Llythrennedd Corfforol

Nod Taith Llythrennedd Corfforol Chwaraeon Cymru yw sicrhau y bydd gan bob plentyn a pherson ifanc y sgiliau a'r cymhelliant sy'n eu cynorthwyo i symud ymlaen i gyfleoedd cymunedol o ansawdd da. Mae'r rhaglen hon i'w chyflawni drwy weithio'n agos gyda lleoliadau cyn addysg ac addysg gynradd a phartneriaid mewn clybiau a hamdden cymunedol i sicrhau darpariaeth, cyfleoedd a hyfforddiant o ansawdd uchel.

Mae gan Casnewydd Fyw ystod eang o weithgareddau hwyliog, a rhaglen gyflenwi a gynigir i leoliadau meithrin a chyn ysgol yn Ninas Casnewydd, sy'n addas i blant o dan 5 oed.

gweithgareddau i blant bach

Active Tots ar gyfer Meithrinfeydd 
Gallwn eich helpu i roi'r sgiliau, yr ysgogiad a'r hyder i'r plant yn eich gofal i fod yn llythrennog yn gorfforol!
Mae rhaglen Active Tots Casnewydd Fyw yn cynnal sesiynau o ansawdd uchel i blant a staff mewn lleoliadau meithrin er mwyn iddynt ddysgu am bwysigrwydd a manteision gweithgarwch corfforol.

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ymgysylltu â phlant ifanc a'u harwain i gymryd eu camau cyntaf ar yr ysgol llythrennedd corfforol dros gyfnod o saith wythnos o gyflenwi, tra'n addysgu a darparu staff â'r offer i barhau i hyrwyddo pwysigrwydd y rôl y gall gweithgarwch corfforol a lles ei chwarae drwy gydol datblygiad plentyn.

Nod ein rhaglen 'Active Tots' yw gwella lles corfforol a meddyliol plentyn drwy ei chyflwyno a'i thywys drwy flynyddoedd cynnar y broses llythrennedd corfforol. Drwy gefnogi plant o oedran cynnar yn eu datblygiad, gallwn ni, fel gweithwyr proffesiynol, gofalwyr a rhieni, eu helpu i fagu hyder i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol wrth iddynt fynd drwy fywyd i oedolaeth. 

Bydd Rhaglen Active Tots Casnewydd Fyw yn eich helpu i:
• Uwchsgilio eich gweithlu
• Cysylltu â'ch cymuned
• Cyflawni Achrediad Cyn Ysgol Iach 
• Cael gafael ar offer newydd
• Sefydlu sesiynau ymgysylltu â rhieni
 

I archebu rhaglen 'Active Tots' ar gyfer eich meithrinfa neu e-bostiwch [email protected]