Archebu SESIWN A CHARDIAU CASNEWYDD FYW

Sut gallaf archebu sesiwn?

Bydd angen neilltuo pob dosbarth a gweithgaredd o flaen llaw. Bydd yn haws gwneud hyn ar-lein trwy’r ap a’n gwefan. I sicrhau bod eich cyfrif ar-lein wedi’i greu, ewch i https://newportlive.leisurecloud.net/Connect/mrmLogin.aspx 

Os ydych eisoes yn aelod o Gasnewydd Fyw, dylech fod wedi cael neges e-bost sy’n cynnwys manylion sut i ailosod eich rhif pin. 

Os oes arnoch angen cymorth i greu’ch cyfrif, anfonwch neges e-bost at enquiries@newportlive.co.uk 

Sut gallaf gael ap Casnewydd Fyw?

Os oes gennych gyfrif ar-lein neu os ydych wedi cael cerdyn Casnewydd Fyw o’r blaen, mae’n rhwydd neilltuo sesiwn trwy’r ap Casnewydd Fyw sydd ar gael ar gyfer Apple ac Android. Lawrlwythwch ef yma

Cliciwch yma i weld ein fideos sy’n cynnwys rhagor o fanylion am sut i sefydlu eich ap Casnewydd Fyw. 

A allaf ddefnyddio’r cyfleusterau os nad wyf yn aelod?

Gallwch. Gyda Thalu a Chwarae, gallwch neilltuo ar-lein a thalu am eich dosbarth neu sesiwn yn unigol. Bydd arnoch angen cyfrif ar-lein a cherdyn Casnewydd Fyw o hyd.
 

Pam mae arnaf angen cerdyn Casnewydd Fyw?

Am resymau diogelwch, bydd arnoch angen cerdyn Casnewydd Fyw i ddefnyddio ein holl gyfleusterau a gwasanaethau gan fod hyn yn caniatáu i ni fonitro faint o bobl sy’n defnyddio ein lleoliadau a chefnogi gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru, os bydd angen.


 

Sut gallaf gael cerdyn Casnewydd Fyw?

Os nad oes gennych gerdyn, gallwch greu eich cyfrif ar-lein yma https://newportlive.leisurecloud.net/joinathome/MemberRegistration.aspx  

Pan fyddwch yn ymweld am y tro cyntaf, casglwch eich cerdyn Casnewydd Fyw o’r dderbynfa. Bydd angen i chi gael tynnu’ch llun hefyd a bydd angen i chi gael sesiwn Croeso i Aelodau cyn defnyddio’r gampfa. 


 

Sut gallaf gael cerdyn Casnewydd Fyw newydd yn lle fy hen un?

Os ydych wedi colli’ch cerdyn, anfonwch neges e-bost at enquiries@newportlive.co.uk, gan nodi’ch enw, cod post, dyddiad geni a rhif cwsmer, os ydych yn ei wybod. Rhowch wybod i ni hefyd ba un o’n safleoedd y byddwch yn ymweld ag ef fel y gallwn sicrhau bod eich cerdyn yn barod i chi ei gasglu o’r dderbynfa pan fyddwch yn cyrraedd ar gyfer eich ymweliad cyntaf. Efallai y bydd angen i chi gael tynnu’ch llun hefyd os nad yw eisoes ar ein system.  

A allaf archebu fwy nag un sesiwn y dydd?

Gallwch, ond efallai y bydd rhaid i chi adael y ganolfan ar ôl eich sesiwn gyntaf a dod yn ôl ar gyfer sesiynau dilynol. 

 

App Casnewydd Fyw

Beth allaf ei archebu gan ddefnyddio ap Casnewydd Fyw?

Gallwch archebu amrywiaeth o weithgareddau ar ap Casnewydd Fyw gan gynnwys -

•    Sesiynau yn y gampfa 
•    Cymorth Personol
•    Dosbarthiadau ymarfer corff
•    Sesiynau Nofio Cyhoeddus a Nofio i Deuluoedd 
•    Cyrtiau Tennis
•    Sesiynau Tenis i Oedolion
•    Beicio Trac
•    Beicio i Blant
•    Cyrtiau Badminton a Thennis Bwrdd

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ap i gael mynediad i'r Hafan i weld gwersi nofio eich plentyn a dilyn ei gynnydd.

