proffiliau Aelodau'r Bwrdd

John Harrhy (Cadeirydd)john_harrhy.jpg

Hyfforddodd John i fod yn Syrfëwr Adeiladu yn wreiddiol ac mae wedi gweithio yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Cyn ymddeol, bu John yn brif weithredwr ar Ymddiriedolaeth GIG a bu’n ddirprwy gadeirydd i ymddiriedolaeth Tai Casnewydd. 

 

Kevin WardKevin Ward (Vice Chairman)

Golygodd Kevin ddau bapur newydd dyddiol – Worcester Evening News a South Wales Argus – yn ystod gyrfa 32 flynedd mewn newyddiaduraeth. Ers 2017, mae wedi bod yn rhedeg ei gwmni cyfryngau, cyfathrebu ac ymgynghoriaeth rheoli ei hun, Kevin Ward Media Ltd. Mae cleientiaid y cwmni yn cynnwys Newport Now BID, Bellavia & Associates, Ellis Lloyd Jones, North Street Bar & Grill a Marchnad Casnewydd.

Mae Kevin yn byw yng Nghasnewydd ers 1989, ac mae’n weithgar mewn nifer o sefydliadau busnes a chwaraeon mewn rolau cyflogedig a gwirfoddol. Mae'n aelod o fwrdd Cartrefi Dinas Casnewydd, yn gyfarwyddwr etholedig Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd, yn aelod o bwyllgor Clwb Busnes Dinas Casnewydd, ac yn gyfarwyddwr Partneriaeth Busnes yn Erbyn Troseddu Casnewydd.  Mae gan Kevin radd Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes.

Mike ButlerMike Butler

Mike yw cyd-sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr Peopletoo, sy'n sicrhau newid strategol a gweithredol sylweddol i lywodraeth leol a'r GIG.

Yn flaenorol, bu Mike mewn rolau uwch Gyfarwyddwr yn y sector preifat ac mae wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyllid yn y GIG ar ôl hyfforddi fel cyfrifydd yn Ne Affrica ac yna yn y DU.

Katija Dew headshotKatija Dew

Mae Katija (Teej) wedi cael gyrfa amrywiol o ymchwil feddygol i bolisi cyhoeddus cenedlaethol, yn canolbwyntio ar sut y gall y trydydd sector gyfrannu at yr economi a lles ledled Cymru. Gyda diddordeb arbennig mewn iechyd cyhoeddus, mae Teej yn Aelod Annibynnol (Bwrdd) o Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan ac mae'n cydbwyso hynny wrth ofalu am ei mam sy'n byw gyda dementia.

Mae ganddi ymrwymiadau gwirfoddol amrywiol sydd gydnaws â'i gwerthoedd, gan gynnwys fel Cyd-gyfarwyddwr digwyddiad Parkrun a Swyddog Cynhwysiant Glan yr Afon yn Lliswerry Runners.

David Hayhoe headshotDavid Hayhoe

Mae David yn gyfrifydd cymwys a fu’n gweithio am flynyddoedd lawer yn y diwydiant glo yn ne Cymru, Swydd Efrog, a Swydd Nottingham cyn dychwelyd i Gymru i ymuno â darparwr tai cymdeithasol, cymorth a gofal mawr fel Cyfarwyddwr Cyllid y Grŵp. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn chwaraeon o bob math, yn enwedig pêl-droed ac mae hefyd yn artist amatur brwd.

Stephanie HazlehurstStephanie Hazlehurst

Proffil i ddilyn.

Natalie Jakomis headshotNatalie Jakomis

Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae data, technoleg a’r byd digidol wedi bod yn ffocws yng ngyrfa Natalie bob amser, ar draws ystod o feysydd diwydiant, gan gynnwys y gwasanaeth sifil, sefydliadau dielw a sefydliadau masnachol. Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr Byd-eang Gwyddor Data a Dadansoddeg yn Coats – arweinydd rhyngwladol ym maes gweithgynhyrchu edafedd ac edau, gan gysylltu talent, tecstilau a thechnoleg. 

Mae Natalie yn mwynhau gweithio gydag unigolion gwych a thalentog, a mabwysiadu methodolegau data yn gyntaf i wneud gwahaniaeth go iawn.

Mae hi'n frwd iawn dros ffitrwydd – yn angerddol am hyfforddiant, cadw'n heini, bwyta'n dda ac yn iach a byw bywyd iach.

