Archebu SESIWN A CHARDIAU CASNEWYDD FYW

Sut gallaf archebu sesiwn?

Bydd angen neilltuo pob dosbarth a gweithgaredd o flaen llaw. Bydd yn haws gwneud hyn ar-lein trwy’r ap a’n gwefan. I sicrhau bod eich cyfrif ar-lein wedi’i greu, ewch i https://newportlive.leisurecloud.net/Connect/mrmLogin.aspx 

Os ydych eisoes yn aelod o Gasnewydd Fyw, dylech fod wedi cael neges e-bost sy’n cynnwys manylion sut i ailosod eich rhif pin. 

Os oes arnoch angen cymorth i greu’ch cyfrif, anfonwch neges e-bost at enquiries@newportlive.co.uk 

Sut gallaf gael ap Casnewydd Fyw?

Os oes gennych gyfrif ar-lein neu os ydych wedi cael cerdyn Casnewydd Fyw o’r blaen, mae’n rhwydd neilltuo sesiwn trwy’r ap Casnewydd Fyw sydd ar gael ar gyfer Apple ac Android. Lawrlwythwch ef yma

Cliciwch yma i weld ein fideos sy’n cynnwys rhagor o fanylion am sut i sefydlu eich ap Casnewydd Fyw. 

A allaf ddefnyddio’r cyfleusterau os nad wyf yn aelod?

Gallwch. Gyda Thalu a Chwarae, gallwch neilltuo ar-lein a thalu am eich dosbarth neu sesiwn yn unigol. Bydd arnoch angen cyfrif ar-lein a cherdyn Casnewydd Fyw o hyd.
 

Pam mae arnaf angen cerdyn Casnewydd Fyw?

Am resymau diogelwch, bydd arnoch angen cerdyn Casnewydd Fyw i ddefnyddio ein holl gyfleusterau a gwasanaethau gan fod hyn yn caniatáu i ni fonitro faint o bobl sy’n defnyddio ein lleoliadau a chefnogi gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru, os bydd angen.


 

Sut gallaf gael cerdyn Casnewydd Fyw?

Os nad oes gennych gerdyn, gallwch greu eich cyfrif ar-lein yma https://newportlive.leisurecloud.net/joinathome/MemberRegistration.aspx  

Pan fyddwch yn ymweld am y tro cyntaf, casglwch eich cerdyn Casnewydd Fyw o’r dderbynfa. Bydd angen i chi gael tynnu’ch llun hefyd a bydd angen i chi gael sesiwn Croeso i Aelodau cyn defnyddio’r gampfa. 


 

Sut gallaf gael cerdyn Casnewydd Fyw newydd yn lle fy hen un?

Os ydych wedi colli’ch cerdyn, anfonwch neges e-bost at enquiries@newportlive.co.uk, gan nodi’ch enw, cod post, dyddiad geni a rhif cwsmer, os ydych yn ei wybod. Rhowch wybod i ni hefyd ba un o’n safleoedd y byddwch yn ymweld ag ef fel y gallwn sicrhau bod eich cerdyn yn barod i chi ei gasglu o’r dderbynfa pan fyddwch yn cyrraedd ar gyfer eich ymweliad cyntaf. Efallai y bydd angen i chi gael tynnu’ch llun hefyd os nad yw eisoes ar ein system.  

A allaf archebu fwy nag un sesiwn y dydd?

Gallwch, ond efallai y bydd rhaid i chi adael y ganolfan ar ôl eich sesiwn gyntaf a dod yn ôl ar gyfer sesiynau dilynol. 

 

App Casnewydd Fyw

Beth allaf ei archebu gan ddefnyddio ap Casnewydd Fyw?

Gallwch archebu amrywiaeth o weithgareddau ar ap Casnewydd Fyw gan gynnwys -

•    Sesiynau yn y gampfa 
•    Cymorth Personol
•    Dosbarthiadau ymarfer corff
•    Sesiynau Nofio Cyhoeddus a Nofio i Deuluoedd 
•    Cyrtiau Tennis
•    Sesiynau Tenis i Oedolion
•    Beicio Trac
•    Beicio i Blant
•    Cyrtiau Badminton a Thennis Bwrdd

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ap i gael mynediad i'r Hafan i weld gwersi nofio eich plentyn a dilyn ei gynnydd.

‘Dw i wedi lawrlwytho'r app beth ydw i'n ei wneud nesaf?

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ychwanegu ein tri chlwb at eich app: Canolfan Byw'n Actif, Canolfan Casnewydd a Phentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd ac yna, i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein diweddariadau gwasanaeth, gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn 'Hysbysiadau Gwthio' ar gyfer 'fy holl glybiau'. Yn olaf, bydd angen eich cyfeiriad e-bost a'ch rhif personol 4 digid arnoch i fewngofnodi.

Ches i erioed rif personol, neu alla i ddim cofio fy rhif 4 digid

Dilynwch y ddolen isod i ailosod eich rhif. Gofynnir i chi roi eich cyfeiriad e-bost ac efallai y gofynnir i chi roi rhif aelod. Noder y bydd angen i'ch cyfeiriad e-bost gyfateb i'r un a gedwir ar eich cyfrif â ni. Nid y rhif sydd ar eich cerdyn Casnewydd Fyw gwyrdd neu lwyd yw eich rhif aelod.
https://newportlive.leisurecloud.net/Connect/MemberManagement/MRMpasswordrequest.aspx

Pam mae’n gofyn i mi am Rif Aelod?

Wrth ailosod eich rhif personol efallai y gofynnir i chi roi eich Rhif Aelod.  Mae hyn yn golygu bod gennym un cyfrif neu fwy wedi'i gofrestru dan y cyfeiriad e-bost rydych chi'n ceisio'i ddefnyddio ac mae arnom angen gwybod pa gyfrif yr hoffech ei ailosod

Gofynnir i mi am fy Rhif Aelod, ble caf i o hyd i'r rhif hwn?

Nid dyma'r rhif ar eich Cerdyn Casnewydd Fyw gwyrdd neu lwyd. Mae eich Rhif Aelod ar eich e-bost croeso neu os nad ydy’r e-bost hwn gennych chi, neu os oes angen Rhif Aelod ar gyfer cyfrif aelodau o'r teulu anfonwch e-bost i enquiries@newportlive.co.uk cadarnhewch enw llawn, dyddiad geni a chod post cyfrif sy'n gofyn am rhif adnabod personol newydd 
 

Gaf i ddefnyddio fy nghyfeiriad e-bost ar gyfer 1 neu ragor o gyfrifon i archebu drwy'r app?

