Rhaglen Chwaraeon Ysgol

Nod Datblygu Chwaraeon Casnewydd Fyw yw sicrhau bod pobl ifanc yng Nghasnewydd yn gallu manteisio ar gyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol rheolaidd a hygyrch.

Gwneir hyn drwy weithio'n agos gydag ysgolion, athrawon a phartneriaid i ymwreiddio rhaglenni pwrpasol ymhob un o wyth ysgol uwchradd Casnewydd a'r ysgolion cynradd cyfagos. Mae'r cyfleoedd cyfranogol hyn yn ffurfio sylfaen 'Gwirioni ar Chwaraeon'.

Mynnwch gip ar ein llyfryn i weld yr holl raglenni/gweithgareddau a chyfleoedd hyfforddi sydd ar gael i bob ysgol gynradd yng Nghasnewydd.

Mentrau Addysg

 

Bagloriaeth Cymru 
Mae Datblygu Chwaraeon Casnewydd Fyw yn rhoi cymorth pwrpasol i ysgolion sydd am gynnig ffyrdd arloesol o gyflwyno Bagloriaeth Cymru. Drwy gefnogaeth rhwydwaith o staff, rydym yn cynnig amrywiaeth o ffyrdd i fyfyrwyr sydd am ddefnyddio Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol fel ffordd o gwblhau eu Her Gymunedol. Mae'r prosiectau hyn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu neu wella ystod eang o sgiliau allweddol megis cyfathrebu, cynllunio, mentergarwch ac ymdopi o dan bwysau i enwi ond ychydig. Yn ogystal â datblygu sgiliau allweddol, bydd y myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i ennill cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant ynghyd â'u hastudiaethau. Mae'r rhain yn gerrig camu hanfodol i unigolion sy'n awyddus i symud ymlaen i'r diwydiant Chwaraeon a Hamdden.

Yn ogystal â'r manteision a enillir gan y myfyriwr, mae'r rhaglenni yn cynyddu gallu'r ysgol i roi mynediad rheolaidd at ddarpariaeth sy'n anelu at gefnogi anghenion lles cymdeithasol, emosiynol a chorfforol y boblogaeth fyfyrwyr ehangach.

Pontio 
Gall symud o addysg Gynradd i Uwchradd fod yn gymysgedd o emosiynau i ddisgyblion. 

Mae Datblygu Chwaraeon yn cefnogi ysgolion wrth iddynt gynnal amrywiaeth o raglenni sy'n defnyddio chwaraeon a gweithgarwch corfforol fel ffordd o greu amgylchedd hwyliog a rhyngweithiol. Cyflawnir hyn drwy fframwaith o adeiladu tîm, meithrin cydberthnasau a rhoi sylw i anghenion lles disgyblion. Mae'r gwaith yn rhoi cymorth ar draws llu o lefelau sy'n helpu i gefnogi disgyblion yn uniongyrchol ond sydd hefyd yn lleihau pryderon a gofidiau aelodau o'r teulu.

Mae'r rhaglen hyd yma wedi cael ei chanmol yn fawr gan lawer o ysgolion cynradd ac uwchradd o ran gwella llwybrau pontio sy'n bodoli eisoes, yn ogystal â chael ei chydnabod yn Arolygiad Estyn 2019 o Gyngor Dinas Casnewydd.

Yn 2018 buom yn gweithio gydag ysgol Sant Julian ar Raglen Cymorth Pontio. Darparodd y prosiect ymyriad pontio yn ystod yr haf ar gyfer grwpiau o ddisgyblion a nodwyd.

Darllenwch ein Hadolygiad a’n Hadroddiad

Llythrennedd, Rhifedd a Lles 
Mae datblygu Chwaraeon wedi bod yn allweddol wrth weithio gydag ysgolion i ddatblygu ymyriadau sy'n ceisio mynd i'r afael ag amrywiaeth o anghenion cymdeithasol ac emosiynol disgyblion a mynd i'r afael â nhw. Mae'r dull hwn yn rhoi'r disgybl yng nghanol y rhaglennu lle maent yn gweithio gyda hwy fel unigolion ac yn datblygu pecyn cymorth personol y gallant ei ddefnyddio i wneud cais i amrywiaeth o sefyllfaoedd personol a chymdeithasol. Cyflawnir hyn drwy amrywiaeth o weithdai, cwestiynau a holi, i gymorth unigol neu grŵp.

Mae nifer o ddigwyddiadau neu brosiectau fel gwersylloedd Pontio a'r digwyddiad Llwybrau Dysgu Di-dor yn rhoi cyfle gwerthfawr i amlygu'r rôl y gall chwaraeon, a gweithgarwch corfforol ei chwarae wrth ddatblygu llythrennedd a rhifedd. Mae disgyblion yn dal i ddatblygu cymwyseddau hanfodol tra'n cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol yn hytrach nag o fewn ystafell ddosbarth draddodiadol.

I ddysgu mwy neu i gefnogi ein Rhaglenni Chwaraeon Ysgol neu fentrau addysg eraill cysylltwch neu e-bostiwch [email protected]