Mae’r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol yn cynnig ac yn hwyluso cyfleodd chwaraeon o ansawdd uchel i blant, teuluoedd ac ysgolion, cymunedau, clybiau a grwpiau lleol ledled Casnewydd.

Children playing football on an outdoor pitch.jpg

Dyfodol Cadarnhaol

Mae Dyfodol Cadarnhaol yn rhaglen cynhwysiant cymdeithasol sy'n seiliedig ar chwaraeon ac a gyflwynwyd yng Nghasnewydd dros y 14 mlynedd diwethaf. Mae'r rhaglen yn defnyddio chwaraeon fel cyfrwng i ymgysylltu â phobl ifanc, 10-19 oed yn bennaf, o fewn ein cymunedau mewn cyfleusterau cymunedol lleol, a thrwy broses atgyfeirio gan amrywiaeth o asiantaethau partneriaeth.

Two children riding exercise bikes whilst being supported by an instructor.jpg

Addysg Amgen

Mae Rhaglen Addysg Amgen Casnewydd Fyw yn defnyddio chwaraeon, gweithgarwch corfforol ac ymyriadau sy'n seiliedig ar iechyd fel sylfaen ar gyfer rhoi cyfarwyddyd addysgol a lles i blant a phobl ifanc sydd mewn perygl o gael eu gwahardd neu sy'n methu ag addasu i ysgol brif ffrwd.

Group of children running on an indoor court.jpg

Iechyd a Lles

Mae Iechyd a Lles yn rhan o'r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol. Fei’ rhennir yn ddwy raglen a phartneriaethau a ariennir; Teuluoedd yn Gyntaf - rhaglen Iechyd a  Lles Teuluoedd a Casnewydd Iach a Heini - rhan o’r Gronfa Iach a Heini genedlaethol.

Children playing in a school playground with teachers.jpg

Rhaglen Chwaraeon Ysgol

Nod Datblygu Chwaraeon Casnewydd Fyw yw sicrhau bod pobl ifanc yng Nghasnewydd yn gallu manteisio ar gyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol rheolaidd a hygyrch. Gwneir hyn drwy gydweithio'n agos ag ysgolion, athrawon a phartneriaid i ymwreiddio rhaglenni pwrpasol mewn ysgolion sy'n sail i'r rhaglen ‘Gwirioni ar Chwaraeon Am Oes’.

Children standing in a playground with fingers on their noses.jpg

Y Blynyddoedd Cynnar a Llythrennedd Corfforol

Nod Taith Llythrennedd Corfforol Chwaraeon Cymru yw sicrhau y bydd gan bob plentyn a pherson ifanc y sgiliau a'r cymhelliant sy'n eu cynorthwyo i symud ymlaen i gyfleoedd cymunedol o ansawdd da. 

man in a wheelchair serving a tennis ball

Cydraddoldeb mewn Chwaraeon

Rhaglenni a mentrau i helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb a sicrhau mynediad cyfartal i chwaraeon.

Ariannu rhaglen, prosiect neu fenter

Ni allai ein prosiectau digwydd heb gefnogaeth hael ein cyllidwyr a'n partneriaid.

Darganfyddwch sut i gymryd rhan

Latest News & Events

29/07/2022

Sport in the Park returns this summer – with three venues to choose from!

Darllen mwy
28/07/2022

Free Pop Up Sport Activities for Families Across Newport return for 2022

Darllen mwy
22/07/2022

June at The Riverfront – Roundup

Darllen mwy