Mae gŵyl theatr stryd i’r teulu am ddim Casnewydd, Sblash Mawr, yn dychwelyd ar gyfer 2022!

Ymunwch â ni ar ddydd Sadwrn 23 a dydd Sul 24 Gorffennaf am benwythnos llawn dop o weithgareddau am ddim i bob oedran gan gynnwys theatr, cerddoriaeth, gweithdai a chelf a chrefft.

Cewch eich syfrdanu gan drawsnewidiad strydoedd cyfarwydd canol y ddinas yn llwyfan awyr agored enfawr gyda pherfformiadau campwyr, cyfleoedd i ymgolli mewn profiadau a chwerthin mewn llefydd annisgwyl!

I weld y diweddaraf, ac i rannu eich straeon a’ch atgofion o’r Sblash Fawr gyda ni, ewch i’n tudalennau Facebook a Twitter. Byddwn ni hefyd yn rhoi cynnwys cyffrous ar gyfrif Instagram Glan yr Afon.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhyddhau ar y dudalen hon yn fuan iawn!

 

darllenwch ein cyhoeddiad dychwelyd

diddordeb mewn gwirfoddoli mewn sblash mawr? darganfyddwch fwy!

 

2022 Acts

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi y bydd y gweithredoedd canlynol yn ymuno â ni ar gyfer Big Splash 2022! Byddwn yn diweddaru'r rhestr hon yn ffres felly cadwch lygad yn ôl.

Barracwda

278918763_647509829880827_2766763354775434381_n.jpg

Mae drymwyr samba Barracwda yn storm o rythmau a churiadau, wedi'u perfformio gydag egni chwareus a'u brand unigryw, disglair.  Cewch eich taro gan wal o sŵn; ffync, D&B a reggae samba - mae'n amhosib peidio dawnsio i’w doniau!

Books!

Man Juggling Books.PNG

Mae Books! yn sioe egnïol sy'n cynnwys acrobateg, jyglo tân, hurtrwydd ecsentrig, posau ofnadwy ac, wrth gwrs, llyfrau. Mae Books! yn ymhyfrydu yn eu dathliad rhyfedd a rhyfeddol o straeon; gan wahodd cynulleidfaoedd i ddod yn gymeriadau, neu efallai hyd yn oed awduron, o'u naratifau eu hunain.

Ceri-Ann Arian!

Kitsch n Sync - Ceri-Ann Arian (holding image).jpg

Cyflwyno gan Kitsch & Sync Collective a Teifi

Symudwch drosodd Dale Winton, mae ‘na Frenhines Disgownt newydd yn y dref! Strafagansa theatr gerdd a chomedi hynod ryngweithiol, wedi’i pherfformio yn Gymraeg, gan archwilio’r ‘ffenomen’ Treth Binc, Prynwriaeth a Rhywedd mewn gwir ffasiwn Theatr Gerddorol!

Dandyism

Mae dawns y Coreograffydd Patrick Ziza yn archwilio Dandïaeth Affricanaidd fel dathliad o steil a chŵl yn ogystal â phryder am ddynoliaeth, rhyw a hunaniaeth yn ein cymdeithas gynyddol ranedig.

Dave's Cone Show

Man in overalls balancing traffic cones on his chin

Bydd ein tasgmon Dave wrth law i gadw pethau i redeg yn esmwyth.  Bydd yn dod o hyd i ddarnau gwichlyd o’r llawr ac yn eu diogelu â chonau, gan wneud tric bach wrth iddo aros efallai, neu jyglo plymwyr neu gydbwyso conau traffig ar ei wyneb.

Defying Gravity Academy

Bydd myfyrwyr o Defying Gravity Academy yn perfformio adloniant llawn hwyl sy'n addas i'r teulu. Dylech chi ddisgwyl gweld perfformiadau gan ein plant o’r rhai 3 oed i'r rhai yn eu harddegau.

Dwndwr y Dŵr

BACA - Dwndwr y Dwr (holding image 1).jpeg

Cyflwyno gan BACA & Rhiannon Mair

Mae BACA (Butetown Arts & Culture Association) yn gwahodd Cymru gyfan i gymryd rhan yng Ngharnifal eiconig Butetown! Yn tynnu ar fotiffau hudolus ac atgofion gwerin o Gymru ac o gwmpas y byd. Stori am awyddau, dewisiadau a chanlyniadau trwy wisgoedd, cerddoriaeth a dawns y Carnifal.

