Gweithdai a Dosbarthiadau

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu ein rhaglen gweithdy a dosbarthiadau a byddwn yn edrych ar gyflwyno amrywiaeth o sesiynau newydd yn ystod yr hydref. Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol am gyhoeddiadau.

Yn y cyfamser, dyma'r hyn yr ydym yn ei redeg ar hyn o bryd:

Father clapping with young child

Cerddoriaeth a Symud Hubble

Dydd Mawrth 10am ac 1pm (sesiwn 1 awr)

Ystod oedran 6 wythnos – 5 oed

Mae'r gweithdy hwn yn antur llawn hwyl a gyflwynir i chi gan Lucy yn Hubble a fydd yn archwilio gwahanol bynciau â thema drwy gerddoriaeth, symud a chwarae synhwyraidd. Defnyddir gwahanol bropiau gan gadw at y thema i wella'r profiad. 

Mae hwn yn weithdy hwyl a bywiog ar gyfer plant cyn ysgol oedran/gallu cymysg, o fabanod tua 6 wythnos oed i blant 5 oed. Efallai y bydd angen rhywfaint o help ar blant bach i gymryd rhan mewn rhai gweithgareddau.

Bydd plant yn elwa ar ddatblygiad lleferydd, sgiliau echddygol, cerddoroldeb, hyder, mynegiant a llawer mwy!

Mae'n grŵp croesawgar hyfryd i oedolion a phlant wneud ffrindiau newydd. Rydym yn aml yn cyfarfod wedyn am baned. 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y gweithdy hwn, cysylltwch â Lucy yn Hubble 07738901938. 

 

Archebwch Nawr
Youth theatre.JPG

HATCH Youth Theatre

Ar ddydd Mercher

Oed: 5-12yrs, 5 - 6.30pm

Oed: 12-16yrs, 7 - 8.30pm

Mae Hatch yn grŵp theatr ieuenctid wythnosol sy'n cael ei redeg gan Tin Shed Theatre Co, mewn Partneriaeth â Glan yr Afon. Yn ystod y sesiynau bydd y plant a'r bobl ifanc yn cael cyfle i ymchwilio ac archwilio sgiliau ym mhob elfen o greu.

Mae'r sesiynau'n canolbwyntio ar greu cydweithredol a'u nod yw cynnig cyfle i bob cyfranogwr wella ei brofiad ei hun. Gydag ymarferwyr proffesiynol sy'n ymweld mewn sawl set o sgiliau creadigol, nod Tin Shed yw cynnig theatr ieuenctid gyfan sy'n ceisio cael ei harwain a'i churadu gan y rhai sy'n cymryd rhan.

Archebwch Nawr
Grey haired lady in apron working at a potters wheel

Clwb Crochenwaith Cerameg i Oedolion

Dydd Mercher yn ystod y tymor rhwng 6pm ac 8pm

Oedran: 14+

Taflu a cherflunio ac adeiladu gyda dwylo i bob gallu. Gallwch naill ai weithio ar brojectau gan y tiwtor Fay Prevot neu ddewis eich trywydd eich hun. 

Archebwch Nawr
print making.JPG

Cyflwyniad i wneud printiau

Dydd Mawrth 2, 9, 16, 23 a 30 Tachwedd

Oedran: 13+

Bwriedir i'r cwrs 5 wythnos hwn fod yn gyflwyniad i fyd Printio. Wedi'i ddylunio ar gyfer dechreuwyr neu'r rhai sydd eisoes yn brofiadol mewn gwneud printiau, bydd y cwrs yn archwilio agweddau allweddol ar y grefft gan gynnwys gweithio gyda'r wasg, rholeri, inc ac offer. Dyma gyfle i roi cynnig ar brosesau a thechnegau sydd â hanes cyfoethog a photensial unigryw ar gyfer archwilio creadigol.

Wythnos 1    
Monoteip - Dyma'r math mwyaf uniongyrchol o wneud printiau, gan ddefnyddio'r inc i gynhyrchu printiau untro sy'n cynnwys dail a phlu.

Wythnos 2    
Ysgythru pwyntiau sych - Mae ysgythru pwyntiau sych yn broses ysgythru syml ac mae wedi cael ei defnyddio gan lawer o artistiaid enwog ar hyd yr oesoedd o Rembrandt i Picasso.

Wythnos 3    
Chine colle - Chine colle yw'r grefft o ludio papurau cain ynghyd i ychwanegu lliw a phatrwm at brint.
 
Wythnos 4    
Colograff – Mae'r math syml hwn o wneud printiau yn defnyddio cyfuniad o gerdyn a         
deunyddiau eraill i gynhyrchu printiau sy’n llawn gwead

Wythnos 5    
Print leino - Ac yntau’n un o'r ffurfiau symlaf o wneud printiau, y dechneg hynafol hon yw un o'r rhai anoddaf i'w meistroli. Bydd y dosbarth hwn yn archwilio ffyrdd o brintio heb ddefnyddio gwasg

Caiff y cwrs hwn ei redeg gan Bill Chambers a ddysgodd wneud printiau ar Gwrs Sylfaen Celf a Dylunio Caerdydd ac sydd ar hyn o bryd yn aelod allweddol o Weithdy Argraffu Caerdydd lle mae'n dysgu amrywiaeth o gyrsiau a gweithdai mewn gwneud printiau.

Archebwch Nawr
Selection of colourful little felt birds

Gweithdy Ffeltio Nodwydd Adar Hynod

Dydd Sadwrn 27 a dydd Sul 28 Tachwedd 11am – 1.30pm

Oedran: 14+

Gwnewch froetsh adar hynod drwy ffeltio nodwydd gyda’r artist/gwneuthurwr Ruth Packham.

Byddwch yn treulio awr a hanner braf yn creu broetsh gwlân hyfryd a lliwgar gan ddefnyddio ffibrau gwlân Prydeinig.

Bydd Ruth yn eich tywys drwy'r broses ac yn rhoi cyngor ar ddylunio os bydd angen. Bydd ganddi enghreifftiau i roi rhywfaint o ysbrydoliaeth i chi hefyd.

Does dim angen profiad ond dewch â'ch sbectol ar gyfer gwaith agos os oes eu hangen arnoch!

Archebwch Nawr