‘Dw i wedi lawrlwytho'r app beth ydw i'n ei wneud nesaf?

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ychwanegu ein tri chlwb at eich app: Canolfan Byw'n Actif, Canolfan Casnewydd a Phentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd ac yna, i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein diweddariadau gwasanaeth, gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn 'Hysbysiadau Gwthio' ar gyfer 'fy holl glybiau'. Yn olaf, bydd angen eich cyfeiriad e-bost a'ch rhif personol 4 digid arnoch i fewngofnodi.

Ches i erioed rif personol, neu alla i ddim cofio fy rhif 4 digid

Dilynwch y ddolen isod i ailosod eich rhif. Gofynnir i chi roi eich cyfeiriad e-bost ac efallai y gofynnir i chi roi rhif aelod. Noder y bydd angen i'ch cyfeiriad e-bost gyfateb i'r un a gedwir ar eich cyfrif â ni. Nid y rhif sydd ar eich cerdyn Casnewydd Fyw gwyrdd neu lwyd yw eich rhif aelod.
https://newportlive.leisurecloud.net/Connect/MemberManagement/MRMpasswordrequest.aspx

Pam mae’n gofyn i mi am Rif Aelod?

Wrth ailosod eich rhif personol efallai y gofynnir i chi roi eich Rhif Aelod.  Mae hyn yn golygu bod gennym un cyfrif neu fwy wedi'i gofrestru dan y cyfeiriad e-bost rydych chi'n ceisio'i ddefnyddio ac mae arnom angen gwybod pa gyfrif yr hoffech ei ailosod

Gofynnir i mi am fy Rhif Aelod, ble caf i o hyd i'r rhif hwn?

Nid dyma'r rhif ar eich Cerdyn Casnewydd Fyw gwyrdd neu lwyd. Mae eich Rhif Aelod ar eich e-bost croeso neu os nad ydy’r e-bost hwn gennych chi, neu os oes angen Rhif Aelod ar gyfer cyfrif aelodau o'r teulu anfonwch e-bost i enquiries@newportlive.co.uk cadarnhewch enw llawn, dyddiad geni a chod post cyfrif sy'n gofyn am rhif adnabod personol newydd 
 

Gaf i ddefnyddio fy nghyfeiriad e-bost ar gyfer 1 neu ragor o gyfrifon i archebu drwy'r app?

Cewch. Gallwch ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost ar gyfer nifer o gyfrifon, bydd angen Rhif Aelod ar gyfer pob cyfrif wrth ofyn am neu ailosod rhif personol.

Allaf i ddim archebu sesiwn gampfa ar yr ap

Os nad ydych chi wedi bod mewn sesiwn croesawu aelodau, ni fyddwch yn gallu defnyddio'r ap i archebu sesiwn campfa nes i chi wneud hynny. Archebwch sesiwn croesawu aelodau drwy'r ap neu ffoniwch y tîm ar 01633 656757, a gallant eich helpu.

Allaf i ddim archebu cwrt tennis neu fadminton gan ddefnyddio'r ap

Os na allwch archebu sesiwn ar yr ap y dylech gael mynediad iddi ffoniwch y tîm ar 01633 656757, a gallant eich helpu. 

Pa mor bell o flaen llaw allaf i archebu gweithgareddau ar yr ap?

Gall aelodau ddefnyddio'r ap i archebu gweithgareddau 8 diwrnod ymlaen llaw. Gall cwsmeriaid talu a chwarae archebu 4 diwrnod ymlaen llaw.

Sut mae newid lleoliadau ar ap Casnewydd Fyw?

Gallwch ddewis a thoglo rhwng lleoliadau wrth fynd i mewn i 'Dewislen (tair llinell lorweddol)' a chlicio ar 'Fy Nghlybiau'.
 