Falconry Dismay

Man with person dressed as a bird of prey.PNG

Gan arddangos talentau rhyfeddol tri aderyn ysglyfaethus mawreddog a'u triniwr arbenigol, byddwch yn chwerthin drwy'r daith fawreddog Falconry Dismay… Anarchaidd, gwyllt ac....addysgol? 

From Class to Glass: Matt Barnard

Mae Matt Barnard wedi perfformio ar draws y byd fel cyflwynydd, actor, cerddor, canwr ac yn ei sioe un dyn unigryw.

G-Expressions

Mae Urban School of Arts yn dilyn taith grŵp o bobl ifanc sy'n mynychu ysgol celfyddydau perfformio i ddilyn eu breuddwydion wrth oresgyn rhwystrau.

Great Insect Games

Two ladies dressed as bright colourful bugs.PNG

Dewch i brofi hwyl yr ŵyl a chymerwch ran yn y gemau byrbwyll o dan ofal eich cyflwynwyr, y ddau griced direidus! Pwy fydd yn ennill y gystadleuaeth nofio, y pry cop neu'r wlithen?! Siwt siap fydd ar y pili pala wrth iddi geisio codi pwysau?!  Ydy hi'n bosib i falwoden allu gwisgo menyg focsio?! 

Grumpy Unicorns

4 adults dressed as unicorns standing against a brick wall.PNG

Cyflwynio gan Theatr Hijinx

Mor hardd â golau'r lleuad, mae gan yr ungorn le arbennig yn ein dychymyg ar y cyd. Ac mae'n troi allan eu bod yn bodoli! Ond mae ganddyn nhw rywbeth i’w wneud. Mae Grumpy Unicorns yr hyn y mae'n ei ddweud ar y tun; mae'r hud o ddarganfod ungornau mewn gwirionedd yn real (!), a chanlyniad y ddynoliaeth am fethu â'u cymryd o ddifrif.

HATCH Youth Theatre: The Spontaneousness

Hwrdd digymell o egni perfformio a fydd yn ymddangos ar draws safle gŵyl Sblash Mawr fel eiliad o ddawns, comedi, theatr gorfforol a chân!

Hippochondriac

Lady with accordian next to a man riding a giant hippo.PNG

Rhan anifail a rhan fecanyddol, mae Hieronymus yr hipo’n teimlo’n ddigalon. Yn ffodus, mae ei feddyg/mecanig yn awyddus i ddangos i chi beth sydd o dan y boncyff i wneud diagnosis o'r broblem.

Honeymoon Balloon

man and woman in giant hot air balloon on a pier.PNG

Mae gan Gary a Pel ddau docyn i baradwys ac maent ar fin cychwyn ar eu gwyliau balŵn awyr poeth moethus cyntaf erioed. Beth allai fynd o'i le i Frenin a Brenhines yr awyr? Cofiwch eich ysbienddrych wrth i'r cwpl cartŵn hwn fynd â ffiasgo i uchder newydd sbon.

HOOF

three people dressed as deer

Cyflwyno gan Theatr Iolo.

Mae tri charw bach yn dod ar draws rhywbeth annisgwyl pan drawan nhw ar hen theatr anghyfannedd yn y goedwig. Mae’r tri sosi’n snwfflian o gwmpas eu darganfyddiad newydd a buan yn eu cael eu hunain yn y goleuadau mawr!

How to Defeat Monsters (and Get Away With It)

graphic with red binoculars on it

Cyflwynio gan Flossy & Boo.

Pan fyddwch chi'n clywed crician o risiau atig. Ac mae rhywbeth yn troi mewn corneli heb eu goleuo. Pan fydd hen arwydd yn dweud 'trowch yn ôl, byddwch yn wyliadwrus!' Mae’n amser i ddysgu sut i drechu bwystfilod yn llwyddiannus!

Loudest Silent Show Ever!

Cymysgedd hyfryd o styntiau syrcas a chomedi corfforol a chartwnaidd egni uchel, ynghyd â cherddoriaeth jazz swing electronig.