Cewch. Gallwch ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost ar gyfer nifer o gyfrifon, bydd angen Rhif Aelod ar gyfer pob cyfrif wrth ofyn am neu ailosod rhif personol.

Allaf i ddim archebu sesiwn gampfa ar yr ap

Os nad ydych chi wedi bod mewn sesiwn croesawu aelodau, ni fyddwch yn gallu defnyddio'r ap i archebu sesiwn campfa nes i chi wneud hynny. Archebwch sesiwn croesawu aelodau drwy'r ap neu ffoniwch y tîm ar 01633 656757, a gallant eich helpu.

Allaf i ddim archebu cwrt tennis neu fadminton gan ddefnyddio'r ap

Os na allwch archebu sesiwn ar yr ap y dylech gael mynediad iddi ffoniwch y tîm ar 01633 656757, a gallant eich helpu. 

Pa mor bell o flaen llaw allaf i archebu gweithgareddau ar yr ap?

Gall aelodau ddefnyddio'r ap i archebu gweithgareddau 8 diwrnod ymlaen llaw. Gall cwsmeriaid talu a chwarae archebu 4 diwrnod ymlaen llaw.

Sut mae newid lleoliadau ar ap Casnewydd Fyw?

Gallwch ddewis a thoglo rhwng lleoliadau wrth fynd i mewn i 'Dewislen (tair llinell lorweddol)' a chlicio ar 'Fy Nghlybiau'.
 

Beth ydw i'n ei wneud os ydw i wedi anghofio fy rhif personol?

Gallwch ofyn am eich rhif personol ar yr ap drwy sgrolio i waelod y dudalen a dewis 'Wedi Anghofio’r Rhif Personol.’ Yna, gofynnir i chi roi eich cyfeiriad e-bost.

Dal i gael problemau gyda'r ap?

Gallai hyn fod oherwydd nifer o bethau gan gynnwys:

•    Swm heb ei dalu ar eich cyfrif
•    Cyfrif cysylltiedig
•    Aelodaeth wedi’i chanslo

Cysylltwch â ni ar 01633 656757 neu e-bostiwch enquiries@newportlive.co.uk os ydych yn cael unrhyw un o'r problemau uchod.

 

 

 

 

 

Ni allaf archebu lle ar rai sesiynau beicio

Sylwch fod angen achrediadau lefel uwch ar gyfer rhai sesiynau. Os nad yw'n glir pa gam mae ei angen ar gyfer eich archeb, cysylltwch â ni ar 01633 656757

‘Dw i eisoes wedi archebu lle ar gyfer sesiwn ond rydw i eisiau archebu lle i rywun arall e.e. aelod o'r teulu

Oherwydd Tracio, Olrhain a Diogelu mae angen manylion pob unigolyn arnom sydd ar fin mynychu ein sesiynau. Am y rheswm hwn ni fyddwch yn gallu archebu nifer o sesiynau drwy eich cyfrif. Os oes gennych fanylion cyfrif y personau ychwanegol, allgofnodi o'ch cyfrif ar yr app a mewngofnodi gan ddefnyddio manylion y personau ychwanegol
 

‘Dw i wedi anghofio pa weithgareddau a sesiynau sydd gen i wedi eu harchebu

Pan fyddwch wedi mewngofnodi i'r ap gyda'ch cyfrif dewiswch y blwch 'Fy Archeb' i weld y gweithgareddau sydd gennych chi ar y gweill 
 

Alla i ganslo fy ngweithgareddau a'm sesiynau gan ddefnyddio'r app

Gallwch, gallwch ganslo eich gweithgareddau a'ch sesiynau hyd at 30 munud cyn amser cychwyn y gweithgareddau neu'r sesiynau.
 

CANLLAWIAU

Pa newidiadau sydd wedi cael eu gwneud i’m cadw i’n ddiogel?

Rydyn ni wedi rhoi canllawiau ychwanegol ar waith i gadw cwsmeriaid a staff yn ddiogel. Rydyn ni’n dilyn canllawiau a osodwyd gan UK Active ar gyfer y diwydiant ffitrwydd. 

Mae’r rhain yn cynnwys:
•    Gofyniad i neilltuo pob sesiwn o flaen llaw
•    Llai o ddefnyddwyr yn yr adeilad
•    Adleoli campfeydd ac offer, gyda pheiriannau wedi’u gosod ymhellach oddi wrth ei gilydd
•    Newidiadau i’n hamserlenni ac adleoli ein dosbarthiadau
•    Trefniadau glanhau mwy trwyadl
•    Arwyddion cyfeiriad a chadw pellter cymdeithasol i’w dilyn wrth i chi symud o gwmpas ein hadeiladau 

Mae ein holl ganllawiau ar gael yma a gofynnwn i chi ymgyfarwyddo â nhw cyn cyrraedd.

Oes rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb yng Nghanolfannau Casnewydd Fyw?

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, byddwn yn gofyn i chi wisgo gorchudd wyneb ym mhob canolfan a chyfleuster Casnewydd Fyw gan gynnwys mewn ystafelloedd newid, toiledau ac wrth symud o beiriant i beiriant yn ardaloedd y gampfa.

Nid yw'n ofynnol i chi wisgo masg os;

  • Rydych yn cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon e.e. mewn campfa, dosbarth ffitrwydd eu bwll nofio neu wrth reidio Trac y Felodrom lle y mae gennym fesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith. Bydd angen i chi wisgo eich mwgwd ar y ffordd i’ch gweithgaredd ac yn ôl yn ogystal ag wrth symud o beiriant i beiriant yn y gampfa. 
  • Rydych chi dan 11 oed.
  • Rydych chi'n eistedd yn ardal y caffi yn y Pwll a’r Ganolfan Tennis wrth fwyta lluniaeth.
  • Mae gennych esgus rhesymol dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb (e.e. rhesymau iechyd).

Mae mwy o fanylion ar wefan Llywodraeth Cymru yma https://gov.wales/face-coverings-guidance-public

CYFLEUSTERAU AC ORIAU AGOR

Beth yw oriau agor y cyfleusterau?

Cewch weld ein horiau agor yma.

Allai parcio am ddim yng Nghanolfan Casnewydd?

Gallwch parcio am ddim am 2 awr yng Nghanolfan Casnewydd.

 

Aelodaethau 

Allaf i ymuno fel aelod?

Gallwch, gallwch ymuno fel aelod, mae rhagor o fanylion am ein haelodaeth a beth mae’n gynnwys yma.

 

Cofiwch, efallai na fydd rhai elfennau o'n haelodaeth ar gael ar hyn o bryd nes bydd ein gwasanaethau'n ailagor yn llawn.

