Cafodd ffoaduriaid a cheiswyr lloches eu gwahodd gan Dîm Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw a'r fenter Sicrhau Chwarae Teg i ymuno â Gŵyl Marathon Casnewydd ABP eleni, a gynhaliwyd ar 28 Ebrill i redeg naill ai'r 10k neu'r Hanner Marathon fel rhan o'r Clwb 100.

Cafodd 100 lle hanner marathon a 10k gan y Clwb 100 i breswylwyr, grwpiau cymunedol a sefydliadau yng Nghasnewydd a fyddai'n elwa'n feddyliol neu'n gorfforol trwy gymryd rhan yn y digwyddiadau. Hwyluswyd Clwb 100 Casnewydd trwy gymorth Anna Verdon o Run 4 Wales, a sicrhaodd arian gan Ymddiriedolaeth Marathon Llundain.

Roedd Dyfodol Cadarnhaol yn gweithio mewn partneriaeth â phrosiect Noddfa GAP Cymru, sy'n adnabyddus am roi cyfleoedd i ffoaduriaid a cheiswyr lloches gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae'r tîm wedi gweithio gyda The GAP ers sawl blwyddyn trwy gynnal sesiynau pêl-droed wythnosol sy'n helpu i wella integreiddio cymunedol a hybu lles cyfranogwyr.

Bu'r tîm Dyfodol Cadarnhaol yn cynorthwyo unigolion i gofrestru ar gyfer y Clwb 100 a rhoi crysau T personol iddynt i'w gwisgo a rhoi arweiniad ac anogaeth i redwyr ar y dydd. I lawer o'r dynion ifanc, hon oedd eu ras 10k gyntaf, ac roedd eu cyflawniad cyfunol yn rhyfeddol. Mae pob cyfranogwr wedi cwblhau'r digwyddiad, gan deimlo'n falch o'i lwyddiant. Mynegodd un dyn ifanc ei awydd i gymryd rhan eto, gan ymgorffori ysbryd gwydnwch a dyfalbarhad.

Canmolodd Lauren Poole, Swyddog Datblygu Dyfodol Cadarnhaol, y cyfranogwyr, gan ddweud, "Rwy'n falch iawn ohonyn nhw i gyd. Dyna gamp iddyn nhw i gyd gwblhau'r ras a dal i fod â gwên fawr ar y diwedd."

Mynegodd Anna Verdon, o Gyfathrebu a Marchnata Run 4 Wales, ei llawenydd, gan ddweud, "Mor falch eu bod wedi cael amser gwych ac wedi cael eu hysbrydoli gan eu rhedeg. Dyna union nod y Clwb 100.”

Mae'r ymdrech gydweithredol hon yn tynnu sylw at bŵer trawsnewidiol chwaraeon wrth feithrin cynwysoldeb, cydlyniant cymunedol a grymuso unigolion. Mae tîm Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw yn parhau i fod yn ymrwymedig i hyrwyddo mentrau o'r fath yn ogystal ag ymgorffori'r ethos o gyfrifoldeb cymdeithasol ac undod.

Mae Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol Casnewydd Fyw yn rhoi cyfleoedd chwaraeon i blant, teuluoedd, ysgolion, cymunedau, clybiau chwaraeon a grwpiau lleol ledled Casnewydd.  Maen nhw’n ymdrechu i wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau ac yn annog mwy o bobl i wirioni ar chwaraeon am oes. Mae parch mawr at y tîm yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol ymhlith partneriaid fel Chwaraeon Cymru a Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent ac maent wedi ennill gwobrau a chael eu cydnabod am eu harloesedd a'u harfer da.  

Mae Casnewydd Fyw yn ymddiriedolaeth elusennol sy'n rheoli canolfannau hamdden, lleoliadau a gwasanaethau ledled Casnewydd, Cymru.  Wedi ymrwymo i ysbrydoli pobl i fod yn hapusach ac yn iachach, mae Casnewydd Fyw yn ymdrechu i greu cyfleoedd ar gyfer rhagoriaeth ac i ymgysylltu â'r gymuned.