CEFNOGWCH NI

Mae Casnewydd Fyw yn cyflwyno rhaglenni chwaraeon a chelfyddydau hwyliog, cynhwysol a hygyrch yn ein cymuned ar gyfer plant, teuluoedd, ysgolion, clybiau chwaraeon a grwpiau lleol ledled y ddinas.

Rydym yn deall pwysigrwydd gweithgarwch corfforol, ymarfer corff, cadw'n heini a chymryd rhan yn y celfyddydau a gweithgarwch creadigol arall a bod y rhain yn hanfodol i les corfforol a meddyliol ein cwsmeriaid. 

Rydym yn sefydliad elusennol nad yw’n dosbarthu elw, sy'n golygu bod ein holl incwm sy’n weddill yn cael ei ail-fuddsoddi yn y sefydliad i wella ein rhaglenni, ein cyfleusterau a’n gwasanaethau ac i gefnogi hyfforddiant a datblygiad staff. Fyddai hyn ddim yn bosibl heb eich cefnogaeth barhaus chi.

Fel aelod neu gwsmer Casnewydd Fyw rydych yn helpu i gefnogi ein gwaith cymunedol hanfodol ac rydym yn hynod ddiolchgar. 

Cyfrannwch nawr

Nid Dim Ond TheatrNid Dim Ond Aelodaeth


Ein Cefnogaeth Gymunedol

Rhannu’r Cariad

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, rydym am helpu pawb i gadw’n hapus ac yn iach a rhannu cariad a charedigrwydd ledled Casnewydd. Rhwng Diwrnod Santes Dwynwen a Dydd San Ffolant rydym wedi anfon pecynnau lles i gefnogi pobl sydd wedi’u hynysu i’w helpu i fod yn greadigol a chadw’n actif. 
Hwyluswyd Rhannu’r Cariad trwy’r rhoddion a dderbyniwyd gan aelodau Casnewydd Fyw, cwsmeriaid a chynulleidfaoedd yn ogystal â chyllid gan Chwaraeon Cymru, ac rydym yn hynod ddiolchgar am eich cefnogaeth.

Darllen rhagor

 

Chwaraeon a Lles

Mae’r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol yn cynnig ac yn hwyluso cyfleoedd chwaraeon o ansawdd uchel i blant, teuluoedd, ysgolion, cymunedau, clybiau a grwpiau lleol ledled Casnewydd. Mae hyn yn cynnwys rhaglenni cynhwysiant cymdeithasol sy'n seiliedig ar chwaraeon, cymorth ar gyfer iechyd a lles teuluoedd, rhaglenni chwaraeon ysgol, llythrennedd corfforol a mwy. 

Darllen rhagor

 

Datblygu’r Celfyddydau

Mae tîm Datblygu Celfyddydau Cymunedol Glan yr Afon yn cynnig nifer o wahanol brosiectau, rhaglenni a mentrau sydd oll wedi'u llunio i gael cynifer o bobl â phosibl o bob oedran i ymwneud â'r celfyddydau a chreadigrwydd. Nod Glan yr Afon yw chwalu'r rhwystrau a allai fod yn atal aelodau o'r gymuned rhag cymryd rhan a dod i'r theatr yn ogystal â chefnogi artistiaid.

Darllen rhagor


Cefnogwch ein Rhaglenni a'n Prosiectau

Os hoffech ein cefnogi, gallwch wneud hynny yn un o'r ffyrdd canlynol:

Group of children playing dodgeball

Gwnewch Rodd

Cyfrannwch unrhyw swm i gefnogi ein prosiectau ar ein tudalen Go Fund Me.

Cyfrannwch nawr
adults and children performing on a stage in cinderella panto

Prynwch Daleb Rhodd

Prynwch daleb ar gyfer gweithgaredd ffitrwydd neu gelfyddydol yn y dyfodol.

Siopa nawr
Amazon smile logo.jpg

Cyfrannwch drwy Amazon

Cefnogwch ein prosiectau pan fyddwch yn siopa drwy Amazon.

Siopa nawr
Easy fundraising logo

Cyfrannwch wrth i chi Siopa

Ymunwch ag Easy Fundraising heddiw a helpwch i'n cefnogi pan fyddwch yn siopa ar-lein.

Darllen rhagor

Diolch

Diolch i'n holl gwsmeriaid ac aelodau anhygoel sydd wedi ein cefnogi.  Ni allem wneud ein gwaith hanfodol i gefnogi lles y gymuned hebddoch chi. 

cefnogaeth gorfforaethol

Os ydych yn fusnes neu'n sefydliad ac am ein cefnogi gallwch noddi prosiect, hysbysebu neu logi ein cyfleusterau.

Mwy o wybodaeth