• slide
  • slide
  • slide

 

Ym mis Rhagfyr, bu Casnewydd Fyw, ynghyd â Gwasanaethau Plant Cyngor Dinas Casnewydd, busnesau lleol, a grŵp anhygoel o wirfoddolwyr yn cydweithio i gefnogi'r plant, y bobl ifanc a'r teuluoedd mwyaf agored i niwed yng Nghasnewydd y Nadolig hwn.

Mewn cyfnod o 6 wythnos, codwyd £6,600, gan alluogi creu cannoedd o fagiau/basgedi anrhegion. Roeddent yn llawn anrhegion sy'n briodol i hoedran, tocynnau rhodd, diodydd, bwyd, pethau ymolchi, hanfodion cynnes, blychau melysion, a bisgedi. Cawsant eu dosbarthu ar draws Casnewydd, gan gyrraedd y rhai sydd mewn mwyaf o angen. Roedd y fenter yn ennyn sylwadau calonogol, llawer o wenau, a diolchiadau gan y bobl ifanc a elwodd gan yr ymdrechion hyn.

Dywedodd Karl Reed, Pennaeth Chwaraeon Cymunedol a Lles, "Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd at Apêl Cwtsh Nadolig Casnewydd yn 2023. P'un a ydych chi'n berchennog busnes sy'n awyddus i gefnogi'r gymuned leol, yn breswylydd sy'n cyfrannu at achos da, neu'n wirfoddolwr sydd eisiau helpu mewn unrhyw ffordd y gallant, mae'r apêl hon yn uno pobl Casnewydd. Mae'n taro tant gyda llawer ohonom sy'n angerddol am helpu eraill, y rhai sydd angen yr hwb ychwanegol hwnnw, cwtsh Nadolig, neu wên yn cael ei rhoi ar eu hwynebau!"

Dywedodd y Cynghorydd Stephen Marshall, Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Wasanaethau Cymdeithasol "Mae'n galonogol gweld cymaint o bobl o gymuned ehangach Casnewydd yn cyfrannu at achos mor deilwng, yn enwedig yn ystod cyfnod mor heriol gyda chostau byw yn effeithio ar gynifer o bobl. Roeddwn yn gallu mynychu'r Parti Nadolig lle siaradais â theuluoedd a gweld fy hun yr hapusrwydd y daeth y digwyddiad ag ef i wynebau'r plant, yn enwedig pan wnaethant gyfarfod Siôn Corn!  Diolch o galon i bawb sydd wedi cyfrannu eleni, ac sydd wedi arwain ar yr apêl anhygoel hon."

Yn ogystal â'r anrhegion a'r basgedi, trefnodd Gwasanaethau Plant Cyngor Dinas Casnewydd barti Nadolig ysblennydd yn y Celtic Manor ar gyfer plant sy'n derbyn gofal, plant anabl, teuluoedd maeth, a'r rhai mewn gofal. Drwy gydol y noson, cafodd y plant gyfle i gwrdd â Siôn Corn, a gyflwynodd anrhegion a blychau melysion iddynt. Roedd y dathliadau'n cynnwys DJ a llawr dawnsio, peiriant eira, bucking bronco, gweithgareddau chwaraeon, a gemau a ddarparwyd gan Casnewydd Fyw. Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys amrywiaeth o fwyd, melysion, a hufen iâ. Roedd yn ddigwyddiad anhygoel, gan adael wynebau hapus a siriol di-ri!

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu yn y dyfodol neu gydweithio â Casnewydd Fyw ar brosiectau tebyg, neu os oes gennych syniadau a chyfleoedd codi arian amgen, cysylltwch â Karl Reed, Pennaeth Chwaraeon Cymunedol a Lles, yn karl.reed@newportlive.co.uk.