David Mayer

Y Cynghorydd David Mayer

Mae David wedi bod yn gynghorydd dros Gasnewydd ers 1990 ac ar hyn o bryd mae'n Aelod Cabinet dros Gymunedau ac Adnoddau. Mae ganddo ystod eang o ddiddordebau sy'n cynnwys chwaraeon, celf, hanes a cherddoriaeth. Yn 2017 ymddeolodd o Brifysgol De Cymru fel darlithydd mewn Cyfathrebu Graffig. Cyn hynny bu'n bennaeth Celf, Dylunio a'r Cyfryngau yng Ngholeg Gwent, Pont-y-pŵl. Ym maes chwaraeon, chwaraeodd rygbi i Bont-y-pŵl Unedig cyn newid i bêl-droed ac yn 2017 cynrychiolodd Gymru yn erbyn Lloegr yn y gyfres ryngwladol dros 65 oed, Dermot Gallagher sydd bellach wedi dod yn adnabyddus.

Mae David yn gyfansoddwr caneuon, canwr a cherddor, sy’n gweithio'n bennaf ar brosiectau stiwdio ac mae’n gwneud perfformiadau byw o bryd i’w gilydd. Mae'n ymwneud ag amrywiaeth o brosiectau lleol. Mae’n gyd-olygydd a dylunydd gwe ar gyfer eGyflchgrawn Siartwyr ac yn aelod o Gonfensiwn Blynyddol y Siartwyr ac mae hefyd yn aelod allweddol o brosiect Rhyfel Byd Cyntaf Casnewydd "Journey's End" (2016-2018). Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar gyfres o recordiadau sain wedi'u hanimeiddio gan drigolion ardal Baneswell a chyfres “If The Stones Could Talk" o hanesion am bobl enwog, pobl warthus a phobl gyffredin sydd wedi'u claddu ym Mynwent Sant Gwynllyw.

Phil Tilley headshotPhil Tilley

Mae Phil bellach wedi ymddeol ar ôl treulio bron i 30 mlynedd yn y diwydiant telathrebu gyda dros 20 mlynedd o brofiad o farchnata cynnyrch yn fyd-eang. Arweiniodd a datblygodd dimau o bob cwr o’r byd o’i weithle yng Nghasnewydd. Byddai’n teithio gydag esgidiau a dillad chwaraeon wrth ddod wrth ei fodd â rhedeg yn fuan yn y bore a rhwyfo dan do. Arweiniodd hyn at gymryd rhan mewn triathlonau yn rheolaidd, a arweiniodd at wneud Ironman Cymru a Marathon cyntaf Casnewydd yn 2018. Drwy gydol y cyfnod hwn, parhaodd ei ddiddordeb mawr mewn hwylio ac mae wedi bod yn ymwneud yn helaeth â sawl agwedd ar lywodraethu’r gamp.

Ar ôl iddo ymddeol, ymrwymodd i'r trydydd sector ac mae wedi dod yn aelod o fwrdd Chwaraeon Cymru ac yn ymddiriedolwr elusennol, gan geisio gwella gweithgarwch corfforol a lles pobl yng Nghymru bob amser.

Richie TurnerRichie Turner

Mae Richie Turner wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau yn y diwydiannau celfyddydol a chreadigol, addysg uwch a'r sector cyhoeddus gan arbenigo mewn arloesi, entrepreneuriaeth ac amrywiaeth. Ar hyn o bryd mae'n rheoli rhaglenni entrepreneuriaeth i raddedigion ym Mhrifysgol De Cymru, sy'n cynnwys y Stiwdio Sefydlu (deorfa ddigidol a diwydiannau creadigol) sydd wedi'i leoli ar gampws Caerdydd, ac mae'n agor ail ddeorfa ar gampws Casnewydd ar hyn o bryd.

Mae hefyd yn ddarlithydd ar y cwrs MA Rheolaeth yn y Celfyddydau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac yn rhan o’i waith ymgynghori diweddar mae wedi gweithio i bob un o'r 4 Cyngor Celfyddydau a'r BFI (sef Sefydliad Ffilm Prydain) yn y DU, gan arwain ymchwil i sefydlu cynllun cerdyn mynediad i'r celfyddydau ledled y DU ar gyfer pob person anabl. Mae newydd gwblhau ymchwil ar gyfer Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru i pam mae llawer o bobl anabl wedi ymddieithrio yn y sectorau celfyddydau a threftadaeth ddiwylliannol.

proffiliau'r tîm gweithredol

Steve Ward - Prif Weithredwr

Steve Ward.jpg

Mae gan Steve 20 mlynedd o brofiad o weithio gyda chwaraeon perfformiad uchel, cyrff llywodraethu chwaraeon cenedlaethol a llywodraeth leol. Creodd y model busnes ar gyfer Casnewydd Fyw tra’r oedd yn gweithio fel Pennaeth Gwasanaeth Cyngor Dinas Casnewydd cyn gadael i daclo’r her o gyflawni’r weledigaeth.

