Gweithdai a Dosbarthiadau

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu ein rhaglen gweithdy a dosbarthiadau a byddwn yn edrych ar gyflwyno amrywiaeth o sesiynau newydd yn ystod yr hydref. Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol am gyhoeddiadau.

Yn y cyfamser, dyma'r hyn yr ydym yn ei redeg ar hyn o bryd:

Young girl and her father taking part in arts and crafts activities

Dydd Sadwrn Crefftus

Dydd Sadwrn, 10am – 4pm

Croeso i bawb o bob oedran

Ymunwch â ni ar ddyddiau Sadwrn ar gyfer  gweithgareddau celf a chrefft am ddim i'r teulu yn ein cyntedd! 

Black text logo for Groundworks

Groundspace

Dydd Llun, 12 - 5.30pm

Oed: 16+

Mae Groundspace yn fenter a sefydlwyd gan Groundwork (a adwaenir yn ffurfiol fel Groundwork Pro) sy'n anelu at helpu i chwalu'r rhwystr ariannol y gall gweithwyr llawrydd ei wynebu wrth gael mynediad i fannau stiwdio.

Mae agor y mannau hyn yn hanfodol bwysig i gefnogi gweithwyr llawrydd yn eu hymarfer creadigol, gan ganiatáu i hadau syniadau ffynnu ac i ddawnswyr gadw mewn cysylltiad â'u cyrff.

Ar gyfer beth allwch chi ddefnyddio'r gofod?  Gall y gofod hwn gynnig cyfle i:  

·        Ddatblygu eich ymarfer personol

·        Cyfnewid sgiliau a syniadau gyda chyd-artistiaid

·        Dechrau neu gymryd rhan mewn proses greadigol

·        Cael lle ychwanegol i wneud y dosbarth dawns / ar-lein hwnnw wedi'i recordio ymlaen llaw  

Dysgwch Mwy
Lle Creu wording on patterned background

Lle Creu

Dydd Llun o 28 Chwefror, 6pm i 7.30pm

Oedran: 11-18

Lle creadigol diogel i ddod i fod yn greadigol trwy gyfrwng y Gymraeg. P'un a ydych chi'n siaradwr Cymraeg iaith gyntaf neu'n ddysgwr Cymraeg, mae hwn yn lle i greu ac archwilio gyda'ch gilydd. 

Dewch i ymuno â Tin Shed Theatre Co, mewn partneriaeth â Theatr Glan yr Afon, ar gyfer y gweithdai blasu Creadigol Cymraeg hyn i bobl ifanc gael y cyfle i ymchwilio ac archwilio sgiliau yn elfennau creu.  

Bydd y sesiynau hyn yn cynnig cyfle i chwarae, creu a gwneud gyda'n gilydd trwy gydweithio, sesiynau gwneud propiau, Theatr wedi'i dyfeisio, ymarfer adrodd straeon, a Diwylliant Cymru....

Archebwch Nawr
Father clapping with young child

Cerddoriaeth a Symud Hubble

Dydd Mawrth 10am ac 1pm (sesiwn 1 awr)

Ystod oedran 6 wythnos – 5 oed

Mae'r gweithdy hwn yn antur llawn hwyl a gyflwynir i chi gan Lucy yn Hubble a fydd yn archwilio gwahanol bynciau â thema drwy gerddoriaeth, symud a chwarae synhwyraidd. Defnyddir gwahanol bropiau gan gadw at y thema i wella'r profiad. 

Mae hwn yn weithdy hwyl a bywiog ar gyfer plant cyn ysgol oedran/gallu cymysg, o fabanod tua 6 wythnos oed i blant 5 oed. Efallai y bydd angen rhywfaint o help ar blant bach i gymryd rhan mewn rhai gweithgareddau.

Bydd plant yn elwa ar ddatblygiad lleferydd, sgiliau echddygol, cerddoroldeb, hyder, mynegiant a llawer mwy!

Mae'n grŵp croesawgar hyfryd i oedolion a phlant wneud ffrindiau newydd. Rydym yn aml yn cyfarfod wedyn am baned. 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y gweithdy hwn, cysylltwch â Lucy yn Hubble 07738901938. 

 

Archebwch Nawr
Youth theatre.JPG

HATCH Youth Theatre

Ar ddydd Mercher

Oed: 5-12yrs, 5 - 6.30pm

Oed: 12-16yrs, 7 - 8.30pm

Mae Hatch yn grŵp theatr ieuenctid wythnosol sy'n cael ei redeg gan Tin Shed Theatre Co, mewn Partneriaeth â Glan yr Afon. Yn ystod y sesiynau bydd y plant a'r bobl ifanc yn cael cyfle i ymchwilio ac archwilio sgiliau ym mhob elfen o greu.

Mae'r sesiynau'n canolbwyntio ar greu cydweithredol a'u nod yw cynnig cyfle i bob cyfranogwr wella ei brofiad ei hun. Gydag ymarferwyr proffesiynol sy'n ymweld mewn sawl set o sgiliau creadigol, nod Tin Shed yw cynnig theatr ieuenctid gyfan sy'n ceisio cael ei harwain a'i churadu gan y rhai sy'n cymryd rhan.

Archebwch Nawr
Grey haired lady in apron working at a potters wheel

Clwb Crochenwaith Cerameg i Oedolion

Dydd Mercher yn ystod y tymor rhwng 6pm ac 8pm

Oedran: 14+

Clwb crochenwaith "Chwarae â Chlai" .... noson hwyliog a hamddenol! Dewch draw i weld sut i greu rhywbeth ar gyfer y cartref neu’r ardd gan ddefnyddio technegau syml.

