Canllawiau Rhaglennu Theatr Stiwdio

Os oes gennych ddarn o waith y credwch a allai weithio fel rhan o'n rhaglen, mae croeso i chi gysylltu â ni ar programming@newportlive.co.uk. Bydd ein adran cwestiynau cyffredin isod yn dweud mwy wrthych am y wybodaeth sydd ei hangen arnom cyn gwneud unrhyw benderfyniadau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar ôl darllen y wybodaeth yn llawn, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Os ydych am weld y wybodaeth mewn fformat gwahanol neu os byddai'n well gennych gael sgwrs, rhowch wybod i ni drwy'r cyfeiriad e-bost uchod.

Y gynulleidfa sydd wrth wraidd pob penderfyniad a wneir. Byddwn ond yn archebu gwaith rydym yn teimlo sy'n berthnasol i'n cynulleidfa a'n blaenoriaethau datblygu cynulleidfa. Yr ymrwymiad hwn sy’n gyrru ein rhaglen cymorth i artistiaid hefyd, y gallwch ei darllen yn fanylach yma.

Rydym wedi dylunio system gwerthoedd ar gyfer ein rhaglen Theatr Stiwdio yr ydym yn ei defnyddio i benderfynu a yw darn o waith yn addas ar gyfer ein rhaglen. Mae'r gwerthoedd hyn yn nodi'r hyn rydym am i'n rhaglen ei gynrychioli:

  • Ansawdd Profiad - mae hyn yn cynnwys ffyrdd newydd o ymgysylltu a chefnogi ein cynulleidfaoedd i gael y profiad gorau posibl, gan gynnwys ein hymrwymiad i sicrhau rhaglen gwbl hygyrch a chynhwysol a phrofiad cyffredinol yn ein theatr; 
  • Atebolrwydd a Thryloywder - rydym yn ystyried ein hunain yn atebol fel rhaglenwyr i guradu rhaglen gyffrous sy'n adlewyrchu diddordebau ein cymuned leol ac i fod yn ddidwyll yn ein holl benderfyniadau;
  • Perthnasedd - rydym am sicrhau bod gennym gydbwysedd ar draws ein rhaglen a'n bod yn cyflwyno gwahanol arddulliau o waith ar draws ffurfiau celf sydd y tu hwnt i brofiadau byw ein tîm rhaglennu. Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn gweithio gyda grŵp o gynghorwyr rhaglennu i sicrhau rhaglen amrywiol, uchelgeisiol a chynhwysol sy'n siarad yn uniongyrchol â chymuned Casnewydd.
  • Cynaliadwyedd – ein nod yw gweithio tuag at gynyddu arferion cynaliadwy sy'n gysylltiedig â rhaglennu digwyddiadau byw yn ein Theatr Stiwdio. Siaradwch â ni os oes gennych unrhyw fentrau yr hoffech roi cynnig arnynt yn ystod eich amser gyda ni y gallwn eu cefnogi – byddem wrth ein bodd yn eu clywed.​​​​​​​
  • Cynnwys - rydym eisiau i’n cymuned a’r sector diwylliannol deimlo fel mai eu theatr nhw yw Theatr Glan yr Afon, a’i fod yn lle croesawgar a chynhwysol.  Mae hon yn flaenoriaeth allweddol gan ein tîm ac mae gennym ddiddordeb arbennig mewn rhaglennu digwyddiadau byw sy'n ein helpu i gyflawni hyn​​​​​​​
  • Curadu ac Arbrofi – rydym yn defnyddio data cynulleidfaoedd a gwybodaeth rhaglenwyr i guradu ac arbrofi gyda ffurfiau celf cymysg a rhaglen digwyddiadau byw rydym yn teimlo'n hyderus y bydd ein cynulleidfaoedd yn ei mwynhau

 Rydym am sicrhau bod gennym gydbwysedd ar draws ein rhaglen a'n bod yn cyflwyno gwahanol arddulliau o waith ar draws ffurfiau celf sydd y tu hwnt i brofiadau byw ein tîm rhaglennu. Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn gweithio gyda grŵp o gynghorwyr rhaglennu a fydd yn gweithio gyda ni i sicrhau rhaglen amrywiol, uchelgeisiol a chynhwysol sy'n siarad yn uniongyrchol â chymuned Casnewydd.