Roedd gan Steve rôl uchel iawn fel Cyfarwyddwr Perfformiad Corff Llywodraethu Cenedlaethol Paralympaidd Prydain lle creodd raglen berfformiad uchel, gan arwain a hyfforddi athletwyr a thimau sydd wedi dod yn bencampwyr y Byd a phencampwyr Paralympaidd – y bobl orau y mae wedi cyfarfod erioed sy’n dal i’w ysbrydoli gyda’u hagwedd at fywyd.

Mae’n falch o ddod o Gasnewydd ac mae’n frwd dros arwain ein tîm gwych yng Nghasnewydd Fyw gan wneud y sefydliad yn sefydliad elusennol nid er elw, llwyddiannus iawn sy’n newid bywydau pobl leol mewn ffyrdd na fyddant byth yn sylweddoli, gan eu hysbrydoli nhw i gyrraedd eu gorau ym mhopeth a wnânt.

Ebostio Steve

Martyn Seaward - Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau ac Ysgrifennydd Cwmni

Martin Seaward.jpg

Mae Martyn yn Gymrawd Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr.  Treuliodd Martyn bymtheg mlynedd gyntaf ei yrfa yn gweithio o fewn KPMG ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector yn y DU, Ewrop ac Awstralia.  Cyn ymuno â Chasnewydd Fyw, bu Martyn yn gweithio am 11 mlynedd yn y sector tai cymdeithasol a gofal ar gyfer grŵp mawr o sefydliadau dielw sy'n gweithredu ledled De Cymru.  Mae'n weithiwr proffesiynol cyllid, risg a llywodraethu profiadol sydd hefyd wedi dal nifer o swyddi ysgrifenyddol cwmni.

Mae Martyn yn angerddol am roi cyfle i unigolion wella eu hunain a chyflawni eu canlyniadau dymunol eu hunain.  Mae'n briod ac mae ganddo ddau o blant y mae'n mwynhau eu cefnogi wrth iddynt ymdrechu i gael eu llwyddiant eu hunain yn y meysydd chwaraeon ac academaidd.

Ebostio Martyn

Andrea Ovey -  Cyfarwyddwr Datblygu Busnes

Andrea Ovey.jpgYmunodd Andrea â’r tîm Gweithredol ym mis Gorffennaf 2016 fel Cyfarwyddwr Masnachol. A hithau’n falch o hanu o Gasnewydd, mae ganddi ystod o brofiad ym meysydd Gwerthu a Marchnata, ei rôl fwyaf diweddar oedd arwain uned fusnes gydag Acorn Recruitment. Cyn hynny, treuliodd Andrea 20 mlynedd yn y Diwydiant Hysbysebu, gan gynnwys swydd Pennaeth Hysbysebu Arddangos yn Newsquest. Roedd Andrea yn gyfrifol am y tîm hysbysebu yn swyddfa ranbarthol South Wales Argus yng Nghasnewydd, ledled y portffolio print a digidol.

Bydd Andrea yn dod â’i gwybodaeth fasnachol a strategol i Gasnewydd Fyw, a bydd yn gyfrifol am bob elfen ar ddatblygu masnachol, gan gynnwys gwerthu, marchnata, datblygu cynnyrch a gwasanaethau.

Mae’n awyddus i weld gwerthoedd Casnewydd Fyw, ynghyd â’i angerdd dros ysbrydoli pobl i fod yn hapusach ac yn iachach, yn cael eu datblygu ymhellach drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon, celf a hamdden.

Ebostio Andrea

Neil Sargeant.jpgNeil Sargeant - Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Mae Neil wedi gweithio yn y diwydiant Hamdden yn y DU a thramor ers dros 20 mlynedd. Mae’r rhan fwyaf o’i amser wedi’i dreulio yn y sector cyhoeddus ond mae wedi gweithio mewn sefydliadau preifat ac elusennol hefyd. Mae Neil yn mwynhau gweithio gyda chydweithwyr a chwsmeriaid i ddod o hyd i ddatrysiadau a gwella gwasanaethau.

Mae gan Neil ystod eang o brofiad mewn iechyd a diogelwch, rheoli, cyflawni ac archwilio ansawdd gweithredol. Mae Neil yn aml yn mwynhau gosod her i’w hun gyda marathonau, nofio pellteroedd hir, triathlonau a beicio. Mae hefyd yn mwynhau bod gyda’i deulu.  

Ebostio Neil