Pete Anderson's Unstable Acts

Man in kilt standing on ladder surrounded by mountains.PNG

Mae Pete Anderson yn 'Berygl-Gomedïwr' a jyglwr, un o berfformwyr stryd gorau Covent Garden. Ei brif stỳnt yw dringo ysgol 10 troedfedd, am yn ôl, mewn cilt.

Roo'd

Two people dressed as giant kangaroos

Cangarŵs enfawr ar stilts bownsio anhygoel? Dyna Roo'd! Gan neidio metr oddi ar y ddaear a 2 fetr mewn naid, maent yn olygfa ryfeddol gyda'u cymysgedd hwyliog o macho’r outback a’n stryddoeth — bob amser Roo'd ond byth yn sarhaus.

Seed

Man in dungarees fighting giant slug

Ymunwch â Wilford, gan blannu coed lle na ddylai, gan fyw yn ei sied ac ar y rhediad o'i orffennol a'i arch-elynion, SLUGS, sydd allan i'w gael am ei hadau anghyfreithlon.

Still... Just the Warm Up

Mae jyglwyr o ochrau eraill y byd yn dod ynghyd i greu sioe stryd syrcas sy'n llawn ymgomiau gwirion a thriciau ysblennydd.

The Curious Case of Aberlliw

black and white photo of 5 people in hats and trench coats

Cyflwynio gan Taking Flight Theatre Co.

Croeso i Adran y Digwyddiadau Rhyfedd. Fel recriwt newydd, fe gei di dy fwrw’n syth i’r dwfn wrth glywed y newydd rhyfedd bod tref fach yng Nghymru’n dioddef diflaniad llwyr lliwiau! Flwyddyn yn ôl, cafodd y lliwiau I gyd eu dwyn gan... rywbeth, ac oddi ar hynny nid yw dim yr un peth. Alli di ein helpu ni i datrys Achos Rhyfeddol Aberlliw?

The Felicity Footloose Show

Mae Felicity Footloose yn byw yn yr 80au a dawnsio yw’r cyfan mae am ei wneud!! Gwyliwch wrth iddi jyglo, dawnsio a pherfformio acrobateg mentrus i geisio creu argraff ar ei harwr Johny!!

The Pigeons

Two people dressed as giant pigeons

Tragwyddol chwilfrydig,  Mae Mr a Mrs Pigeon yn ymchwilio i bopeth maen nhw'n dod ar ei draws drwy bigo a chrafu. Maent hefyd yn mynegi eu cariad tuag at ei gilydd mewn arddull colomennod go iawn gyda llawer o strytian a rhwbio plu. Gwyliwch serch hynny, mae'n hysbys bod y Colomennod yn gadael ychydig o 'anrheg' y tu ôl iddynt. 

Travellers Delight

Ydych chi wedi gweld Balŵn Aer Poeth? Ydyn ni yn Costa Rica? Helpwch y pâr priod sydd ar goll i ddod o hyd i Falŵn eu Mis Mêl yn y canllaw rhyngweithiol hwn i deithwyr.

What Happens Next?

Mae'n rhywbeth fel sioe theatr, wedi'i gymysgu â gweithdy, wedi'i gymysgu â pharti, sy'n creu taith arbennig trwy anhrefn i chwilio am y stori berffaith!

Why are Pirates Called Pirates?

Byddwch yn ofalus... mae MÔR-LADRON ar led! Mae'r Capten a'i brif gynorthwywr Muggsley wedi colli eu llong rywle yn afon Wysg! Gan fod yr haul yn machlud, mae'n edrych yn llai ac yn llai tebygol y byddan nhw'n dod o hyd iddi.

Diolch yn fawr iawn i'n cyllidwyr, noddwyr a phartneriaid am helpu i wneud Sblash Mawr 2022 yn bosibl:

Lottery funding strip logosNewportLiveLogoBlack-01.pngNewport City Council.jpgnprt_now_col-01.jpg  Friars Walk Logos-3.jpg     Le Pub 2.png   USW_Full_Logo_Red_RGB.jpg bid-loyalfree-logo (1).pngAlacritylogo_transparent copy-01.jpgBws Casnewydd Logo-colour.png ARTICULTURE LOGO.pngLinc Logo Large.jpg melin-logo-strapline-hi-res-4.pngNewport City Homes Logo.PNG Pobl Logo.PNG