Beth ydw i'n ei wneud os ydw i wedi anghofio fy rhif personol?

Gallwch ofyn am eich rhif personol ar yr ap drwy sgrolio i waelod y dudalen a dewis 'Wedi Anghofio’r Rhif Personol.’ Yna, gofynnir i chi roi eich cyfeiriad e-bost.

Dal i gael problemau gyda'r ap?

Gallai hyn fod oherwydd nifer o bethau gan gynnwys:

•    Swm heb ei dalu ar eich cyfrif
•    Cyfrif cysylltiedig
•    Aelodaeth wedi’i chanslo

Cysylltwch â ni ar 01633 656757 neu e-bostiwch enquiries@newportlive.co.uk os ydych yn cael unrhyw un o'r problemau uchod.

 

 

 

 

 

Ni allaf archebu lle ar rai sesiynau beicio

Sylwch fod angen achrediadau lefel uwch ar gyfer rhai sesiynau. Os nad yw'n glir pa gam mae ei angen ar gyfer eich archeb, cysylltwch â ni ar 01633 656757

‘Dw i eisoes wedi archebu lle ar gyfer sesiwn ond rydw i eisiau archebu lle i rywun arall e.e. aelod o'r teulu

Oherwydd Tracio, Olrhain a Diogelu mae angen manylion pob unigolyn arnom sydd ar fin mynychu ein sesiynau. Am y rheswm hwn ni fyddwch yn gallu archebu nifer o sesiynau drwy eich cyfrif. Os oes gennych fanylion cyfrif y personau ychwanegol, allgofnodi o'ch cyfrif ar yr app a mewngofnodi gan ddefnyddio manylion y personau ychwanegol
 

‘Dw i wedi anghofio pa weithgareddau a sesiynau sydd gen i wedi eu harchebu

Pan fyddwch wedi mewngofnodi i'r ap gyda'ch cyfrif dewiswch y blwch 'Fy Archeb' i weld y gweithgareddau sydd gennych chi ar y gweill 
 

Alla i ganslo fy ngweithgareddau a'm sesiynau gan ddefnyddio'r app

Gallwch, gallwch ganslo eich gweithgareddau a'ch sesiynau hyd at 30 munud cyn amser cychwyn y gweithgareddau neu'r sesiynau.
 

CANLLAWIAU

Pa newidiadau sydd wedi cael eu gwneud i’m cadw i’n ddiogel?

Rydyn ni wedi rhoi canllawiau ychwanegol ar waith i gadw cwsmeriaid a staff yn ddiogel. Rydyn ni’n dilyn canllawiau a osodwyd gan UK Active ar gyfer y diwydiant ffitrwydd. 

Mae’r rhain yn cynnwys:
•    Gofyniad i neilltuo pob sesiwn o flaen llaw
•    Llai o ddefnyddwyr yn yr adeilad
•    Adleoli campfeydd ac offer, gyda pheiriannau wedi’u gosod ymhellach oddi wrth ei gilydd
•    Newidiadau i’n hamserlenni ac adleoli ein dosbarthiadau
•    Trefniadau glanhau mwy trwyadl
•    Arwyddion cyfeiriad a chadw pellter cymdeithasol i’w dilyn wrth i chi symud o gwmpas ein hadeiladau 

Mae ein holl ganllawiau ar gael yma a gofynnwn i chi ymgyfarwyddo â nhw cyn cyrraedd.

Oes rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb yng Nghanolfannau Casnewydd Fyw?

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, byddwn yn gofyn i chi wisgo gorchudd wyneb ym mhob canolfan a chyfleuster Casnewydd Fyw gan gynnwys mewn ystafelloedd newid, toiledau ac wrth symud o beiriant i beiriant yn ardaloedd y gampfa.

