Ym mis Medi rydym yn cynnig Profion Iechyd AM DDIM sy'n ffordd wych o osod man cychwyn ar gyfer eich taith ffitrwydd!

Cynhelir y Profion Iechyd gan ein timau ffitrwydd cwbl gymwys gan ddefnyddio peiriannau InBody a Tanita o'r radd flaenaf sy'n mesur:

  • Pwysau

  • BMI (Mynegai Màs y Corff)

  • Braster y Corff 

  • Braster Perfeddol (Braster Peryglus o Amgylch yr Organau Mewnol)

  • Màs y Cyhyrau

  • Lefelau Hydradu

  • Dwysedd yr Esgyrn

Mae mesuriadau'r corff a gofnodir yn cael eu lanlwytho'n awtomatig i ap Iach ac Actif Casnewydd Fyw, gan eich galluogi i gadw golwg ar eich statws iechyd, rheoli eich rhaglen hyfforddi a rhannu eich data symud â'r tîm ffitrwydd i dderbyn cymorth hyfforddiant personol.

Cynhelir archwiliadau iechyd yn y lleoliadau canlynol: y Ganolfan Tennis a Nofio RanbartholFelodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas a Chanolfan Casnewydd.:  

Gellir archebu profion iechyd ar-lein, trwy app Casnewydd Fyw dan ‘archebu gweithgareddau’ sydd wedi’i leoli dan ‘cymorth y gampfa’ neu drwy ffonio 01633 656 757.

Gwobrau! Gwobrau! Gwobrau!

 

Huawei Band 4

Bydd pawb sy'n llyfrau ymlaen ac yn cwblhau Profion Iechyd ym mis Medi yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill Band 4 Huawei.

Mae'r traciwr gweithgareddau yn cyfrif eich camau, curiad y galon, y calorïau a losgwch, a'r pellter a deithiwch i roi syniad clir i chi o'ch iechyd a'ch ffitrwydd i greu trefn hyfforddi fwy effeithiol.

Gallwch archebu profion iechyd ar-lein a thrwy app Casnewydd Fyw dan ‘cymorth â’r gampfa’ neu drwy ffonio 01633 656757.

Mae Telerau ac Amodau'n berthnasol: Mae Profion Iechyd ar gael i holl gwsmeriaid Newport Live o 1 – 30 Medi 2021. Dim ond un Profion Iechyd sy'n cael ei ganiatáu i bob cwsmer. Rhaid archebu Profion Iechyd ymlaen llaw drwy wefan Newport Live, Newport Live App neu drwy ffonio 01633 656757. Os oes rheolydd calon neu ddiffibriliwr wedi ei ffitio gennych neu os ydych yn feichiog, ni allwn gynnal Gwiriadau Iechyd oherwydd y defnydd o beiriannau InBody a Tanita fel rhan o’r asesiad iechyd. Mae’r raffl yn agored i holl gwsmeriaid Casnewydd Fyw (aelodau a phobl heb ymaelodi) sy'n archebu ac yn cwblhau rhaglen cwsmeriaid o 1 – 30 Medi 2021. Dim ond un tocyn fydd fesul aelod; ni chaniateir aml i docynnau. Nid oes modd trosglwyddo na chyfnewid gwobrau ac nid yw’r gwobrau’n cynnwys costau teithio. Caiff yr enillydd ei ddewis ar hap o blith yr holl ymgeiswyr cymwys gan Casnewydd Fyw a chysylltir â nhw dros y ffôn neu drwy e-bost o fewn 72 awr i gynnal y raffl gyda manylion ar sut i hawlio’r wobr.  Ni chaiff ceisiadau a ddaw i law ar ôl y diwrnod ac amser cau eu derbyn. Os nad oes modd cysylltu â’r enillydd cyn pen 7 diwrnod, ceidw Casnewydd Fyw yr hawl i ddewis enillydd arall ar hap o blith yr holl gystadleuwyr cymwys eraill. Nid yw’r raffl yn agored i aelodau staff, gwirfoddolwyr na Chyfarwyddwyr Casnewydd Fyw, nac aelodau agos o’u teuluoedd, asiantaethau neu unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth neu’r raffl. Mae Casnewydd Fyw yn cadw’r hawl i dynnu unrhyw gystadlaethau neu rafflau yn ôl neu eu diwygio ar unrhyw adeg heb rybudd.