Cymorth i Artistiaid

Mae pob agwedd ar ein rhaglen yn cynnwys gweithio gydag artistiaid mewn rhyw ffordd, felly mae’n bwysig i ni ein bod yn rhoi blaenoriaeth i gymorth a datblygu sy’n hygyrch i artistiaid a phobl greadigol sy’n gweithio yn y sector creadigol a diwylliannol yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i roi cymorth i artisitiaid sy’n gweithio yn myd y theatr, comedi, dawns, cerddoriaeth fyw, theatr stryd a syrcas i wneud gwaith gwych, gyda ffocws penodol ar artistiaid sy’n gweithio yn Ne Cymru. Mae gennym ni ddiddordeb mewn syniadau a photensial, felly os oes gennych chi syniad a’ch bod yn teimlo ei fod yn gweddu, ysgrifennwch atom a rhowch wybod i ni am y cynlluniau sydd ar y gweill! Byddem wrth ein bod yn clywed amdanynt.

Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i lunio a chyflwyno hyfforddiant a rhaglenni datblygu yn seiliedig ar anghenion y project a’r galw.

Gall Glan-yr-Afon roi help llaw i artistiaid mewn sawl ffordd.

  • Datblygu o fath arall, gofod ymarfer a chyfarfod.
  • Mentora, cyngor a chyfarwyddyd anffurfiol gan ein tîm gan gynnwys cymorth technegol a marchnata.
  • Prawf-ddarllen a help llaw gyda cheisiadau am nawdd. Byddwn ond yn ysgrifennu geirdaon ar gyfer projectau yr ydym ni’n gysylltiedig â nhw neu yr ydym yn gwybod amdanynt.
  • Cyfaill beirniadol ar gyfer cynllunio, prosesau creadigol ac uchelgeisiau

Mae llawer o geisiadau am gymorth yn dod i law ond yn anffodus ni allwn gynorthwyo â phopeth. I’w gwneud yn haws i artistiaid a chwmniau sydd â diddordeb mewn gweithio gyda ni, rydym wedi llunio ychydig o ganllawiau ar sut yr ydym yn gwneud penderfyniadau o ran beth i roi cymorth iddo:

  • Rydym yn agored i roi cymorth i syniadau ar y cam ymchwil a datblygu ac ar y cam cynhyrchu os gallwn ystyried cynnwys y gwaith gorffenedig yn ein rhaglen. Y gynulleidfa sydd wrth wraidd pob penderfyniad a wneir. Rydym yn ymroi o’n hamser, gofod ac adnoddau i roi cymorth i artistiaid yng Nghanolfan Glan yr Afon oherwydd ein bod eisiau i artistiaid wneud gwaith sy’n berthnasol i’n cynulleidfaoedd. Rydym eisiau sicrhau bod ein rhaglen yn cynrchioli ein cymuned. Gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth am ein polisi rhaglenni yma
  • Rydym eisiau clywed gan artistiaid sy’n gweithio ledled Cymru a’r DU, er y byddwn bob amser yn rhoi blaenoriaeth i artistiaid a chwmniau sy’n gweithio yn ardal Casnewydd a Gwent
  • Mae gwrthdaro yn ein dyddiadur a diffyg gofod yn yr adeilad yn golygu weithiau nad oeddem yn gallu rhoi cymorth i artist ar adeg benodol.  Gorau po gyntaf y byddwch yn cysylltu â ni. Nid oes rhaid i chi fod wedi sicrhau cyllid cyn i chi gysylltu â ni

Beth fyddwn ni’n gofyn amdano yn gyfnewid?

Byddwn bob amser yn rhoi Cytundeb Artisti i chi yn crynhoi’r trafodaethau a gawsom a’r cynlluniau y cytunwyd arnynt. Bydd hyn yn sicrhau y byddwch chi’n gwybod beth y gallwn ni ddisgwyl gan ein gilydd fel partneriaid.

Wrth roi cymorth i artistiaid a gweithio gyda nhw, rydym ni’n disgwyl i’r artistiaid a sefydliadau ymgysylltu â’r adeilad - os ydych chi’n cael amser da, rhowch wybod i bobl! Ac os nad ydych, rhowch wybod i ni! Rydym yn gwerthfawrogi gonestrwydd - bydd yn ein helpu i feithrin a gwella’r hyn a gynigir gennym.

Yn dibynnu ar lefel y cymorth, byddwn fel arfer yn disgwyl cael y gydnabyddiaeth ‘Â chefnogaeth Glan yr Afon’ ar unrhyw wybodaeth hyrwyddiadol (ar bob cam o’r gwaith datblygu / cynhyrchu). Rydym wedi ymrwymo i un cyd-gynhyrchiad ar raddfa stiwdio theatr bob tymor llawlyfr (hydref/gaeaf a gwanwyn/haf), a gallwch ddysgu mwy am hynny yma.

Os ydym yn rhoi cymorth i’ch gwaith datblygu, byddwn yn disgwyl cael ein cynnwys mewn trafodaethau a gwaith cynllunio teithiau yn y dyfodol (fel y bo’n briodol).  Os ydych yn perfformio yng Nglan yr Afon fel rhan o’r cynhyrchiad gorffenedig, byddwn yn trafod rhannu elw’r swyddfa docynnau gyda chi mewn modd sydd o’ch plaid chi, gyda chanran yn dod yn ôl i’r theatr.

Cysylltwch â ni..

Ein Tîm Creadigol sy’n arwain y rhan fwyaf o’r gwaith o roi cymorth i artistiaid yn Glan yr Afon, felly dylech gysylltu â nhw yn y lle cyntaf. 

Fel arfer, mae angen i ni sefydlu rhyw lefel ar bartneriaeth gydag artist neu sefydliad cyn y gallwn gynnig y lefelau cymorth uchod, oherwydd ein hadnoddau ein hunain. Felly, y peth cyntaf i’w wneud bob tro yw cysylltu i roi gwybodaeth am eich syniad, gyda chymaint o fanylion â phosibl:

  • Beth yw eich syniad
  • Pam eich bod eisiau siarad gyda Glan yr Afon amdano
  • Amserlen (os yn hysbys)

Os oes gennych sioe fyw yr hoffech i ni ei hystyried ar gyfer ein rhaglen stiwdio theatr, gallwch ddarllen mwy am hynny yma ac yna e-bostiwch [email protected]. Fel arfer rydym yn rhaglennu sioeau ar gyfer ein stiwdio theatr chwech i ddeuddeg mis ymlaen llaw felly sicrhewch eich bod yn neilltuo digon o amser ar eich cyfer eich hun.