Gyda phwy gallaf i siarad am fy aelodaeth Casnewydd Fyw?

Ebostiwch enquiries@newportlive.co.uk a chewch siarad ag un o'n tîm a fydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw ymholiadau.

Beth dylwn i ei wneud os nad ydw i'n barod i ailgychwyn fy aelodaeth?

Os oedd eich aelodaeth yn fyw pan gaeom ni, bydd yn ailgydio yn awtomatig. Os oedd eich aelodaeth wedi'i rhewi, cysylltwch â ni trwy ebostio enquiries@newportlive.co.uk a bydd ein tîm yn eich helpu i'w hailgychwyn. 

Os nad ydych yn barod i ddychwelyd eto, ac nad yw aelod o'n tîm wedi cysylltu â chi, ebostiwch enquiries@newportlive.co.uk.

Oes rhaid i mi fod yn aelod i ddefnyddio cyfleusterau Casnewydd Fyw?

Nac oes. Gyda Thalu a Chwarae gallwch archebu ar-lein a thalu am eich dosbarth neu sesiwn fesul un. Ond bydd angen cyfrif ar-lein a cherdyn Byw Casnewydd arnoch.

Ydych chi'n dal i gynnig y pas 5 diwrnod?

Ydyn, mae rhagor o wybodaeth am y pas 5 diwrnod am ddim yma

Cymorth Personol

A oes cymorth personol ar gael?

Oes - Gallwch ddarganfod pa gymorth personol rydym yn ei gynnig ar hyn o bryd yma

 

Er mwyn helpu i gefnogi eich ymarfer corff a gwella eich lles gartref, yn yr awyr agored neu gyda ni yn ein canolfannau, rydym wedi lansio ein ap Iach ac Actif. Bydd yr ap, a ddarperir gan Technogym MyWellness, yn gadael i chi reoli eich rhaglen hyfforddi, cofnodi mesuriadau eich corff, cael mynediad at ymarferion ar-lein a chael cymorth hyfforddi gan ein hyfforddwyr.

Dosbarthiadau Ymarferion

Ble caiff y dosbarthiadau ymarfer corff eu cynnal? 

O ddydd Llun y 3ydd, bydd dosbarthiadau mis Mai ar gael yng Nghanolfan Casnewydd ac yn y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol.  

Bydd dosbarthiadau ar gael yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas o ddydd Mawrth 11 Mai.

Efallai bod dosbarthiadau wedi'u symud i ardaloedd newydd er mwyn i chi ymarfer ar bellter diogel oddi wrth eraill.  

Pa ddosbarthiadau ymarfer corff sydd ar gael? 

Rydym wedi newid ein hamserlen ond bydd llawer o'ch hoff ddosbarthiadau ar gael o hyd, gan gynnwys Beicio Grŵp Dan Do, Ioga a Zumba. 

Rhaid cadw lle o flaen llaw ar gyfer dosbarthiadau. 

Gall Aelodau gadw lle mewn dosbarthiadau 8 diwrnod ymlaen llaw a defnyddwyr Thalu a Chwarae 4 diwrnod ymlaen llaw.  

Gallwch ddod o hyd i'n hamserlen a chadw’ch lle yma neu drwy App Casnewydd Fyw 

 

A fydd y Stiwdio Beicio Dan Do i Ar-lein ar gael? 

Oes, mae'r Stiwdio Beicio Grŵp Dan Do ar gael ar gyfer dosbarthiadau rhithwir a dosbarthiadau dan arweiniad hyfforddwyr.

Pa ganllawiau ychwanegol sydd ar waith ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff grŵp?  

• Rhaid archebu sesiynau ymlaen llaw 
• Mae rhai dosbarthiadau wedi'u symud i fannau newydd i sicrhau y gall yr holl gwsmeriaid gadw pellter diogel oddi wrth ei gilydd. Sicrhewch eich bod yn gwybod ym mhle mae eich dosbarth cyn cyrraedd.  
•    Bydd y llawr yn cael ei farcio ar gyfer pob cwsmer er mwyn sicrhau eich diogelwch.   
•   Rhaid i gwsmeriaid lanhau’r peiriannau cyn ac ar ôl eu defnyddio. 
• Dewch â'ch diod eich hun.
• Ni fydd loceri nac ystafelloedd newid ar gael. 
•    Ar ôl eich gweithgaredd, gadewch yr adeilad ar unwaith gan ddilyn unrhyw arwyddion a chadw pellter cymdeithasol. 

Gallwch ddod o hyd i’r canllawiau llawn yma.  

Pam mae rhestrau aros wedi'u cyflwyno ar gyfer Dosbarthiadau Ymarfer Corff Casnewydd Fyw?

 

Oherwydd canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru, uchafswm o 15 person a ganiateir i gymryd rhan mewn gweithgarwch grŵp wedi'i drefnu dan do.

Oherwydd y cyfyngiadau hyn mae niferoedd ein dosbarthiadau wedi gostwng yn sylweddol ac am y rheswm hwn rydym wedi cyflwyno rhestrau aros ar gyfer ein dosbarthiadau ymarfer corff mwy poblogaidd.  Drwy wneud hynny, bydd yn caniatáu i gwsmeriaid sydd eisiau dod i ddosbarth sydd eisoes yn llawn gael lle ar y rhestr aros ac os daw lle ar gael ar gyfer y dosbarth hwnnw, cysylltir â nhw drwy e-bost.

Sut rydw i'n ymuno â rhestr aros ar gyfer dosbarth ymarfer corff?

Gall cwsmeriaid ymuno â rhestr aros drwy Connect neu drwy ddefnyddio App Casnewydd Fyw (yr app archebu pinc), y gellir ei lawrlwytho yma.

Gallwch hefyd ffonio Canolfan Gyswllt Casnewydd Fyw ar 01633 656757 neu ddefnyddio'r bot gwesgyrsio ar wefan Casnewydd Fyw i gael eich ychwanegu at restr aros.  

Sut bydda i'n gwybod a oes lle wedi dod ar gael?

Os daw lle ar gael, anfonir e-bost yn awtomatig at gwsmeriaid yn eu hannog i fewngofnodi i'w cyfrifon ac archebu eu lle yn y dosbarth.  Anfonir yr e-bost at bob cwsmer ar y rhestr aros ac felly, mae lleoedd ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. 

Gall Canolfan Gyswllt Casnewydd Fyw a Thimau’r Dderbynfa o bryd i'w gilydd hefyd gysylltu â chwsmeriaid ar y rhestr aros yn uniongyrchol os daw unrhyw leoedd ar gael ar fyr rybudd. 