Does dim dysgu strwythuredig ond mae ein tiwtor a'n cyfranogwyr yn rhannu syniadau ac yn rhoi awgrymiadau ac arweiniad ar wneud, sychu, tanio odyn a gwydro.

Bydd yr holl ddeunyddiau yma i chi.

Archebwch Nawr
1004004.png

Dawns i bobl dros 60 oed

Dydd Iau, 12.30pm – 1.30pm

Oedran: 60+

Mae hon yn sesiwn gyfeillgar, lawn hwyl, lle byddwch yn dysgu coreograffi i gerddoriaeth.

Rydym yn canolbwyntio ar wella cydlyniad, ymwybyddiaeth o'r corff, symudedd a stamina mewn amgylchedd cefnogol.

Dewiswch y gerddoriaeth, dewiswch yr arddull, mae croeso i bawb ymuno a dawnsio!

Cynhelir gan Rubicon Dance.

Archebwch Nawr
1004004.png

Dawnsio ar eich eistedd i boble dros 60 oed

Dydd Iau, 2.30pm – 3.30pm

Oedran: 60+

Mae hwn yn grŵp delfrydol ar gyfer pobl sydd am gadw'n heini a chael hwyl ar yr un pryd!

Mae'r dosbarth yn gyfuniad o ymarferion corff a dawnsfeydd syml wedi'u gosod i gerddoriaeth. 

Mae'r sesiwn yn fuddiol o ran y corff a’r meddwl, ac yn gymdeithasol hefyd!

Cynhelir gan Rubicon Dance.

Archebwch Nawr
1004005.png

Dawnsio Iau Glan yr Afon

Dydd Iau, 4pm – 5pm

Oedran: 7 - 11

Mae Dawns Iau Glan yr Afon yn sesiwn hwyliog, gyffrous ac egnïol i blant 7-11 oed.

Mae'r dosbarth yn cyfuno gwahanol arddulliau dawns gan gynnwys jazz, stryd, cyfoes a chreadigol, yn meithrin sgiliau techneg a pherfformiad.

Cynhelir gan Rubicon Dance.

Archebwch Nawr
1004005.png

Dawnsio Ieuenctid Glan yr Afon

Dydd Iau, 5.30pm – 6.30pm

Oedran: 11 - 16

Dawns Ieuenctid Glan yr Afon yw'r cam nesaf ar ôl y dosbarth iau,  ar gyfer pobl ifanc 11-16 oed.

Mae'r dosbarth yn cyfuno gwahanol arddulliau dawns gan gynnwys jazz, stryd, a chyfoes, gydag elfennau creadigol yn rhan o’r hyfforddiant.

Nod y dosbarth yw meithrin sgiliau mewn techneg a pherfformiad yn ogystal â meithrin hyder a gwaith tîm.  

Cynhelir gan Rubicon Dance.

Archebwch Nawr
Two people doing martial arts

Capoeira

Dydd Gwener, 4.30 - 5.30pm

Oedran: 6-10

Mae Capoeira yn grefft ymladd Affro-Brasilaidd sy'n cyfuno cerddoriaeth, symudiad ac acrobateg. Mae’n tarddu o ddawnsfeydd rhyfeloedd a ddygwyd i Frasil gan gaethweision Affricanaidd ac mae wedi'i lunio i'r ffurf sy’n gyfarwydd i ni heddiw gan boblogaeth ethnig gymysg Brasil.

Ei nod yw gwella hyblygrwydd, rheoli'r corff mewn gofod, datblygu cydsymudiad, ymwybyddiaeth o'r amgylchoedd, cryfder y corff a gwella'r hunanhyder.

Archebwch Nawr
QUEST Logo.png

Quest: Dungeons & Dragons i Ddechreuwyr

Dydd Iau - 6 - 8pm

Oedran: 12-21

Ydych chi wastad wedi bod eisiau chwarae Dungeons and Dragons? Wel nawr yw eich cyfle!

Casglwch eich ffrindiau ynghyd a chychwyn ar daith epig drwy gyfanfyd Tamriel ac ymhell tu hwnt, fel y gallwn fynd gyda'n gilydd ar daith QUEST!

Y sesiwn hwyliog a chyfeillgar hon yw'r cyflwyniad perffaith i ‘D&D’ i unrhyw un sy'n hoffi gemau fideo a gemau pen bwrdd, chwarae rôl, ail-greu a dweud stori ffantasi.

Gan ddarparu popeth sydd ei angen arnoch o ddarnau chwaraewyr i ddis. Y cyfan sydd angen i chi ddod â chi yw eich dychymyg!

Archebwch Nawr
SC Riverfront Square LOGO.jpg

Clwb ‘Scratch’: Dechreuwr Lefel 1

Dydd Sadwrn o 21 Mai

Oedran 9 - 11: 10am
Oedran 12 - 15: 11.30am
Oedran 16+: 1pm
16+ oed: 1pm

Mae Clwb ‘Scratch’ yn her un wythnos ar ddeg, lle ymhob gwers mae’n rhaid i chi feistroli techneg  newydd i symud ymlaen i'r lefel nesaf. Gan arwain at berfformiad terfynol, lle mae’n rhaid i chi brofi bod gennych chi'r sgiliau i gael eich derbyn fel aelod o Glwb Scratch. 

Ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r hyn y mae'n ei gymryd i fod yn feistr Scratch? Gwnewch iddo ddigwydd! Cofrestrwch heddiw. 

Sesiwn gyfeillgar a hamddenol lle byddwch yn dysgu'r holl sgiliau i fod yn DJ Scratch.

 

 

Archebwch nawr ar gyfer Oedran 9 - 11

Archebwch nawr ar gyfer Oedran 12 - 15

Archebwch nawr ar gyfer Oedran 16+