Accessibility Icon Cliciwch ar yr eicon hwn i agor ein bwydlen hygyrchedd a theilwra ein gwefan i’w gwneud yn haws ei defnyddio a symud drwyddi.

Canolfan Casnewydd

Parcio 

Mae tri lle parcio hygyrch ym maes parcio cwsmeriaid Canolfan Casnewydd. 
 
Nid oes mannau hygyrch ym maes parcio Cyngor Dinas Casnewydd ar Stryd Emlyn gyferbyn â'r ganolfan er na chodir ffi am ddeiliaid Bathodynnau Glas.  
 
Mae gan faes parcio aml-lawr Ffordd y Brenin gerllaw'r ganolfan leoedd parcio hygyrch. 
 
Mae’r ffordd i gyrraedd y dderbynfa o'r meysydd parcio hyn yn gymharol wastad. Os ydych yn defnyddio’r maes parcio aml-lawr, gallwch gael mynediad trwy ddefnyddio lifft a/neu ramp.  

 
Pwll Nofio 

Mae gan adeilad y pwll doiledau a chyfleusterau newid dillad pwll hygyrch. Gofynnwch i staff y dderbynfa i gael yr allwedd. 
 
Mae’r ffordd i gyrraedd y pwll yn wastad (mynediad i'r traeth) ac yn bosibl heb ddefnyddio'r grisiau ac mae gennym gadair olwyn bwll hefyd sy'n eich galluogi i gael eich olwynion yn syth i mewn i'r dŵr.  
 
Mae tymheredd y dŵr yng Nghanolfan Casnewydd tua 28 gradd Celsius - 84 gradd Fahrenheit. 

 

Prif Neuadd 

Mae llwybr gwastad i'r brif neuadd. Caiff neuaddau chwaraeon eu gwahanu gan len, felly, gan ddibynnu ar ba weithgaredd sydd ar ochr arall y neuadd, mae posibilrwydd o rywfaint o dynnu sylw neu sŵn ychwanegol.
 

Y Llawr Cyntaf 

Mae lifft yng nghefn yr adeilad i gyrraedd y llawr cyntaf. Mae hyn yn rhoi mynediad i ystafelloedd cyfarfod a digwyddiadau,  ardal y caffi a'r ystafell ffitrwydd. Mae toiledau hygyrch ar y llawr cyntaf. 
 

Mynediad i'r Gampfa 

Mae gennym fynedfa â gât ar gyfer defnyddwyr anabl. Gellir gadael cŵn golwg a chlyw wrth y brif ddesg.

Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol

Parcio 

Mae nifer da o leoedd parcio hygyrch ar gael yn union gerllaw’r brif fynedfa. 

Mae’r ffordd o'r maes parcio i'r fynedfa'n wastad.  

 

Cyrtiau Tenis 

Mae’r ffordd i'r cyrtiau dan do yn wastad. Mae gan y ganolfan tenis doiled hygyrch a chawod hygyrch o fewn y brif ystafell newid. Gall defnyddwyr cadeiriau olwyn/cadeiriau wthio gyrraedd y balconi gwylio mewn lifft. Mae’r allwedd ar gael gan staff y dderbynfa ar gais. 

  

Pwll Nofio 

Mae gan adeilad y pwll doiled hygyrch a chyfleusterau newid dillad pwll hygyrch ar wahân. Nid oes teclyn codi ar gael yn y cyfleusterau newid. Mae’r llawr yn wastad i gyrraedd ochr y pwll ac mae teclyn codi symudol ar gael i fynd naill ai i’r prif bwll nofio neu’r pwll addysgu. Os oes angen hwn, rhowch wybod i staff y dderbynfa ar ôl cyrraedd.  

  

Gan fod y pwll yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cystadlaethau, mae tymheredd y dŵr ychydig yn oerach na’r pwll yng Nghanolfan Casnewydd. 

 

Y Llawr Cyntaf 

Gellir cyrraedd y llawr cyntaf mewn lifft yn y cyntedd. Mae hyn yn rhoi mynediad i ystafell gyfarfod y swît Dolffin a man gwylio'r pwll nofio. Mae toiledau hygyrch ar y llawr cyntaf. 

Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas

Parcio 

Mae nifer da o leoedd parcio hygyrch ar gael yn union gerllaw’r brif fynedfa. 
Mae mynediad o'r maes parcio i'r fynedfa'n wastad.  
 

Trac beicio/arena fewnol  

Mae cryn bellter rhwng y fynedfa a’r trac, yr ardal 5v5 a'r cyrtiau badminton yng nghanol y trac. Nid yw'r llawr yn wastad ac mae angen defnyddio grisiau neu ramp cymharol serth.  
 