Sut mae ychwanegu fy enw at restr aros am ddosbarth ymarfer corff gan ddefnyddio Connect?

Ar ôl i chi fewngofnodi i'ch cyfrif Connect a dewis eich dosbarthiadau ymarfer corff, bydd neges yn ymddangos ar y sgrin yn dweud bod y dosbarth yn llawn, ac y gellir eich ychwanegu at y rhestr aros. 

Yn dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin, ar ôl i chi archebu lle'n llwyddiannus ar restr aros dosbarthiadau byddwch yn cael e-bost yn ategu eich archeb ond ei bod 'Heb ei chadarnhau'.

Sut mae ychwanegu fy enw at restr aros ar gyfer dosbarth ymarfer corff gan ddefnyddio App Casnewydd Fyw (app archebu pinc)?

Ar ôl i chi fewngofnodi i'ch cyfrif drwy’r app Casnewydd Fyw (yr app archebu pinc) a dewis eich dosbarthiadau ymarfer corff, bydd neges yn ymddangos ar y sgrin yn dweud bod y dosbarth yn llawn ac y gellir eich ychwanegu at y rhestr aros.  Cliciwch 'Book' a byddwch yn cael eich ychwanegu at y rhestr aros.

Ni allaf fynychu dosbarth ymarfer corff, sut mae canslo fy lle?

Gall aelodau ganslo drwy Connect neu gan ddefnyddio App Casnewydd Fyw (yr app archebu pinc) hyd at 30 munud cyn i ddosbarthiadau ddechrau.  Mewngofnodwch i'ch cyfrif, dewch o hyd i'r dosbarth roeddech chi i fod i fynd iddo a chlicio 'Canslo'. Yna cewch eich tynnu oddi ar y rhestr aros.

Os na allwch fynd i ddosbarth mwyach, canslwch cyn gynted â phosibl gan mai dim ond hyn a hyn o leoedd sydd yn y dosbarthiadau ymarfer corff, felly gall aelod / defnyddiwr talu a chwarae arall gymryd eich lle. 

Gallwch ganslo eich lle gan ddefnyddio Connect, drwy App Casnewydd Fyw (yr app archebu pinc), drwy ffonio 01633 656757 neu drwy e-bostio enquiries@newportlive.co.uk

Sut mae diweddaru fy manylion cyswllt?

Os yw eich manylion cyswllt yn anghywir ar ein cofnodion, gall hyn eich atal rhag derbyn negeseuon e-bost hysbysu neu alwadau i roi wybod bod lle ar gael yn eich dosbarth dewisol, cysylltwch â'n Canolfan Gyswllt drwy ffonio 01633 656757 neu e-bostio  enquiries@newportlive.co.uk

Campfeydd

Pa gampfeydd fydd ar gael?

Mae’r campfeydd ar gael yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas, y Ganolfan Byw’n Actif ac yn y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol. Mae pob campfa wedi'i hehangu i ardaloedd newydd i adael lle rhwng y peiriannau felly mae'n bosibl bod yr offer rydych chi wedi arfer ei ddefnyddio wedi symud.

Mae ein campfa yn y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol yn cynnwys offer Technogym ychwanegol, sy’n cynnwys Biogylched - ymarfer 30 munud newydd sbon wedi'i theilwra ar eich cyfer chi. Mae'r offer yn addasu i'ch corff ac yn eich tywys wrth i chi symud ymlaen.

Sut mae archebu sesiwn yn y gampfa?

Rhaid archebu sesiynau yn y gampfa o flaen llaw.

Gall Aelodau drefnu sesiwn yn y gampfa 8 diwrnod ymlaen llaw a defnyddwyr Thalu a Chwarae 4 diwrnod ymlaen llaw.

Bwciwch ar-lein neu drwy app Casnewydd Fyw.

 

A fydd yr ystafell bwysau rhydd yn Felodrom Cenedlaethol Geraint Thomas ar gael?

Bydd. Mae'r ardal pwysau rhydd yn Felodrom Geraint Thomas ar gael i'w harchebu o flaen llaw yn dilyn y broses uchod.

Pa ganllawiau ychwanegol sydd ar waith ar gyfer y gampfa?

• Rhaid archebu sesiynau o flaen llaw a byddant yn para hyd at 60 munud

•   Rhaid i gwsmeriaid lanhau’r peiriannau cyn ac ar ôl eu defnyddio.

•    Dewch â’ch diod eich hun

•    Mae ambell ystafell newid ochr sych ar gael.

•    Peidiwch â chyrraedd mwy na 5 munud cyn dechrau eich sesiwn. Os ydych yn cyrraedd yn gynnar, nid oes rhaid i chi giwio y tu allan mwyach i fynd i mewn i'r gampfa a'r dosbarth oni bai bod nifer o bobl eisoes yn y dderbynfa. Os ydych yn cyrraedd yn gynnar ar gyfer eich sesiwn, gallwch fynd i mewn i'r gampfa cyn dechrau’r sesiwn a archeboch ond bydd angen archebu lle hefyd yn y sesiwn flaenorol at ddibenion tracio ac olrhain. Mae hyn yn dibynnu ar faint y llefydd sydd ar gael.

•    Bydd angen cerdyn Casnewydd Fyw arnoch i fynd i mewn i'r gampfa.

•    Ar ôl eich gweithgaredd, gadewch yr adeilad ar unwaith gan ddilyn unrhyw arwyddion cyfeiriad a chadw pellter cymdeithasol.

Gallwch ddod o hyd i’r canllawiau llawn yma. 

Faint oes mae angen i mi fod i ddefnyddio'r gampfa?

Gall plant 11-13 oed ddefnyddio'r gampfa ond rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn.

Gall plant 14 oed a hŷn ddefnyddio'r gampfa ar eu pennau eu hunain.

A yw campfa Easyline yn y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol ar agor?

Nac ydy. Nid yw campfa Easyline ar gael gan fod hon bellach yn lle lles newydd gwych. Os oeddech chi’n defnyddio Easyline o'r blaen, siaradwch ag aelod o'n tîm a fydd yn gallu rhoi cyngor ar ymarferion a pheiriannau addas.

NOFIO

Pa mor ddwfn yw'r pwll?  

0.5m yw dyfnder y pen bas, sy'n cynyddu'n raddol i 0.8m. Grisiau gyda chanllaw sy’n arwain i’r pwll yn y pen bas neu ysgol yn y pen dwfn.  

Gaf i ddod â'm hoffer fy hun? 

Dim ond gogls, bandiau braich a chylchoedd arnofio a ganiateir ar hyn o bryd.  