Nid yw'n ofynnol i chi wisgo masg os;

  • Rydych yn cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon e.e. mewn campfa, dosbarth ffitrwydd eu bwll nofio neu wrth reidio Trac y Felodrom lle y mae gennym fesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith. Bydd angen i chi wisgo eich mwgwd ar y ffordd i’ch gweithgaredd ac yn ôl yn ogystal ag wrth symud o beiriant i beiriant yn y gampfa. 
  • Rydych chi dan 11 oed.
  • Rydych chi'n eistedd yn ardal y caffi yn y Pwll a’r Ganolfan Tennis wrth fwyta lluniaeth.
  • Mae gennych esgus rhesymol dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb (e.e. rhesymau iechyd).

Mae mwy o fanylion ar wefan Llywodraeth Cymru yma https://gov.wales/face-coverings-guidance-public

CYFLEUSTERAU AC ORIAU AGOR

Beth yw oriau agor y cyfleusterau?

Gwiriwch ein tudalen oriau agor i gael y wybodaeth ddiweddaraf am pryd y mae ein cyfleusterau ar agor.

Gwiriwch ein tudalen archebu ar-lein am fanylion amserau sesiynau ffitrwydd ac ymarfer. 
 

Allai parcio am ddim yng Nghanolfan Casnewydd?

Gallwch parcio am ddim am 2 awr yng Nghanolfan Casnewydd.

 

Pryd bydd Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan-yr-Afon yn ailagor?

Er na fydd ein prif raglen theatr yn mynd rhagddi, rydym yn gobeithio y bydd Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan-yr-Afon yn ailagor blwyddyn yma wrth i ni geisio cyflwyno ffyrdd amgen o ddifyrru pobl, gan gynnwys yn ystod cyfnod y Nadolig, yn ogystal â'u helpu i fod yn greadigol a chefnogi eu lles corfforol a meddyliol.

Rydyn ni’n gweithio ar gyfleoedd eraill i ddiddanu ein cwsmeriaid a chefnogi artistiaid. Yn dilyn cais llwyddiannus i Gronfa Sefydlogi Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer Sefydliadau, byddwn yn lansio rhaglen o ddosbarthiadau, gweithdai a deunyddiau addysgol ar-lein, wedi eu datblygu o raglen bresennol y theatr, yn cynnwys dawns, cerddoriaeth, drama a dosbarthiadau ffitrwydd wedi eu seilio ar y celfyddydau.  Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda phartneriaid yn ogystal â chomisiynu artistiaid lleol y byddwn yn eu helpu drwy roi mynediad iddyn nhw at gyfleusterau Glan-yr-Afon fel y gallan nhw gynnig eu rhaglen bresennol ar-lein a datblygu gwaith newydd.

Yn y cyfamser, dilynwch ein sianeli cyfryngau cymdeithasol lle byddwn yn rhannu perfformiadau a gweithgareddau creadigol eraill gan sefydliadau gwych eraill er mwyn i chi roi cynnig arnyn nhw!

Tenis

Pa wasanaethau tenis sydd wedi dychwelyd?

Mae cyrtiau tenis awyr agored ar gael drwy archebu ar gyfer hyd at 4 o bobl o uchafswm o 2 aelwyd am 50 munud yn unig.  

Mae llysoedd ar gael rhwng 8am a 6pm ar gost o £5 am 50 munud.

Bydd archebion yn dechrau ar yr awr (e.e. 8am – 8.50am).

Gall aelodau archebu llysoedd 8 diwrnod ymlaen llaw a defnyddwyr Talu a Chwarae 4 diwrnod ymlaen llaw. 

Neilltuwch ar-lein neu drwy ap Newport Live

gwersi tenis

A fydd fy ngwersi tenis ar yr un amser ac yn yr un lleoliad?

Bydd Gwersi Tenis yn cael eu cynnal ar y Cyrtiau Tenis Awyr Agored ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd yn unol â chanllawiau cyfredol y llywodraeth.

Lle bo modd, rydym wedi ceisio cadw gwersi tenis mor debyg â phosibl i’r sesiwn roedd cwsmeriaid yn eu mynychu cyn y cyfnod cloi. Fodd bynnag, gwnaed newidiadau o ran nifer y lleoedd sydd ar gael ac mae angen amser ychwanegol i reoli gofynion y rhaglen, felly efallai y bydd angen i ni gynnig sesiwn arall i chi.  