Mae cyfleusterau newid a thoiledau hygyrch ar wahân.
 
Mae ardaloedd 5v5 a'r cyrtiau badminton yng nghanol y trac, felly mae posibilrwydd o sŵn mawr a tharfu ar weithgareddau eraill sy’n cael eu cynnal. 


Y Llawr Cyntaf 

Gellir cyrraedd y llawr cyntaf mewn lifft yn y dderbynfa. Mae hwn yn rhoi mynediad i'r ystafell ffitrwydd, y stiwdio ddawns ac ardal gwylio'r trac. Mae nifer o leoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ym mhob pen y man gwylio. Mae toiledau hygyrch ar y llawr cyntaf. 


Mynediad i’r Gampfa/Ystafell Ager 

Mae gan y lleoliad hwn fynediad â gât ac mae’n hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn er bod ymyl fach i’r llawr ar y ffordd i’r sawna ac mae’r llwybr yn gul. 

 

 

 

 

 


 

Glan yr Afon


Mae celf a diwylliant ar gyfer pawb, ond os oes gennych nam neu ofyniad penodol o ran hygyrchedd, yn aml gall ymweliad â'r theatr neu ganolfan gelfyddydau fod yn fwy cymhleth. Yng Nglan yr Afon rydym yn ceisio cynnig i'n cwsmeriaid yr arfer gorau oll o ran polisi tocynnau teg a hygyrchedd. Mae hyn yn cynnwys:

•    Tocyn am ddim i gynorthwywyr personol neu ofalwyr i bobl mae angen eu cymorth arnynt i ymweld â Glan yr Afon. 

•    Mae naw lle i gadeiriau olwyn yn y theatr ac un ar ddeg o leoedd i gadeiriau olwyn yn y stiwdio.

•    Croesewir cŵn cymorth a gellir gofalu amdanynt yn ystod perfformiadau trwy drefnu hyn ymlaen llawn.


I gael rhagor o fanylion, neu i archebu'r gwasanaethau hyn, cysylltwch â'r tîm ar 01633 656757 neu e-bostiwch [email protected] 

 

 

•    Gallwch ollwng a chasglu’n union y tu allan i'r fynedfa trwy ddod i fyny at yr atalfeydd ar ochr yr adeilad sy’n agos at y castell. Gwasgwch y seiniwr a byddwch yn cael mynediad.

•    Mae dau le parcio hygyrch ar gyfer deiliaid bathodynnau glas ar bob adeg. Yn anffodus, ni ellir cadw'r lleoedd hyn ymlaen llaw. 

•    Mae mynediad lifft, mynediad i gadeiriau olwyn a chyfleusterau toiled hygyrch ar bob lefel ac eithrio’r Islawr.

•    Mae system drawsyrru is-goch ar gael yn y prif fannau ac yn y theatr stiwdio a cheir y sain orau o ran ansawdd trwy ddefnyddio penset. Os yw'n well gennych ddefnyddio'r switsh T ar eich cymhorthyn clywed, bydd angen i chi wisgo erial dolen sain o amgylch eich gwddf. Gallwch gael benthyg y ddwy eitem o'r swyddfa docynnau. 

•    Mae copïau o'n llyfryn ar gael mewn print bras a fformatau sain ar gais o Glan yr Afon.

•    Gall pobl fyddar neu drwm eu clyw a phobl ddall neu bobl â nam ar eu golwg fwynhau hud sinema'r Glan yr Afon gyda dangosiadau ag is-deitlau a disgrifiadau sain.

•    Cynhelir nifer dethol o berfformiadau bob tymor sydd â disgrifiad sain a dehongliad yn Iaith Arwyddion Prydain.


 

Canolfan Byw'n Actif

Parcio 

Mae bae parcio i bobl anabl ar y brif ffordd y tu allan i'r ganolfan; nid oes mannau wedi'u marcio'n unigol yma.
 
Mae lleoedd parcio ychwanegol i bobl anabl ym maes parcio'r ysgol ond mae hwn yn bellter bach o'r fynedfa ac er ei fod yn gymharol wastad, mae'n cynnwys llethr. 
 

Pwll Nofio 

Mae cyfleusterau toiled a chawodydd hygyrch ar gael. Mae teclyn codi symudol ar gael i fynd i'r pwll nofio. Os oes angen hwn, rhowch wybod i'r dderbynfa wrth i chi gyrraedd.  
 

Y Neuadd Chwaraeon 

Mae gan y Neuadd Chwaraeon fynediad gwastad a chyferbyniad lliwiau da, ac mae'n gwbl amgaeëdig.