 

A fydd ystafelloedd newid ar gael?  

Ni fydd ystafelloedd newid ar gael cyn i chi nofio felly dylech gyrraedd yn barod i nofio. Dim ond cyn i chi nofio y bydd cawodydd hylendid ar gael. Bydd pob parti yn cael ystafell newid am 15 munud ar ôl nofio.  

Am ba hyd bydd fy sesiwn nofio? 

Cewch nofio am 1 awr a chewch 15 munud i newid wedyn. 

Gyda phwy galla i ddod?

Rhaid i deuluoedd fod o’r un aelwyd neu swigen. 

Pa ganllawiau ychwanegol y bydd angen i mi eu dilyn? 

• 5 munud cyn dechrau eich sesiwn, ewch i'r man ciwio o flaen yr adeilad.   

• Byddwch yn mynd i'r pwll drwy'r prif bentref newid. Rhaid tynnu eich esgidiau cyn mynd i mewn i’r pentref newid. Bydd yr allanfa drwy'r set arall o ddrysau o goridor y pwll addysgu.   

• Bydd yn ofynnol i gwsmeriaid gyrraedd yn barod i nofio gan na fydd loceri na chytiau newid ar gael cyn i chi nofio. Caiff cwsmeriaid focs wrth ochr y pwll i dynnu oddi amdanynt a storio offer. Bydd cawodydd hylendid ar gael wrth ochr y pwll. 

•    Bydd ystafell newid ar gael am 15 munud ar ôl i chi nofio. 

•    Ar ôl eich gweithgaredd, gadewch yr adeilad ar unwaith gan ddilyn unrhyw arwyddion a chadw pellter cymdeithasol. 

·       Dim ond gogls, bandiau braich a chylchoedd arnofio a ganiateir ar hyn o bryd. 

 Gallwch ddod o hyd i’r canllawiau llawn yma.   

Oes angen i mi archebu o flaen llaw? 

Oes, rhaid archebu'r sesiynau hyn o flaen llaw ar ein gwefan neu drwy ap Casnewydd Fyw. 

Gaf i ddod â chadair wthio i ardal y pwll? 

Na chewch. Ni chaniateir cadeiriau gwthio a dylid eu gadael yn eich cerbyd lle bo hynny'n bosibl. Os ydych yn cerdded i'r safle bydd tîm y dderbynfa yn storio eich cadair wthio i chi ei nôl ar ôl nofio.  

Nofio i’r Teulu

Ble bydd nofio ar gael? 

Bydd nofio ar gael yng y Ganolfan Byw’n Actif a’r Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol.  

Bydd pwll Canolfan Casnewydd yn aros. 

Pryd bydd Clwb Nofio Dinas Casnewydd yn dychwelyd? 

Bydd Clwb Nofio Dinas Casnewydd yn dychwelyd ddydd Llun 3 Mai 2021. Os ydych yn y clwb nofio, cysylltir â chi'n uniongyrchol i gadarnhau eich bod yn dychwelyd. 

Oes angen i mi archebu lle ar gyfer nofio? 

Oes, rhaid archebu sesiwn nofio o flaen llaw.  

Dim ond nofio lôn fydd ym mhrif byllau’r ddau leoliad. Bydd angen i chi archebu lôn sy'n berthnasol i'ch cyflymder nofio gan na chaniateir pasio nofwyr eraill. Ni chaniateir ôl-drawiad.  Bydd y sesiynau yn y pwll yn para hyd at 60 munud i roi amser i’n staff i lanhau.   

Gall Aelodau drefnu sesiynau nofio 8 diwrnod o flaen llaw a gall defnyddwyr Thalu a Chwarae wneud 4 diwrnod o flaen llaw.  

Bwciwch ar-lein neu drwy  app Casnewydd Fyw  

Pryd bydd amseroedd nofio am ddim? 

Ceir manylion am nofio am ddim yma

Pa ganllawiau ychwanegol sydd ar waith ar gyfer nofio? 

Bydd angen i chi archebu eich amser nofio cyn i chi gyrraedd. Bydd y sesiynau yn y pwll yn para hyd at 55 munud i alluogi ein staff i lanhau.

Rhaid tynnu eich esgidiau wrth ddod i mewn i’r ystafelloedd newid, yna cewch eich cyfeirio at ochr y pwll i dynnu eich dillad a storio eich eiddo. 

Bydd yn ofynnol i gwsmeriaid gyrraedd yn barod i nofio gan na fydd loceri na chytiau newid ar gael cyn i chi nofio. Caiff cwsmeriaid focs 2 fetr wrth ochr y pwll i dynnu eu dillad a’u storio gydag unrhyw offer. Bydd cawodydd hylendid ar gael wrth ochr y pwll.  

Gall hyd at 6 o bobl nofio mewn lôn ar unrhyw adeg.  

Bydd ystafelloedd newid ar gael ar ôl i chi nofio os oes eu hangen arnoch.  Gofynnwn i chi eu defnyddio dim ond os yw'n hanfodol gan y bydd lle'n gyfyngedig ac efallai y bydd yn rhaid i chi aros.  Bydd newid wrth ochr y pwll yn parhau i fod ar gael. 

Gadewch yr adeilad ar unwaith gan ddilyn unrhyw arwyddion cyfeirio, a chadw pellter cymdeithasol.  

Ni chaniateir gwylwyr. 

Ni chaniateir offer arnofio, padlau nac offer arall (ac eithrio gogls).

Pwy gaiff fynd i sesiynau nofio cyhoeddus? 

Gan mai nofio lôn yw’r nofio cyhoeddus, dim ond nofwyr sy'n hyderus mewn dŵr dwfn ac sy’n gallu nofio 25m gaiff gymryd rhan. 

GWERSI NOFIO

A gaiff fy mhlentyn ddechrau gwersi nofio os nad oedd yn eu gwneud yn barod?

Os ydych chi am ymuno â'n rhaglen gwersi nofio, cofrestrwch ar ein rhestr bostio yma: Cofrestru i gael y Cylchlythyr | Darllenwch newyddion diweddaraf Casnewydd Fyw lle byddwn yn rhannu lleoedd sydd ar y gweill yn y rhaglen.

A fydd ystafelloedd newid a chawodydd ar gael?  

Bydd angen i nofwyr ddod yn barod i nofio a gwisgo eu gwisg nofio o dan eu dillad.

Canolfan Byw’n Actif

Gall pob nofiwr ddefnyddio'r ystafell newid ar ôl iddynt nofio o ddydd Llun 6 Medi. Gall un rhiant i bob plentyn gael mynediad i'r ystafell newid i helpu ei blentyn os oes angen. Gofynnwn i chi eu defnyddio dim ond os yw'n hanfodol, gan y bydd lle'n gyfyngedig ac efallai y bydd yn rhaid i chi aros. Bydd newid wrth ochr y pwll yn parhau i fod ar gael.

