Yn draddodiadol, mis Rhagfyr yw'r mis lle mae bwrlwm y pantomeim yn llenwi Glan yr Afon ac mae miloedd o bobl o bob oed o Gasnewydd a thu hwnt yn cymryd i’w seddi i hwtian, hisian, rhoi hwrê, clapio, canu a dod ynghyd am ychydig oriau o lawenydd pur.  Yn anffodus, roedd Rhagfyr 2021 ychydig yn wahanol oherwydd absenoldeb y pantomeim, ond roedd Glan yr Afon yn dal i groesawu pob oedran drwy'r drysau i fwynhau hwyl y Nadolig; er bod hynny ychydig yn wahanol.

Sioeau

Male dancer lifting female dancer.JPG

Daeth Cwmni Dawns Rubicon, mewn partneriaeth â Glan yr Afon, â’r “Torrwr Cnau” i’r llwyfan fis Rhagfyr eleni ar ôl misoedd o waith caled yn ymarfer yn yr adeilad.  Cafodd y ffefryn teuluol clasurol ei drawsblannu i Nadolig teuluol Cymreig am y tro cyntaf, gan gynnwys cerddoriaeth gan y cyfansoddwr jas Duke Ellington.

Mae Cwmni Dawns Rubicon yn gwmni dawns proffesiynol newydd sbon a grëwyd gan Rubicon Dance fel ymateb uniongyrchol i effaith andwyol y pandemig ar ddawnswyr talentog o Gymru, sydd bellach yn graddio i sector celfyddydol sydd wedi cael ei ddifetha gan effaith COVID-19.

Dwedodd Kathryn Williams, Cyfarwyddwr Rubicon Dance, "Mae Cymru'n cynhyrchu dawnswyr proffesiynol anhygoel, ond prin y cânt gyfle i ymuno â chwmnïau dawns sydd wedi'u lleoli yng Nghymru, ac nid yw'r pandemig ond wedi gwaethygu’r annhegwch hirsefydlog hwn.  Doedden ni ddim yn gallu caniatáu i genhedlaeth o dalent Gymreig gael ei cholli, ac felly fe wnaethon ni greu’r Rubicon Dance Company."

Roedd y cynhyrchiad arbennig iawn hwn nid yn unig yn cynnwys 8 dawnsiwr ifanc yn eu rolau proffesiynol cyntaf, ond roedd hefyd yn cynnwys perfformiadau gyda Linda a Sheila, dau aelod o grŵp dawns dros 60 oed Rubicon.

Ym mis Rhagfyr hefyd gwelwyd perfformwyr o 'The House of Deviant', prif gwmni drag cynhwysol Cymru ar gyfer perfformwyr sydd ag anableddau dysgu, yn eu perfformiad cyhoeddus cyntaf yn “Dragma’s Late Night Natterbox Live”. Mae The House of Deviant yn brosiect wedi'i gyd-gynhyrchu yn Ne Cymru sy'n defnyddio sgiliau perfformio drag fel offeryn i archwilio hunan-barch ac annibyniaeth gydag oedolion ag anableddau dysgu a all fel arall gael anawsterau gyda materion fel ynysigrwydd cymdeithasol a bod eu llais yn cael ei glywed

Yn ystod dwy noson Dragma yng Nglan yr Afon gwelwyd y Deviants yn diddanu cynulleidfa amrywiol gyda'u hwyl Nadoligaidd, eu cloncan, a’r ‘eggnog’ yn dod â llawer o chwerthin i bawb! Mae Glan yr Afon wrth eu bodd y bydd Dragma a'r Deviants yn ôl yn 2022 gyda sioe newydd sbon, cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol am fanylion.

Dychwelodd Connor Allen, Artist Cyswllt Glan yr Afon, a Bardd Plant Cymru, i lwyfan Glan yr Afon ym mis Rhagfyr gyda gwaith byr sydd ar y gweill o'i hanes hunangofiannol “The Making of a Monster”. Yn y darn amrwd a phwerus archwiliodd Connor ei orffennol a chwestiynu ei hunaniaeth wrth i Connor yn ei arddegau wneud penderfyniad a fydd yn newid pwy ydyw, a’r dyn y bydd yn tyfu i fod.

Sinema

Roedd Sinema Glan yr Afon yn llawn dop o bleserau Nadoligaidd drwy gydol mis Rhagfyr!  Roedd ffefrynnau teuluol gydag “Elf” a “Polar Express”, straeon rhamantus gyda “Love Actually” a “The Holiday”, a gwelodd Noswyl Nadolig sgrinio dau glasur Nadolig, “The Muppet Christmas Carol” ac “It’s a Wonderful Life”. Wrth i wyliau'r Nadolig ddechrau, sefydlodd yr artist Nathan Sheen stondin yn y cyntedd i gyflwyno gweithgareddau celf a chrefft o boptu’r dangosiadau ffilm, gan helpu pobl ifanc i greu eu hanrhegion a'u cardiau Nadolig eu hunain.