Os yw eich plentyn wedi cael pen-blwydd sy'n golygu y dylai fod mewn sesiwn wahanol erbyn hyn, yna bydd wedi cael ei symud yn unol â hynny.   

Bydd cwsmeriaid yn derbyn e-bost i gadarnhau amser a dyddiad y sesiwn. Os nad yw hyn yn addas, bydd angen i chi gysylltu â'n tîm ymholiadau yn enquiries@newportlive.co.uk a fydd yn ceisio dod o hyd i sesiwn arall i chi. 

Beth os nad wyf am i fy mhlentyn ddychwelyd i wersi?

Os nad ydych yn barod i ddychwelyd i wersi o ddydd Llun 19 Ebrill, anfonwch e-bost i enquiries@newportlive.co.uk gan gadarnhau eich enw, eich dyddiad geni a’ch cod post. Byddwn yn hapus i rewi eich Debyd Uniongyrchol nes eich bod yn barod i ddychwelyd.

Os nad ydych am ddychwelyd i wersi o gwbl, anfonwch e-bost i enquiries@newportlive.co.uk gan gadarnhau eich enw, eich dyddiad geni a’ch cod post. Byddwn yn hapus i ganslo eich Debyd Uniongyrchol. 

Alla i ddechrau gwersi tenis os nad oeddwn yn eu gwneud yn barod?

Gallwch. Fodd bynnag, gofynnwn i chi beidio â chysylltu â ni tan ddydd Llun 3 Mai fel y gallwn gadarnhau lleoedd ar gyfer y mynychwyr presennol ac yna gallwn ni roi cyngor i chi ar y sesiynau sydd ar gael.  

A fydd ystafelloedd newid a chawodydd ar gael?

Ni fydd ystafelloedd newid a chawodydd ar gael.  

 

A fydd toiledau ar gael?

Bydd toiledau ar gael.

 

A oes modd i bobl ddod i wylio?

Nid ar ein Cyrtiau Awyr Agored eu hunain ond o amgylch y llyn. Gofynnwn mai dim ond un rhiant sy'n gwylio yn yr ardal hon i helpu i gadw Pellter Cymdeithasol. Sylwch y bydd y man gollwng a chasglu wrth fynedfa'r Cyrtiau Tenis Awyr Agored ar ochr adeilad y Ganolfan Tenis. Sylwch fod sesiynau'n dal i gael eu cynnal am gyfnod o 50 munud.

 

A fydd pob rhan o'r Rhaglen yn dychwelyd?

Bydd y Rhaglenni Tenis canlynol yn dychwelyd o ddydd Llun 19 Ebrill:

  • Tenis Bach
  • Tenis i Blant yn eu Harddegau
  • Tenis i Bobl Anabl  
Beth sy'n digwydd os yw gallu fy mhlentyn wedi newid?

Bydd pob plentyn yn cael ei asesu yn ystod wythnosau cyntaf y rhaglen a bydd hyfforddwyr yn eu cyfeirio at y lefel briodol os oes angen newid.  

A fydd sesiynau tenis eraill yn dychwelyd? E.e. Tenis Dydd Mawrth, Tenis ar Garlam, Tenis Cardio, gwersi un i un, digwyddiadau cymdeithasol.

Bydd y sesiynau eraill yn cael eu hadolygu, a byddwn yn ceisio eu dychwelyd yn raddol yn amodol ar argaeledd cyrtiau a chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Ydy prisiau gwersi wedi newid?

 

Aelodaeth / Gwers

Taliad misol newydd -
1 gwers yr wythnos

Taliad misol newydd -
2 gwers yr wythnos
Tenis Bach Coch DD £24.75  £49.50
Tenis Bach Oren DD £25.50 £51.00
Tenis Bach Gwyrdd DD £25.50 £51.00
Melyn DD £25.50 £51.00
Tenis i Oedolion DD £28.00 £56.00
Faint o bobl fydd mewn gwers?