Swigod, Sblash a Gwersi'r Academi yn y Pwll Addysgu (Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol)

Bydd ystafelloedd newid ar gael o ddydd Llun 6 Medi. Gall un rhiant i bob plentyn gael mynediad i'r ystafell newid i helpu ei blentyn os oes angen. Os byddwch fel arfer yn nofio gyda'ch plentyn, byddwch yn gallu defnyddio'r cyfleusterau newid ar ôl i chi nofio.

Gofynnwn i chi eu defnyddio dim ond os yw'n hanfodol, gan y bydd lle'n gyfyngedig ac efallai y bydd yn rhaid i chi aros. Bydd newid ochr y pwll yn parhau i fod ar gael.

Gwersi yn y Prif Bwll (Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol)

Bydd gofyn i blant yn y sesiynau hyn newid wrth ochr y pwll yn dilyn eu nofio. Byddwn yn parhau i adolygu'r broses sy'n newid a byddwn yn ystyried newid hyn ymhellach o ddydd Llun 4 Hydref.

Cyn cyflwyno'r canllawiau hyn, cynhaliom asesiadau risg trylwyr o'n cyfleusterau a rhoi'r newidiadau gofynnol ar waith i atal y coronafeirws rhag lledaenu a chadw ein cwsmeriaid, ein staff a'n gwirfoddolwyr yn ddiogel. Er y gall y rhain fod yn wahanol i rai chwaraeon eraill neu ganolfannau eraill, rydym wedi adolygu'r gofodau yn ein cyfleusterau ac mae'r canllawiau rydym wedi'u rhoi ar waith yn angenrheidiol ar gyfer ein hadeiladau. 

Rydym wedi cynyddu hyd y gwersi i roi amser i blant i sychu eu hunain a newid wrth ochr y pwll ar ôl nofio. Rydym hefyd yn gweithio gyda'n hyfforddwyr i sicrhau eu bod yn rhoi amser ar ddiwedd gwersi nofio i annog plant i sychu eu hunain a gwisgo dillad priodol cyn gadael yr adeilad. Byddem yn ddiolchgar pe gallech ein cynorthwyo drwy roi gwn ymolchi, tywel poncho neu dywel arall addas a dillad i’ch plentyn. 

Rydym am i'ch plentyn barhau ar ei daith nofio gyda ni a deallwn fod y canllawiau rydym wedi'u cyflwyno, gan gynnwys y rhai sy’n gysylltiedig â newid, wedi cyflwyno rhai heriau. Nid dyma fuasai ein dewis ni, ond mae angen y mesurau hyn i sicrhau bod plant yn gallu nofio mewn amgylchedd diogel. 

Wrth gwrs, byddwn yn parhau i adolygu'r gofynion a'r mesurau diogelwch sydd ar waith gennym. Ond os ydych yn anfodlon ar y canllawiau presennol rydym yn hapus i rewi eich lle yn ein rhaglen nofio a'ch croesawu'n ôl i’r gwersi pan foch yn barod. 

Os hoffech siarad ag aelod o'n tîm nofio i drafod hyn yn fanylach, cysylltwch â 01633 656757 neu e-bostiwch enquiries@newportlive.co.uk 

A oes modd i bobl ddod i wylio? 

Nac oes, yn anffodus ni chaniateir gwylwyr.   

A yw oedolion yn cael mynd gyda phlant?   

Bydd aelod o staff yn cwrdd â chi wrth fynedfa'r adeilad 5 munud cyn eich gwers. Bydd plant yn cael eu cludo mewn grŵp i newid wrth ochr y pwll mewn ardal benodol. Yna bydd gofyn i chi adael yr adeilad wrth i’r wers cael ei chynnal. 

Os oes angen i chi helpu’ch plentyn ar ôl y sesiwn, arhoswch y tu allan i'r brif dderbynfa ddim mwy na 5 munud cyn diwedd gwers nofio eich plentyn. Byddwch yn cael eich hebrwng i'r ystafell newid briodol i gwrdd â'ch plentyn a'u helpu i newid.

Ni chaniateir esgidiau awyr agored ar ochr y pwll nac yn yr ardaloedd newid.

Os byddwch fel arfer yn nofio gyda'ch plentyn, byddwch yn gallu mynychu gyda nhw yn ôl yr arfer a byddwch yn gallu defnyddio'r cyfleusterau newid ar ôl i chi nofio.  

Pa ganllawiau diogelwch ychwanegol sydd ar gael?   

Rydym yn dilyn canllawiau UK Active, sydd i'w gweld  yma.

Rydym yn eich annog i ymgyfarwyddo â'r rhain cyn y dewch nôl. 

Tenis

Pa wasanaethau tenis sydd wedi dychwelyd?

Mae'r sesiynau tenis canlynol wedi dychwelyd:

  • Cymdeithasol
  • Gwersi Tenis 1 i 1
  • Tenis Cyfeillgar i Awtistiaeth
  • Tenis Cadair Olwyn Iau

Mae gwersi tenis i blant ac oedolion hefyd ar gael.

Cyrtiau Tennis

Mae’n bosibl archebu Cyrtiau Tennis ar gyfer hyd at 4 o bobl ac am 50 munud.  Rhaid i chwaraewyr fod o'r un aelwyd neu swigen.

Gallwch archebu cyrtiau rhwng 8am a 6pm ac mae 50 munud yn costio £5.

Gall aelodau archebu cyrtiau 8 diwrnod o flaen llaw a defnyddwyr Talu a Chwarae 4 diwrnod o flaen llaw.

Bwciwch ar-lein neu drwy app Casnewydd Fyw

 

gwersi tenis

Sut ydw i'n cofrestru fy mhlentyn i wersi tenis?

Gallwch, ebostiwch enquiries@newportlive.co.uk a bydd y tîm yn gallu eich cynghori ar y sesiynau sydd ar gael. 

A fydd ystafelloedd newid a chawodydd ar gael?

Ni fydd ystafelloedd newid a chawodydd ar gael.  

 

A fydd toiledau ar gael?

Oes, mae toiledau ar gael.

 

A oes modd i bobl ddod i wylio?

Ni chaniateir unrhyw wylwyr yn yr adeiladau ar hyn o bryd. Bydd y tîm hyfforddi yn cofrestru pob plentyn i'w wers ger yr ardal Cwrdd a Chyfarch ar gyfer Gwersi Tenis sydd wedi'i lleoli ger y mannau parcio ceir hygyrch.

