Dyfodol Cadarnhaol

Mae’r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol, ynghyd â'u partneriaid, yn creu ac yn darparu gweithgareddau llawn gwybodaeth, lleol, hygyrch a fforddiadwy i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc - yn aml mewn ystadau difreintiedig neu gymunedau wedi'u targedu.

Gan weithio gyda phartneriaid fel Heddlu Gweld, Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Cyngor Dinas Casnewydd (Cymunedau Cryf, Gwasanaethau Ieuenctid, Hybiau Cymunedol, Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Atal, Addysg, Diogelu), Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Chwaraeon Cymru, Gwent Ddiogelach, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un a sefydliadau a rhwydweithiau’r DU fel y Rhwydwaith Cymunedau Actif, Gemau Stryd y DU, y Gynghrair Datblygu Chwaraeon (Connect Sport), y Gynghrair Chwaraeon a llawer mwy - mae ein modelau rôl hyfforddedig (cydlynwyr chwaraeon, hyfforddwyr chwaraeon, a gwirfoddolwyr) yn rhoi cyfleoedd chwaraeon a gweithgareddau corfforol i gynnwys pobl ifanc  a’u hannog i gymryd rhan - yn aml yn eu troi rhag y potensial o bwysau gan gyfoedion ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, neu hyd yn oed yn waeth, troseddu cyfundrefnol difrifol.

Dyfodol Cadarnhaol

Mae Dyfodol Cadarnhaol yn rhaglen cynhwysiant cymdeithasol sy'n seiliedig ar chwaraeon ac a gyflwynwyd yng Nghasnewydd dros y 14 mlynedd diwethaf. Mae'r rhaglen yn defnyddio chwaraeon fel cyfrwng i ymgysylltu â phobl ifanc, 10-19 oed yn bennaf, o fewn ein cymunedau mewn cyfleusterau cymunedol lleol, a thrwy broses atgyfeirio gan amrywiaeth o asiantaethau partneriaeth. 

Ariennir y rhaglen gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent ynghyd â nifer o bartneriaid eraill fel Casnewydd yn Un, Chwaraeon Cymru, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn cyfrannu arian drwy wasanaethau/rhaglenni ariannu pan fo angen cymorth i gynnwys pobl ifanc a’u hysbrydoli i gyflawni a gwella eu bywydau (e.e. atal, cymunedau cryf, gwasanaethau ieuenctid, gwasanaethau cymdeithasol ac addysg).

Mae Dyfodol Cadarnhaol wedi ehangu’n sylweddol yn ystod y 6 blynedd diwethaf, ac mae bellach yn gweithredu ar draws rhanbarth Gwent a De-ddwyrain Cymru gydag awdurdodau lleol Caerffili, Tor-faen, Sir Fynwy a Blaenau Gwent mewn timau datblygu chwaraeon neu wasanaethau ieuenctid neu'n gymysg.  Daw’r prif arloesi a’r cysylltiadau cenedlaethol a DU ehangach a datblygu pellach gan Casnewydd Fyw fel y sefydliad cynnal a’r hyb ar gyfer y rhaglen gyda chymorth gwych gan arweinwyr gweithredol ym mhob un o’r pedwar awdurdod lleol arall. Mae'r trefniadau llywodraethu hefyd yn cael eu darparu gan Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Gwent Ddiogelach, lle mae Casnewydd yn Fyw yn arwain gyda'r Uwch Swyddog Datblygu Dyfodol Cadarnhaol ar gyfer Gwent.

Chwaraeon Dargyfeiriol ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc - Prosiectau Nos Wener

Cynhelir sesiynau Chwaraeon Dargyfeiriol Gyda'r Nos ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc, clybiau a gweithgareddau yn ogystal â Phrosiectau Nos Wener ledled Dinas Casnewydd ac ar draws Gwent, rhwng 5pm a 9pm fel arfer, ar ôl ysgol ac i mewn i'r nos, i sicrhau y gall pobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau cadarnhaol, cael eu diddori a'u hysbrydoli, a chael cyfleoedd i gael eu cefnogi, gwirfoddoli, a datblygu ymhellach fel dinasyddion Caiff y sesiynau presennol yng Nghasnewydd eu cynnal mewn ardaloedd a nodwyd trwy grwpiau thema diogelwch cymunedol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol Casnewydd yn Un, sy'n gysylltiedig â Chasnewydd Ddiogelach a Gwent Ddiogelach.     

Prosiect Ieuenctid Ymyrraeth Gynnar Ysgolion Cynradd
Sefydlwyd prosiect ymyrryd mewn ysgolion cynradd ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 y mae'r ysgol yn nodi bod angen cymorth arnynt a'u cyfeirio at weithgarwch dargyfeiriol. Mae Ysgol Gynradd Alway ac Ysgol Gynradd Parc Tredegar wedi cymryd rhan yn y rhaglen gyda disgyblion yn mwynhau gweithdai addysgol a gweithgareddau chwaraeon.

Cyflawni’n Rhanbarthol
Mae'r rhaglen Dyfodol Cadarnhaol sydd wedi'i chyflwyno yng Nghasnewydd ers 2002 bellach yn cael ei datblygu ar draws y rhanbarth felly mae yna brosiectau ledled rhanbarth Gwent. Mae gan Flaenau Gwent, Caerffili, Torfaen a Sir Fynwy oll brosiectau sy'n cefnogi pobl ifanc sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig gyda’r rhai sy’n cael eu cyfeirio’n cael cymorth ychwanegol. Mae prosiectau'n gweithio mewn partneriaeth â'r Heddlu i ddarparu gwasanaethau sy'n seiliedig ar chwaraeon i bobl ifanc y nodwyd bod angen eu dargyfeirio neu mewn ardaloedd sydd â chyfraddau ymddygiad gwrthgymdeithasol/troseddu uchel.  

Cefnogi ein rhaglenni

I gael mwy o wybodaeth neu i gefnogi ein rhaglen Dyfodol Cadarnhaol neu e-bostiwch [email protected]

Cysylltu â Ni