Gweithdai

Selection of origami stars hanging from a tree.jpg

Drwy gydol mis Rhagfyr cynhaliodd Glan yr Afon y gyfres Sadwrn Crefftus a oedd yn cynnwys gweithgareddau celf a chrefft am ddim yn y cyntedd rhwng 10am a 4pm, ac roedd un sesiwn hyd yn oed yn cynnwys ymddangosiad gwestai arbennig gan y “Sugar Plum Fairy”! Roedd sesiynau’r mis hwn wedi cynnwys gweithgareddau gyda Urban Circle, crefftau papur wedi'u hailgylchu gyda Heidi, sy'n caniatáu i bobl ifanc wneud eu lapio a'u tagiau anrhegion eu hunain, a gwneud llusern jariau gwydr gyda Naz Syed.  Parhaodd gweithgareddau celfyddydol hefyd yn Ysgol Gynradd Llyswyry wrth i ddisgyblion gael 4 sesiwn o grefftau ar thema’r “Torrwr Cnau”.

Bob dydd Llun yn ystod mis Rhagfyr cynhaliodd Heidi weithdai gyda'r nos hefyd i alluogi oedolion i greu darnau Nadoligaidd hardd i addurno’u cartref neu i'w rhoi fel rhodd i deulu neu ffrindiau. Yn y sesiynau hyn, gwnaeth cyfranogwyr addurniadau origami, addurniadau ffabrig ac amrywiaeth o gardiau Nadolig, tagiau a lapio anrhegion.  Roedd y deunyddiau a ddefnyddiwyd yn y sesiynau hyn yn ffabrig wedi'i uwchgylchu a phapur wedi'i ailgylchu, eitemau y gallai cyfranogwyr ddod o hyd iddynt yn hawdd gartref er mwyn parhau i fod yn grefftus yn eu hamser eu hunain.

Wrth i'n gweithdai wythnosol ddod i ben am y flwyddyn, cynhaliodd pob un ddigwyddiad dathlu Nadoligaidd arbennig.  Rhoddodd pobl ifanc o Theatr Ieuenctid Hatch berfformiad i'w teuluoedd a'u gwarcheidwaid, gan ddangos iddynt yn union beth oedd wedi'i gyflawni eleni.  Daeth y flwyddyn i ben i rieni a babanod sesiwn Cerddoriaeth a Symud Hubble ar ddydd Mawrth gyda pharti Nadolig, gyda gwisg Nadoligaidd ac wrth gwrs mins peis! Gorffennodd mynychwyr Dosbarth Cerameg i Oedolion y flwyddyn yn gallu sgleinio a thanio'r gwaith gwych y maent wedi'u creu’r tymor hwn a mynd ag anrhegion Nadolig adref.

Mae rhaglen weithdy reolaidd Glan yr Afon yn ailddechrau ganol mis Ionawr, gyda llawer o sesiynau eisoes ar gael ar-lein.  Bydd amrywiaeth o weithdai newydd hefyd yn dechrau yn gynnar yn 2022 felly cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol am fanylion y rhain.

Gweithgareddau Eraill

3 Elvis performers in a care home

Roedd Gŵyl Elvis Glan yr Afon a Phorthcawl i fod i gael sesiwn Nadolig o ganu ar y cyd yn y prif awditoriwm ar gyfer rhai grwpiau cymunedol ym mis Rhagfyr eleni. Roedd y grwpiau a wahoddwyd i ddod draw i fwynhau awr o adloniant Nadoligaidd Elvis ond yn anffodus oherwydd pryderon Covid gohiriwyd y cyngerdd. 

Yn hytrach, aeth ein tri Elvis allan ar y ffordd a galw heibio i berfformio ar gyfer trigolion hyfryd cartrefi Leonard Cheshire.  Fe wnaethon nhw hefyd recordio eu fersiwn eu hunain o 'Newport Wonderland' sydd i'w gweld yn ei holl ogoniant ar dudalennau Facebook a You Tube Glan yr Afon.

Yn ystod mis Rhagfyr roedd tîm Datblygu'r Celfyddydau Glan yr Afon yn falch iawn o gefnogi presenoldeb grŵp a gafodd gymhorthdal grant a gafodd Casnewydd Fyw gan y Gronfa Gaeaf Llawn Llesiant. Daeth grwpiau gwahoddedig o Carers Cube, Theatr Ieuenctid HATCH a Gweithredu dros Blant i'r theatr a phrofi ein perfformiadau gwych am ddim.

Cewch yr wybodaeth ddiweddaraf am bopeth sydd ar ddod yng Nglan yr Afon a chewch wybod sut y gallwch gymryd rhan mewn digwyddiadau neu weithdai sydd yn yr arfaeth ar-lein yn newportlive.co.uk/Riverfront.