Ydy prisiau gwersi wedi newid?

 

Aelodaeth / Gwers

Taliad misol newydd -
1 gwers yr wythnos

Taliad misol newydd -
2 gwers yr wythnos
Tenis Bach Coch DD £24.75  £49.50
Tenis Bach Oren DD £25.50 £51.00
Tenis Bach Gwyrdd DD £25.50 £51.00
Melyn DD £25.50 £51.00
Tenis i Oedolion DD £28.00 £56.00
Faint o bobl fydd mewn gwers?

Tenis Bach Coch - uchafswm o 8 
Tenis Bach Oren/Gwyrdd a Melyn (Glasoed) - uchafswm o 6 fesul cwrt.
Oedolion - uchafswm o 8 (wedi’u dosbarthu ar draws dau gwrt) 

Pryd bydd fy Nebyd Uniongyrchol yn ddyledus?

Byddwn yn ailddechrau casglu taliadau Debyd Uniongyrchol o ddydd Mawrth 4 Mai 2021. Bydd taliad o £30.93/£31.88 yn cael ei gasglu ar 4 Mai 2021 ar gyfer y gwersi o 19 Ebrill 2021 tan 30 Mehefin 2021.

Bydd taliadau Debyd Uniongyrchol o 1 Mehefin 2021 ymlaen yn cael eu casglu ar y gyfradd safonol, sef £24.75/£25.50.

beicio i blant

Beth mae sesiynau Beicio Plant wedi'i ddychwelyd?

I gael gwybod beth mae sesiynau Beicio Plant wedi'i ddychwelyd cliciwch yma.

Beicio Trac

Pa gamau a sesiynau sydd wedi dychwelyd?

I gael gwybod pa gamau a sesiynau sydd wedi dychwelyd ar gyfer beicwyr oedolion ac ieuenctid cliciwch yma.

Oes angen i mi ddod â'm hoffer fy hun, neu a fydd modd ei logi?  

Bydd angen i chi ddod â’ch beic a’ch offer eich hun.

Mae beiciau llogi ar gael ac fe'u cynhwysir yn y rhan fwyaf o'n sesiynau i ddechreuwyr. Ffoniwch 01633 656757 i archebu.

Pa ganllawiau ychwanegol sydd ar waith ar gyfer Beicio ar y Trac?  

Dilynwch yr holl arwyddion yn yr adeilad er mwyn cael mynediad i’r ganolfan trac. Caniateir i feicwyr gael mynediad i’r ganolfan trac 15 munud cyn amser dechrau’r sesiwn.  Argymhellir eich bod yn cyrraedd yn barod i feicio oherwydd bod lle yn yr ystafelloedd newid yn brin.  

·                Ni chaniateir gwylwyr.  

·                Ni chaniateir tywelion.  

·                Dewch â'ch diodydd a'ch offer beicio eich hun.  Nid yw'r ffynnon ddŵr ar gael ar hyn o bryd.  

·                Ar ôl eich gweithgaredd, gadewch yr adeilad ar unwaith gan ddilyn unrhyw arwyddion cyfeirio, a chadw pellter cymdeithasol.  

Gallwch ddod o hyd i’r canllawiau llawn yma.    

A gaf i fynd i sesiwn os byddaf yn mynychu felodrom arall?  

Os ydych chi wedi’ch achredu gan felodrom arall, ffoniwch 01633 656757 i siarad â’n tîm Datblygu Trac a fydd yn gallu eich cynghori.  Mae’n RHAID i chi wneud hyn cyn cadw lle. Ni chaniateir mynediad i unrhyw feicwyr oni bai eu bod wedi archebu sesiwn ymlaen llaw.  

A fydd ystafelloedd newid a chawodydd ar gael?   

Mae ystafelloedd newid ar gael a dangosir y capasiti mwyaf posibl gan arwyddion ar y drysau gydag uchafswm o 1 ar y tro yn y cawodydd.  Hefyd mae niferoedd y loceri’n gyfyngedig felly rydym yn eich cynghori i ddod â’r hyn sydd ei angen arnoch yn unig.  

Bydd toiledau ar gael. Mae cyfyngiadau ar bob toiled i alluogi 1 person ar unrhyw un adeg i fod yn yr ardal.  

A oes modd i bobl ddod i wylio?  

Oes, fodd bynnag, rhaid i wylwyr ddilyn mesurau Covid-19 Byw Casnewydd.

A ellir trosglwyddo fy achrediad yn y felodrom er mwyn i mi allu beicio mewn felodromau eraill yn y Deyrnas Gyfunol?

Os oes gennych achrediad gyda ni ac yr hoffech i hwn gael ei gynnwys ar gofrestr y DG gyfan, rhowch eich cyfeiriad, dyddiad geni, rhif ffôn cyswllt a rhif trwydded Beicio Prydeinig i ni a gallwn eu hanfon i Fanceinion i'w cynnwys ar gofrestr y DG, sy’n cael ei chadw yno.  

 Anfonwch fanylion at enquiries@newportlive.co.uk a fydd yn eu trosglwyddo i'r tîm datblygu beicio.   

Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon

Sut ydw i'n archebu tocynnau ar gyfer perfformiadau neu weithdai?

I archebu tocynnau i unrhyw berfformiadau neu weithdai sydd ar y gweill, ewch i www.newportlive.co.uk/cy/lleoliadau/Canolfan-Theatr-a-Chelfyddydau-Glan-yr-Afon/ neu ffoniwch 01633 656757.

Ydy’r Caffi ar agor?

Mae caffi Glan yr Afon ar agor ar gyfer coffi, cacen, brecwast a lluniaeth cinio ysgafn.  

Fydd unrhyw weithdai neu ddosbarthiadau ffitrwydd yn cael eu cynnal yng Nglan yr Afon?

Mae ein rhaglen weithdy yn ailgychwyn ar 1 Hydref. ewch i'n tudalen gweithdai i gael gwybod mwy.

A yw’r Sblash Mawr yn digwydd eleni?

Yn anffodus, ni fydd gŵyl y Sblash Mawr yn cael ei chynnal eleni. 

Fodd bynnag, bob nos Wener ym mis Awst bydd Glan yr Afon yn gwahodd perfformwyr lleol i'r adeilad i berfformio ar y teras, a phob dydd Sadwrn bydd Glan yr Afon yn cael ei thrawsnewid yn Splashtonbury lle gallwch ymuno â ni ar gyfer gweithgareddau celf a chrefft a mwynhau theatr awyr agored.