Tenis Bach Coch - uchafswm o 8 
Tenis Bach Oren/Gwyrdd a Melyn (Glasoed) - uchafswm o 6 fesul cwrt.
Oedolion - uchafswm o 8 (wedi’u dosbarthu ar draws dau gwrt) 

Oes angen i mi ddod â'm hoffer fy hun, neu a fydd modd llogi hyn?

Lle bynnag y bo modd, dewch â'ch raced eich hun. Bydd racedi ar gael os bydd angen. Bydd gennym stoc gyfyngedig o racedi i'w gwerthu o £20.  

Gweld yr hyn rydym yn gwerthu

Pryd bydd fy Nebyd Uniongyrchol yn ddyledus?

Byddwn yn ailddechrau casglu taliadau Debyd Uniongyrchol o ddydd Mawrth 4 Mai 2021. Bydd taliad o £30.93/£31.88 yn cael ei gasglu ar 4 Mai 2021 ar gyfer y gwersi o 19 Ebrill 2021 tan 30 Mehefin 2021.

Bydd taliadau Debyd Uniongyrchol o 1 Mehefin 2021 ymlaen yn cael eu casglu ar y gyfradd safonol, sef £24.75/£25.50.

beicio i blant

A fydd sesiynau Beicio i Blant ar gael?

Bydd sesiynau Beicio i Blant yn dychwelyd ar 18 Mai.

Bydd sesiynau Beiciau Cydbwysedd, Dysgu Beicio a Beic Pedlo Cyntaf yn cael eu cynnal yn stadiwm Casnewydd.

Bydd sesiynau Sgiliau Trac Beicio Mynydd yn cael eu cynnal ar y trac pwmp ger mynedfa Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd.

Bydd dau hyfforddwr yn bresennol.

A oes unrhyw newidiadau wedi'u gwneud i sesiynau Beiciau Cydbwysedd?

Er mwyn helpu i gadw pawb yn ddiogel, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau Covid-19 canlynol wrth ddefnyddio ein cyfleusterau. Mae’r rhain ar gael yma.

Dewch â’ch beic a’ch helmed eich hun i bob sesiwn. Mae gennym ddetholiad bach o helmedau a beiciau Frog Bikes ar gael i’w defnyddio gan blant, a fydd yn cael eu cadw mewn cwarantîn a’u glanhau'n drylwyr ar ôl pob sesiwn.

Dim ond 1 oedolyn neu ofalwr yn unig all ddod gyda phob plentyn. Bydd y sesiynau’n para 40 munud ac yn costio £4.00.

A oes unrhyw newidiadau wedi'u gwneud i’r sesiynau Dysgu Beicio?

Er mwyn helpu i gadw pawb yn ddiogel, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau Covid-19 canlynol wrth ddefnyddio ein cyfleusterau. Mae’r rhain ar gael yma

Ni fydd unrhyw gyswllt rhwng yr hyfforddwr a'r beiciwr yn y sesiwn hon mwyach. Bydd angen i'r 1 rhiant / gofalwr sy’n dod i’r wers gyda’r beiciwr roi cymorth.

Dewch â’ch beic a’ch helmed eich hun i bob sesiwn. Mae gennym ddetholiad bach o helmedau a beiciau Frog Bikes ar gael i’w defnyddio gan blant, a fydd yn cael eu cadw mewn cwarantîn a’u glanhau'n drylwyr ar ôl pob sesiwn.

A oes unrhyw newidiadau wedi'u gwneud i sesiynau Beic Pedlo Cyntaf?

Er mwyn helpu i gadw pawb yn ddiogel, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau Covid-19 canlynol wrth ddefnyddio ein cyfleusterau. Mae’r rhain ar gael yma

Dewch â’ch beic a’ch helmed eich hun i bob sesiwn.

Bydd y sesiynau’n costio £6.00.

Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon

Pryd bydd Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan-yr-Afon yn ailagor?

Er na fydd ein prif raglen theatr yn mynd rhagddi, rydym yn gobeithio y bydd Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan-yr-Afon yn ailagor blwyddyn yma wrth i ni geisio cyflwyno ffyrdd amgen o ddifyrru pobl, gan gynnwys yn ystod cyfnod y Nadolig, yn ogystal â'u helpu i fod yn greadigol a chefnogi eu lles corfforol a meddyliol.

