Ymunwch Nawr ac fe gewch eich cynnwys mewn raffl i ennill 6 mis o aelodaeth am ddim.

 Archebwch Nawr

Cymerwch Eich Cam gyda Casnewydd Fyw! Os ydych chi am gymryd cam tuag at fywyd hapusach ac iachach, cymerwch olwg ar ein haelodaeth. Cewch fynediad i'n campfeydd, pyllau nofio a dosbarthiadau ymarfer corff ym mhob un o'n lleoliadau yng Nghasnewydd.

Waeth faint o gefnogaeth sydd ei hangen arnoch ar eich taith ffitrwydd, rydym yma i'ch helpu. Dyna pam mae ein haelodau’n cael cymorth ffitrwydd personol am ddim, gan gynnwys croeso i aelodau, gwiriad iechyd, rhaglen (cynllun ffitrwydd), ymgynghoriadau gyda hyfforddwr ac, wrth gwrs, sesiwn 1-i-1 30-munud wythnosol gyda hyfforddwr ffitrwydd.

Mae aelodau Casnewydd Fyw hefyd yn cael tocynnau sinema 2 am 1 i bob ffilm yn Sinema Glan yr Afon fel rhan o'u haelodaeth yn ogystal â gostyngiadau ar sioeau dethol yn Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon.

Dim contractau! Dim ffioedd ymuno!  Pam aros? Ymunwch â ni heddiw!

Bydd Oedolion a Phobl Iau (11-17 oed) sy'n ymuno cyn 31 Mai 2024 yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill Aelodaeth Ffitrwydd 6 Mis

*Rhaid i gwsmeriaid brynu aelodaeth Ffitrwydd Oedolion neu Ffitrwydd Iau fisol, 3 mis neu flynyddol i gael eu cynnwys yn y raffl.

 

PRISIO AELODAETH

Mae'r cynnig hwn ar gael ar yr aelodaeth isod yn unig. 

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn eich aelodaeth

Oedolion

Aelodaeth lawn i oedolion 17-59 oed.

£40.65 /mis
£365.85 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £121.95 

Ymunwch ar-lein nawr

Oedolion ar Amseroedd Tawelach

Aelodaeth lawn i oedolion 17-59 oed. Oriau tawelwch yw hyd at 4pm bob dydd. 

£26.15 /mis
£235.35 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £73.50 

Ymunwch ar-lein nawr

Oedolyn Ifanc

Aelodaeth ffitrwydd ar gyfer aelodau rhwng 17 a 23 oed*

£20.35 /mis
£183.15 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £61.05

*Noder nad yw'r aelodaeth hon yn cynnwys chwaraeon racequet. 

Ymunwch ar-lein nawr

Dros 60 oed

Aelodaeth lawn i oedolion rhwng 60 oed a throsodd.

£24.45 /mis
£220.05 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £73.35 

Ymunwch ar-lein nawr

Consesiynau

Rydym yn cynnig aelodaeth ratach i'r rhai ar fudd-daliadau penodedig a myfyrwyr.

£22.05 /mis
£198.45 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £66.15 

Ymunwch ar-lein nawr

Corfforaethol

Rydym yn cynnig aelodaeth ratach i'n partneriaid corfforaethol.

Gall gweithwyr y gwasanaethau brys, gweithwyr y GIG, personél y Lluoedd Arfog presennol a chyn-filwyr hefyd wneud cais am aelodaeth gorfforaethol. 

£33.65 /mis
£302.85 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £100.95

Ymunwch ar-lein nawr

Gorsaf yn unig

Ar gyfer aelodau 17+ oed sydd ond eisiau defnyddio'r cyfleusterau yn yr Orsaf.

£25 /mis
£225 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £75

Ymunwch ar-lein nawr

Pobl ifanc

Aelodaeth lawn i’r rhai 11 i 16 oed. 

£20.35 /mis
£183.15 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £61.05 

Archebwch Nawr
 
Telerau ac Amodau: Dim ond un cais y caiff pob person ei wneud. Fyddwn ni ddim yn ystyried mwy nag un gan yr un person. Bydd un enillydd yn derbyn aelodaeth ffitrwydd blynyddol o 6 mis. Mae telerau ac amodau aelodaeth arferol yn berthnasol a gellir eu gweld yn newportlive.co.uk/telerau-amodau. Nid oes modd trosglwyddo’r wobr hon ac ni ellir ei chyfnewid am arian. Nid yw’r wobr yn cynnwys costau teithio. I fod yn gymwys ar gyfer y raffl, rhaid i chi brynu aelodaeth Ffitrwydd Oedolion neu Ffitrwydd Iau Casnewydd Fyw fisol, 3 mis neu flynyddol rhwng 1 Ebrill 2024 a 31 Mai 2024 drwy wefan neu ap Casnewydd Fyw, drwy ffonio 01633 656757 neu wrth dderbyn unrhyw leoliad Casnewydd Fyw. Caiff yr enillydd ei ddewis ar hap o blith yr holl ymgeiswyr cymwys gan Casnewydd Fyw a chysylltir ag ef neu hi dros y ffôn neu drwy e-bost o fewn 72 awr i gynnal y raffl gyda manylion am sut i hawlio’r wobr. Os nad oes modd cysylltu â’r enillydd cyn pen 7 diwrnod, mae Casnewydd Fyw yn cadw’r hawl i ddewis enillydd arall ar hap o blith yr holl gystadleuwyr cymwys eraill. Ni chaiff ceisiadau a ddaw i law ar ôl y diwrnod a’r amser cau eu derbyn. Ni fydd ceisiadau anghyflawn yn gymwys ar gyfer y gystadleuaeth. Rydych chi hefyd yn cytuno, os mai chi yw un o'r enillwyr, y gallwn ddefnyddio eich manylion wrth gyhoeddi canlyniad y gystadleuaeth, gan gynnwys defnyddio eich enw. E-bostiwch customerservice@newportlive.co.uk neu ffoniwch 01633 656757 os byddai'n well gennych i ni beidio â gwneud hyn. Nid yw’r gystadleuaeth yn agored i aelodau staff, gwirfoddolwyr, Cyfarwyddwyr Casnewydd Fyw na’u teuluoedd agos.  Mae Casnewydd Fyw yn cadw’r hawl i dynnu’r gystadleuaeth hon yn ôl neu ei diwygio ar unrhyw adeg heb rybudd.

PÀS 3 DIWRNOD AM DDIM

Os nad ydych wedi penderfynu eto, rhowch gynnig arnom ni AM DDIM am 3 diwrnod. Mae tocyn 3 diwrnod am ddim ond ar gael i gwsmeriaid newydd nad ydynt wedi cael tocyn 3 diwrnod yn ystod y 12 mis diwethaf.

Cael eich Tocyn 3 Diwrnod am Ddim