Newport Live is delighted to announce the resounding success of the Momentwm launch event, which took place on October 5th at the Geraint Thomas Velodrome in

Mae'n bleser gan Casnewydd Fyw gyhoeddi llwyddiant ysgubol y digwyddiad lansio Momentwm ar 5 Hydref yn Felodrom Geraint Thomas ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd. Bu’r digwyddiad, gyda phartneriaid, urddasolion, a chyfeillion Casnewydd, yn nodi dechrau menter arloesol i drawsnewid trafnidiaeth yng Nghasnewydd i wneud y ddinas yn hapusach ac yn iachach.

Yn ystod y digwyddiad lansio, cyflwynodd y Tîm Momentwm sesiwn Sgiliau Beicio i Oedolion, gyda mynychwyr o'r GAP, sefydliad elusennol sy'n ymroddedig i roi cymorth i ffoaduriaid a'r digartref. Tanlinellwyd drwy’r sesiwn bŵer trawsnewidiol beicio fel offeryn sy’n grymuso ac sy’n rhoi hunanddibyniaeth. Mae'r sesiynau'n rhoi cyfle unigryw i gyfranogwyr, yn aml heb fawr o brofiad yn beicio, i ddysgu sgiliau beicio hanfodol. Hyd yma, mae mwy na 30 o unigolion wedi cymryd rhan yn y sesiynau hyn i ennill annibyniaeth o’r newydd wrth lywio strydoedd y ddinas.

Mae Momentwm yn brosiect blaengar mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Casnewydd, Uned Cyflenwi Burns a Thrafnidiaeth Cymru. Ei nod yw dangos sut y gall byw’n fwy actif drwy gerdded neu seiclo’n amlach fod yn fuddiol i’r unigolyn a gwella cymunedau lleol pobl. Bydd yr holl fuddion hyn yn cyfuno i helpu i drawsnewid Casnewydd yn ddinas lanach, wyrddach wedi’i chynllunio ar gyfer pobl, sy’n hygyrch ac yn hwyl i bawb.

Meddai Gethin, Rheolwr Rhaglen Teithio Llesol, "Mae momentwm yn gam sylweddol ymlaen yn ein hymdrechion i drawsnewid Casnewydd yn ddinas lle mae dewisiadau trafnidiaeth cynaliadwy nid yn unig yn cael eu hannog ond eu dathlu.  Un enghraifft yw ein sesiwn Sgiliau Beicio i Oedolion sy'n un o'r cynigion cyffrous sydd gennym i drigolion Casnewydd i gymryd rhan ynddo. Mae wedi'i gynllunio ar gyfer unigolion o bob gallu, o'r rhai nad ydyn nhw erioed wedi defnyddio beic i'r rhai sy'n ceisio gwella eu sgiliau beicio.  Mae prosiect Momentwm Casnewydd Fyw yn dyst i'n hymrwymiad at Gasnewydd lanach, wyrddach ac iachach. Rydym yn gwahodd pawb i ymuno â ni ar y daith gyffrous hon wrth i ni weithio gyda'n gilydd i greu dinas fywiog a hygyrch i bawb."

Mae'r prosiect Momentwm yn cynnwys nifer o raglenni a mentrau, gan gynnwys:

  • Sgiliau Beicio i Oedolion: Cynnig sesiynau cynhwysol i unigolion o bob lefel sgiliau, o ddechreuwyr i'r rhai sy'n ceisio gwella eu galluoedd beicio.

  • Atgyweirio Eich Beic: Addysgu sgiliau cynnal a chadw beiciau hanfodol i gadw beiciau mewn cyflwr da.

  • Rhwydwaith Cerdded: Hyrwyddo darganfod cymeriad ac atyniadau unigryw Casnewydd ar droed, tra hefyd yn eirioli dros lwybrau cymdeithasol sy'n hawdd eu defnyddio ac sy'n gwneud cymudo ar droed o amgylch y ddinas yn opsiwn hyfyw.​​​​​​​

  • Ymgysylltu â Chyflogwyr  Cydweithio â busnesau lleol i annog gweithwyr i ddewis dulliau cynaliadwy o gymudo.

Meddai Andrea, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes, "Mae'r cydweithio rhwng Casnewydd Fyw, Cyngor Dinas Casnewydd, Undod Cyflawni Burns a Trafnidiaeth Cymru ar Momentwm yn enghraifft wych o'r hyn y gellir ei gyflawni pan fydd sefydliadau'n dod ynghyd â gweledigaeth gyffredin i greu newid cadarnhaol.  Rydym yn falch o fod yn rhan o'r bartneriaeth hon, gan weithio law yn llaw i greu Casnewydd hapusach, iachach a mwy cynaliadwy gydag effaith gadarnhaol ar deithio llesol i bawb.  Nid prosiect yn unig yw Momentwm. Mae'n dyst i'n hymrwymiad i feithrin cymuned fywiog a gweithgar trwy gydweithio cadarnhaol."

Nid prosiect yn unig yw Momentwm; mae'n symudiad tuag at ddyfodol mwy disglair a gwyrddach i Gasnewydd.  Ymunwch â ni yn y fenter drawsnewidiol hon a fydd yn arwain y ffordd tuag at Gasnewydd iachach a mwy cynaliadwy.

I gael rhagor o wybodaeth am broject Momentwm, ewch i’n gwefan.  Momentwm (newportlive.co.uk) neu e-bostiwch y tîm Momentwm yn momentwm@newportlive.co.uk