 

 

Cwestiynau Cyffredin Theatr Stiwdio

Pa mor bell ymlaen llaw ydych chi’n rhaglennu?

Fel arfer, rydym yn rhaglen ein Theatr Stiwdio 8-12 mis o flaen llaw, er bod rhai eithriadau. Gorau po gyntaf y gallwch gysylltu â'ch pecyn teithio. Gallwch ddysgu mwy am hyn uchod ac anfon eich gwybodaeth at programming@newportlive.co.uk.

Beth ydych chi’n ei raglennu?

Rydym yn rhaglennu amrywiaeth eang o genres sioeau i mewn i'r gofod stiwdio. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein canllawiau rhaglennu.

 

Ydych chi wedi gosod prisiau tocynnau ac amseroedd cychwyn?

Rydym yn trefnu amseroedd cychwyn y brif awditoriwm a’r Theatr Stiwdio fesul dipyn. Fel arfer, mae sioeau Theatr Stiwdio yn dechrau am 7.45 pm ond rydym yn fwy na pharod i drafod amserau cynharach gyda'r cwmni, ar gyfer sioeau pnawn rydym fel arfer yn dechrau am 1pm, ond unwaith eto rydym yn agored i drafod. Nid oes gennym brisiau tocynnau penodol ond rydym yn codi ffi archebu fewnol, sy'n cael ei phennu gan bris y tocyn.

Pa gymorth technegol sy'n cael ei gynnig?

Mae'r theatr yn gweithredu graddfa symudol o gymorth technegol, yn dibynnu ar natur y cydweithio. Mae cytuno ar yr hyn sy'n gweithio i bob parti yn rhan o'r sgyrsiau cychwynnol a bydd yn cyfrannu at y broses gontractio. Bydd pob sioe a drefnwyd i mewn i Theatr Stiwdio yn cael ei chefnogi gan o leiaf un o'n tîm technegol mewnol

Bydd mwy o gymorth technegol ar gael i'n perthnasau a'n cyd-gynyrchiadau sy'n derbyn cefnogaeth, yn dibynnu ar gapasiti. Unwaith eto, caiff hyn ei drafod mewn cyfarfodydd cychwynnol.

Gallwch ddod o hyd i'r fanyleb dechnegol ar gyfer theatr stiwdio yma.

Alla i logi'r theatr?

Cewch, wrth gwrs. Cysylltwch â bookings@newportlive.co.uk am unrhyw wybodaeth bellach neu i holi am argaeledd.

 

Pa gymorth marchnata ydych chi'n ei gynnig?

Ymdrechwn i gynnwys pob perfformiad yn ein llyfryn tymor ac ar ein gwefan (os ydym yn gwerthu tocynnau ar eich rhan). Byddwn hefyd yn arddangos print am eich perfformiad, yn dosbarthu datganiadau i'r wasg ac yn cefnogi eich sioe ar y cyfryngau cymdeithasol. Yn dibynnu ar math y cytundeb sydd gennych gyda ni, gallwn hefyd gynnig cymorth ychwanegol i helpu i farchnata a chefnogi eich digwyddiad.

Pa mor hygyrch yw eich adeilad?

Mae’r Theatr Stiwdio yn gwbl hygyrch gan gynnwys mynediad i'r llwyfan yn ogystal ag ystafelloedd gwisgo a'r ardal cefn llwyfan. Mae tai bach i bobl anabl yn y cefn.

 

Beth yw'r bargeinion swyddfa docynnau rydych yn eu cynnig??

Rydym yn cynnig rhaniadau swyddfa docynnau ar gyfer sioeau Stiwdio ar gyfradd o 70/30% o blaid y cwmni. Mae gennym becyn penodol o gymorth technegol a marchnata y byddwn yn ei drafod gyda chi.

Mae gennyf gwestiwn o hyd, a oes rhywun y gallaf siarad ag ef?

Oes.  Os hoffech gyflwyno pecyn gwybodaeth teithiol i'w ystyried fel rhan o'n rhaglen Theatr Stiwdio, anfonwch ef at programming@newportlive.co.uk