oriel glan yr afon

Mae Oriel Glan yr Afon yn cynnal sbectrwm eang o arddangosfeydd celfyddydol amrywiol a chyffrous drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn falch i gynnal arddangosfeydd gan artistiaid proffesiynol a datblygol, cerflunwyr, grwpiau cymunedol, ac ysgolion. O ffotograffiaeth i ffilm, tecstiliau i graffeg, celfyddyd gain i gelfyddyd perfformio, mae'r oriel yn llwyfan perffaith i arddangos gwaith i'r cannoedd o ymwelwyr sy'n dod i Lan yr Afon bob wythnos.

ARDDANGOS AR HYN O BRYD YN ORIEL MEZZANINE:

 

Red and pink quilt with bilingual writing on it.jpg

Make Do & Mend
Arddangosfa gan Kate Mercer

Wedi'i gychwyn ym mis Mawrth 2020 (yn ystod y cyfyngiadau symud cyntaf yn 2020), mae 'Make Do and Mend' yn gyfres o gwiltiau clytwaith sy'n archwilio syniadau o lapio, cynhesu ac amddiffyn. Yn benodol, mae'r cwiltiau clytwaith hyn wedi'u gwneud o ffabrigau cotwm wedi'u hailgylchu, wedi'u hail-bwrpasu yn rhywbeth sy'n cynhesu ac yn cysuro'r rhai y maent yn eu cofleidiol.

“Yn ystod y cyfnod cloi cyntaf yn 2020, roeddwn yn byw oddi cartref, yn gwarchod fy mam a oedd yn derfynol wael. Roedd prosiectau tecstilau yn rhywbeth y bydden ni’n ei wneud gyda’n gilydd – roedd mam yn dysgu sgiliau gwnïo, gwneud, atgyweirio a chreu i mi. Gwnaeth cloi i lawr i mi fyfyrio llawer am syniadau pontio, yn enwedig trosglwyddo gwybodaeth o un genhedlaeth i’r llall.”

Mae Gwneud a Thrwsio yn fyfyrdod ysgafn o'r rolau a'r perthnasoedd hyn, a sut mae gweithredoedd yn effeithio ar y rhai o'n cwmpas ac yn dylanwadu arnynt. Mae'r broses o wneud y cwiltiau hyn yn trwytho adnewyddiad ac atgyweirio, gyda'r elfennau testun ychwanegol yn trosglwyddo gwersi bywyd ac arsylwadau i'w gwyliwr. Gan amgáu eraill â geiriau trwy decstilau, ffotograffiaeth a pherfformiadau perfformio mae'r cwiltiau hyn yn archwiliad o ddomestigrwydd a gwniadwaith mewn celf.

 

arddangos ar hyn o bryd yn ffenestri glan yr afon:

Black silhouette over colourful background with the wording 'may Love Be What You Remember Most'

May love be what you remember most gan CONSUMERSMITH

Mae'r darn hwn, 'May love be what you remember most,' yn sefyll fel cofeb am fywyd a gollwyd yn ddiweddar. Yr henoed, y rhai sy'n agored i niwed, y bobl sy’n hunan-ynysu, y bobl unig, y gweddwon, y bobl mewn gofal na ellir ymweld â hwy drwy'r anhrefn byd-eang hwn a'r oes newydd.  

Fe'i gosodwyd yn wreiddiol ar y stryd ond yna symudodd i'w leoliad presennol yng Nglan yr Afon, lle gellir ei weld o'r tu allan drwy'r gwydr. 

 

Mae AJ Smith, sydd fel artist yn mynd o dan yr enw CONSUMERSMITH, yn creu gwaith sy'n llamu rhwng mynegiant haniaethol cyfoes a phortreadau celf pop/stryd. Mae'n beintiwr cyson sydd wedi gwerthu a chreu gwaith ledled y byd ac sy'n parhau i werthu a chreu gwaith ar gyfradd gyson - o gomisiynau preifat ar bapur neu gynfas i furluniau bach a mawr ar gyfer eiddo masnachol, ysgolion a chartrefi. Gyda'i wreiddiau mewn graffiti a chelf stryd, mae CONSUMERSMITH yn gwthio ffiniau hunanfynegiant gyda gwaith bywiog sy'n llawn symudiad, lliw a rhyddid.      

"Mae symudiad a lliw yn deall ei gilydd'' - Consumersmith  

arddangosfeydd yn y gorffennol:

 

Golwg Brodor o Gasnewydd ar y Coronafeirws

Arddangosfa gan Lloyd Miller 

Yn y gyfres hon o ffotograffau, nod Lloyd yw dangos effaith COVID-19 yng nghanol Dinas Casnewydd, gan ddangos y mesurau sydd wedi'u rhoi ar waith i amddiffyn pawb yn y gymuned, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol, masgiau, sgriniau a diheintwyr dwylo.

Mae'n gobeithio y bydd yr arddangosfa yn annog pobl i siarad am eu profiadau personol a'r effaith y mae COVID-19 wedi'i chael arnynt. Bydd y ffotograffau hefyd yn cael eu hanfon at archifau cyhoeddus gan gynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Archifau Gwent a Chyngor Dinas Casnewydd lle gallant gael eu hastudio gan lawer o genedlaethau’r dyfodol.

Mae'r gwaith hwn wedi'i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gyda'r cyllid yn talu am y colledion a wynebwyd gan nad oedd modd tynnu lluniau mewn clybiau nos. Ar ddiwedd y prosiect, bydd yn chwilio am fwy o gyfleoedd i sicrhau cyllid ar gyfer prosiectau ffotograffiaeth yn y dyfodol.

Selection of protest posters laid out overlapping one another

Archif Posteri ESGIDIAU COCH

Addysgu Cyffroi Trefnu – Posteri ar gyfer Newid

Mae Archif Poster ESGIDIAU COCH yn gasgliad poster radical di-elw a arweinir gan artistiaid yn Ne Cymru wedi'i guradu gan Shaun Featherstone.  Mae'r archif yn cynnwys dros 1000 o bosteri sy'n cynrychioli amrywiaeth eang o faterion cyfiawnder cymdeithasol fel cyfiawnder hinsawdd, hawliau sifil a dynol, cydraddoldeb, tlodi, anghydfodau diwydiannol, undod rhyngwladol a heddwch.  Nod yr archif yw helpu i ddiogelu hanes cymdeithasol symudiadau ac ymgyrchoedd sy'n cael eu pweru gan bobl drwy gasglu ac arddangos delweddau ysbrydoledig sy'n adlewyrchu anawsterau cyfoes a hanesyddol ar gyfer newid cymdeithasol cynyddol a chydraddoldeb.   

Bydd gweithdai hefyd i gyd-fynd â'r arddangosfa lle gall pobl ifanc wneud posteri mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd.

Anogir rhoddion poster gan grwpiau ac unigolion yn weithredol drwy gydol yr arddangosfa. 

Y Cyfryngau Cymdeithasol: Archif Poster Esgidiau Coch  

E-bost: [email protected] 

­­

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos yn ein horiel e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01633 656757.