Rydyn ni’n gweithio ar gyfleoedd eraill i ddiddanu ein cwsmeriaid a chefnogi artistiaid. Yn dilyn cais llwyddiannus i Gronfa Sefydlogi Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer Sefydliadau, byddwn yn lansio rhaglen o ddosbarthiadau, gweithdai a deunyddiau addysgol ar-lein, wedi eu datblygu o raglen bresennol y theatr, yn cynnwys dawns, cerddoriaeth, drama a dosbarthiadau ffitrwydd wedi eu seilio ar y celfyddydau. Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda phartneriaid yn ogystal â chomisiynu artistiaid lleol y byddwn yn eu helpu drwy roi mynediad iddyn nhw at gyfleusterau Glan-yr-Afon fel y gallan nhw gynnig eu rhaglen bresennol ar-lein a datblygu gwaith newydd.

Yn y cyfamser, dilynwch ein sianeli cyfryngau cymdeithasol lle byddwn yn rhannu perfformiadau a gweithgareddau creadigol eraill gan sefydliadau gwych eraill er mwyn i chi roi cynnig arnyn nhw!

Pryd bydd COBRA yn ail-agor?

Er bod Canolfan Glan yr Afon yn parhau wedi cau yn anffodus, mae COBRA nawr yn cael agor ar oriau a maint sesiynau cyfyngedig. Maen nhw’n gweithredu o dan reoliadau COVID llym, ac mae diogelwch eu cleientiaid o’r pwys mwyaf. Maen nhw ar hyn o bryd yn gweithio drwy eu dyddiadur ac yn cysylltu â chleientiaid sydd wedi gweld eu sesiynnau recordio yn cael eu gohirio yn sgil COVID-19.

Maen nhw hefyd yn croesawu archebion newydd ac mae ganddynt le ar gael o ganol mis Hydref ymlaen.

Mwy o wybodaeth 

arall

Pa wasanaethau sydd ar gael i gynorthwyo pobl gartref?

Os nad ydych yn barod i ymuno â ni eto, byddwn yn parhau i’ch cynorthwyo gartref mewn sawl ffordd. 

Les Mills On Demand 
Rhowch gynnig ar Les Mills On Demand yn rhad ac am ddim am 30 diwrnod. Os ydych eisiau parhau wedi hynny, gallwch danysgrifio am gyfradd arbennig o £7.94 y mis, sef pris rydyn ni wedi cytuno arno gyda Les Mills ar gyfer cwsmeriaid Casnewydd Fyw. 


Dysgwch fwy yma

Ap Iach ac Actif 
Rydyn ni wedi cyflwyno ap Iach ac Actif Casnewydd Fyw, sy’n bartner perffaith i’ch helpu i ymarfer a gwella eich lles gartref, yn yr awyr agored neu gyda ni yn ein canolfannau. Gallwch hefyd gael at ein hyfforddwyr sy’n cyflwyno rhai o’n dosbarthiadau a’n hymarferion mwyaf poblogaidd i chi roi cynnig arnynt gartref, yn ogystal ag ymarferion ychwanegol a ddarperir gan Technogym.

 

Dysgwch fwy yma

A yw’r stadiwm ar gael i’w archebu?

Mae ein trac stadiwm nawr ar gael i'w archebu i unigolion yn unig.

Bydd modd archebu sesiynau 50 munud o hyd ar yr awr am 4pm, 5pm a 6pm.

Caniateir i uchafswm o 8 unigolyn fynychu'r sesiynau hyn. Dyrennir lôn i bob unigolyn a bydd yn ofynnol iddo aros yn y lôn honno yn unig.

Ar gyfer archebion grŵp sy’n bod eisoes, bydd ein tîm yn cysylltu â chi ynghylch dychwelyd os caniateir hyn o dan y canllawiau presennol.

Mwy o wybodaeth​​​​​​