Bydd tîm Glan yr Afon hefyd allan yn y gymuned yn dod â pherfformiadau a gweithgareddau celf i ddigwyddiadau Chwaraeon yn y Parc a fydd yn digwydd mewn 4 lleoliad yng Nghasnewydd dros yr haf.

Darllen mwy yma

Rwy’n dal i aros am ad-daliad o berfformiad a archebais yn 2020

Er ein bod wedi ceisio cwblhau ad-daliadau a chysylltu â phob cwsmer oedd wedi archebu gyda ni, roedd y wybodaeth oedd gennym ar gyfer rhai cwsmeriaid yn hen neu’n anghywir. Os ydych yn dal i aros am ad-daliad, cysylltwch â ni ar 01633 656757 neu e-bostiwch enquiries@newportlive.co.uk. 

Pa ganllawiau Covid-19 sydd ar waith i'm cadw'n ddiogel?

Rydym yn dilyn Canllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru i helpu i'ch cadw chi, ein cwsmeriaid eraill a'n staff yn ddiogel a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i bethau newid. Gallwch ddarllen am ein mesurau covid yma

A yw Sinema Glan yr Afon ar agor?

A yw Sinema Glan yr Afon ar agor?

Ydy, mae sinema Glan yr Afon ar agor. Nid yw tocynnau ar gyfer dangosiadau yn cael eu cadw felly cymerwch eich sedd pan fyddwch yn cyrraedd. Mae capasiti y sinema wedi ei leihau i sicrhau cadw pellter cymdeithasol, ac mae'r sinema'n cael ei glanhau ar ôl pob sioe.

Archebwch docynnau sinema yma.

A yw aelodau Casnewydd Fyw yn dal i gael 2 docyn sinema am 1?

Ydyn, gall aelodau Casnewydd Fyw ddal i gael 2 docyn am 1. I archebu'r tocynnau hyn ffoniwch ni ar 01633 656757.  Ni allwch archebu'r rhain dros y ffôn.

Ydw i'n dal i allu casglu fy nhocynnau o'r Swyddfa Docynnau neu a oes angen i mi eu hargraffu gartref?

Rydym yn annog cwsmeriaid i archebu ymlaen llaw ar-lein neu dros y ffôn a defnyddio e-docynnau/printio gartref lle bynnag y bo modd i leihau cyswllt â llaw. Os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn dal i argraffu eich tocynnau yn y Swyddfa Docynnau.

Bydd ein tywyswyr yn gwirio tocynnau printiedig ar ddyfeisiau ond ni fyddant yn eu cyffwrdd/eu rhwygo.

A yw Glan yr Afon yn derbyn taliad arian parod?

Yn anffodus, ni allwn dderbyn arian parod yng Nglan yr Afon ar hyn o bryd yn y Swyddfa Docynnau na'r Caffi.

Archebwch eich tocynnau ar-lein neu dros y ffôn ymlaen llaw neu archebwch yn y Swyddfa Docynnau gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd.

arall

Pa wasanaethau sydd ar gael i gynorthwyo pobl gartref?

Os nad ydych yn barod i ymuno â ni eto, byddwn yn parhau i’ch cynorthwyo gartref mewn sawl ffordd. 

Les Mills On Demand 
Rhowch gynnig ar Les Mills On Demand yn rhad ac am ddim am 30 diwrnod. Os ydych eisiau parhau wedi hynny, gallwch danysgrifio am gyfradd arbennig o £7.94 y mis, sef pris rydyn ni wedi cytuno arno gyda Les Mills ar gyfer cwsmeriaid Casnewydd Fyw. 


Dysgwch fwy yma

Ap Iach ac Actif 
Rydyn ni wedi cyflwyno ap Iach ac Actif Casnewydd Fyw, sy’n bartner perffaith i’ch helpu i ymarfer a gwella eich lles gartref, yn yr awyr agored neu gyda ni yn ein canolfannau. Gallwch hefyd gael at ein hyfforddwyr sy’n cyflwyno rhai o’n dosbarthiadau a’n hymarferion mwyaf poblogaidd i chi roi cynnig arnynt gartref, yn ogystal ag ymarferion ychwanegol a ddarperir gan Technogym.

 

Dysgwch fwy yma

A yw’r stadiwm ar gael i’w archebu?

Mae ein trac stadiwm nawr ar gael i'w archebu i unigolion yn unig.

Bydd modd archebu sesiynau 50 munud o hyd ar yr awr am 4pm, 5pm a 6pm.

Caniateir i uchafswm o 8 unigolyn fynychu'r sesiynau hyn. Dyrennir lôn i bob unigolyn a bydd yn ofynnol iddo aros yn y lôn honno yn unig.

Ar gyfer archebion grŵp sy’n bod eisoes, bydd ein tîm yn cysylltu â chi ynghylch dychwelyd os caniateir hyn o dan y canllawiau presennol.

Mwy o wybodaeth​​​​​​

A fydd y caffis ar agor?

Mae'r caffi yn y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol ar agor ar gyfer tecawê neu gallwch eistedd dan do, seddau cyfyngedig ar gael. Bydd y caffi yng Nghanolfan Casnewydd yn aros ar gau.

Amseroedd agor Caffi'r Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol

A ydy’r cyrtiau ar gael i’w llogi?

Gellir llogi cyrtiau ar gyfer badminton, tennis bwrdd, tennis a phêl bicl; ni allwn gynnig llogi racedi nac offer ar gyfer llogi cwrt felly cofiwch ddod â'ch rhai eich hun. Gall cwsmeriaid brynu yn ein Derbynfeydd gan gynnwys peli a racedi.

Ni fydd llogi cyrtiau yn dychwelyd yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas tan 11 Mai.

Ydy’r ystafelloedd cyfarfod ar gael i'w llogi?

Mae rhai ystafelloedd cyfarfod ar gael i'w llogi, gan ddilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol ac yn dibynnu ar gapasiti. E-bostiwch enquiries@newportlive.co.uk gyda'ch gofynion.

A yw clybiau a grwpiau eraill sy'n defnyddio cyfleusterau Casnewydd Fyw yn dychwelyd?

Bydd angen i glybiau neu grwpiau sy'n archebu gyda ni gyfeirio at eich cynllun chwaraeon gan eich corff llywodraethu a chwblhau ffurflen archebu, asesiad risg Covid-19 manwl newydd (i gefnogi gweithrediad diogel y gweithgaredd chwaraeon) ynghyd â manylion eich swyddog Covid-19 a datganiad dull ar sut y byddwch yn rheoli tracio ac olrhain.  

Pan fo’r holl wybodaeth hon gennych, cysylltwch â bookings@newportlive.co.uk