646 Big Splash Announcement 1080x1080.png

Mae'n bleser gan Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon gyhoeddi y bydd Gŵyl y Sblash Mawr yn dychwelyd Ddydd Sadwrn 20 a Dydd Sul 21 Gorffennaf 2024, gan drawsnewid canol dinas Casnewydd yn ganolbwynt bywiog o greadigrwydd a dathlu.

Mae gŵyl y Sblash Mawr yn ddigwyddiad blynyddol sy’n denu miloedd i’r ddinas, ac mae’n cael ei chydnabod fel yr ŵyl gelfyddydol awyr agored am ddim fwyaf yng Nghymru, gyda cherddoriaeth fyw, theatr stryd, perfformiadau dawns, gweithdai, crefft a gweithgareddau i'r teulu cyfan.

Gyda phopeth am ddim, mae'r digwyddiad deuddydd yn brofiad teuluol perffaith i bawb o bob oedran. Dyma'r dechrau gorau posib i wyliau'r haf!

I weld y diweddaraf, ac i rannu eich straeon a’ch atgofion o’r Sblash Fawr gyda ni, ewch i’n tudalennau Facebook a Twitter. Byddwn ni hefyd yn rhoi cynnwys cyffrous ar gyfrif Instagram Glan yr Afon.

PERFFORMWYR

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd y perfformwyr canlynol yn ymuno â ni ar gyfer Sblash Mawr 2023! Byddwn yn diweddaru'r rhestr hon yn aml felly dewch nôl yn aml i wirio.

Gwybodaeth am Ardaloedd

University of South Wales

Y tu allan i'r Brifysgol bydd pabell gloch fawr a fydd yn gartref i’r llwyfan llenyddol ar gyfer Connor Curates ddydd Sadwrn 22ain a bydd gweithdai yn cael eu cynnal drwy'r dydd ar ddydd Sul 23ain. Bydd actau eraill hefyd yn galw draw gyda llawer o ddathliadau’r Sblash Mawr! 

The River Walkway

Bydd llawer o actau'n crwydro Rhodfa’r Afon rhwng Prifysgol De Cymru a Glan yr Afon.

The Riverfront/Splashtonbury

Mae'r ardal hon yn cynnwys Theatr Glan yr Afon a'r cyffiniau, gan gynnwys Llwyfan y Teras, y Llwyfan Dathlu, Boulevard y Sblash Mawr a bws Pride Casnewydd.

Ardaloedd Splashtonbury

Llwyfan Dathlu 

Mwynhewch adloniant drwy'r dydd ar y llwyfan Dathlu, wedi'i leoli o dan gerflun y don ddur ar hyd glan yr afon.

 

Llwyfan y Teras 

Cerddoriaeth acwstig fyw drwy'r dydd y tu allan ar deras Glan yr Afon.   

 

Boulevard y Sblash Mawr 

Mae Boulevard y Sblash Mawr wedi'i lleoli ar hyd glan yr afon, gan gysylltu'r Llwyfan Dathlu â Theatr Glan yr Afon.

 

Y tu mewn i Lan yr Afon 

Bydd pob ystafell yng Nglan yr Afon yn llawn gweithgareddau’r Sblash Mawr. O'r ystafelloedd gweithdy ac ardal y bar i’r islawr a'r oriel, bydd y lleoliad yn fwrlwm o weithgareddau’r Sblash Mawr.

 

Bws Pride 

Diolch yn fawr i Newport Bus sy'n benthyg eu bws Pride i ni am y penwythnos. Bydd y bws y tu allan i theatr Glan yr Afon gyda cherddoriaeth, stondinau a gweithgareddau.

John Frost Square

Mae Sgwâr John Frost yn Friars Walk. Bydd actau’n perfformio mewn dwy ardal yn Sgwâr John Frost – yn union y tu allan i H&M ac o flaen adeilad Monmouthshire Building Society. 

Mae ein Pwynt Gwybodaeth wedi'i leoli yma hefyd, gyda staff a gwirfoddolwyr o Casnewydd Fyw wrth law i ateb eich cwestiynau am y Sblash Mawr. Gallwch gael eich wyneb wedi'i baentio AM DDIM fan hyn.

Usk Plaza

Plas Wysg yw lefel isaf Friars Walk. Bydd yr actau'n perfformio ar y darn gwyrdd y tu allan i TGI Fridays, Prezzo a Wagamama.

Newport Now Zone

Mae'r ardal hon yn cynnwys Commercial Street ac ychydig ymhellach i ffwrdd hefyd. Bydd perfformiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal mewn sawl lleoliad ledled yr ardal hon gan gynnwys Le Pub, The Place ac, wrth gwrs, bydd llawer o actau'n crwydro'r strydoedd, felly cofiwch ryngweithio â nhw!

Hygyrchedd

Gwybodaeth Hygyrchedd Gyffredinol

  • Mae pob rhan o'r ŵyl a'r perfformiadau yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn.

  • Mae mannau parcio hygyrch ar gael ym meysydd parcio Friars Walk a Kingsway.

  • Gwrandewch ar y rhaglen sain ar gyfer penwythnos yr ŵyl yma.

  • Bydd ganolfan gwybodaeth yn cael ei staffio gan ein dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain yn ystod gwahanol bwyntiau drwy gydol y penwythnos. 

  • Bydd amserlenni print mawr ar gael yn Swyddfa Docynnau Glan yr Afon ac yn y Ganolfan Gwybodaeth.

  • Mae gan Swyddfa Docynnau Glan yr Afon ddolen clyw i'w defnyddio gan bobl â chymhorthion clyw.

  • Bydd Theatr Glan yr Afon yn cynnwys Ardal Dawel; Lle tawel i fynd iddo os oes angen eiliad o dawelwch. I bobl ar y sbectrwm awtistiaeth neu unrhyw un a allai fod angen seibiant o'r ŵyl.

  • Rydym yn parchu anghenion ein holl ymwelwyr ac yn gwneud ymdrech ymwybodol i wneud ein digwyddiad mor hygyrch â phosibl.  Os hoffech drafod gofynion neu bryderon penodol gydag aelod o staff, mae amrywiaeth o ffyrdd y gallwch gyfathrebu â ni - ffoniwch 01633 656679, e-bostiwch. riverfront.boxoffice@newportlive.co.uk neu dewch i mewn i lan yr afon a siaradwch â thîm ein Swyddfa Docynnau a fydd yn gallu eich helpu. ​​​​​

CYLLIDWYR, NODDWYR A PHARTNERIAID

Diolch yn fawr iawn i'n cyllidwyr, noddwyr a phartneriaid am helpu i wneud Sblash Mawr yn bosibl:

Newyddion a Digwyddiadau

19/04/2024

Mae gŵyl gelfyddydol awyr agored am ddim fwyaf Cymru, 'Y Sblash Mawr', yn dychwelyd yr haf hwn!

Darllen mwy
30/11/2023

Nadolig Pawen: Cyhoeddi Pantomeim 2024/25 Glan yr Afon

Darllen mwy
24/11/2023

Cynigion Gwener Du 2023

Darllen mwy