Rhannu'r cariad

Share the Love graphic

 

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, rydym am helpu pawb i gadw’n hapus ac yn iach a rhannu cariad a charedigrwydd ledled Casnewydd. 
 
Er mwyn Rhannu’r Cariad ledled Casnewydd, rhwng Diwrnod Santes Dwynwen a Dydd San Ffolant rydym yn anfon pecynnau lles i gefnogi pobl sydd wedi’u hynysu i’w helpu i fod yn greadigol a chadw’n actif. 

Isod mae llawer o ddolenni y gellir eu mwynhau gan y rhai sy’n derbyn y pecynnau ond hefyd mae llwythi o ffyrdd gwych i bawb gymryd rhan; gan gynnwys rhywfaint o weithgareddau gan rai o’n partneriaid ledled Casnewydd sy’n helpu i Rannu’r Cariad. 

 

Mae Rhannu’r Cariad yn brosiect sy’n cael ei gynnal gan dimau Datblygu’r Celfyddydau a Chwaraeon Casnewydd Fyw ac mae’n bosibl, diolch i’r rhoddion a dderbyniwyd gan ein haelodau a’n cwsmeriaid yn ogystal â chyllid gan Chwaraeon Cymru. Er mwyn dysgu rhagor am sut y gallwch ein cefnogi ni a phrosiectau fel y rhain, ewch i’n tudalen Cefnogwch Ni.

Os ydych yn adnabod rhywun rydych yn credu y byddai’n elwa ar dderbyn pecyn lles, cysylltwch â sally-anne.evans@newportlive.co.uk.

Black silhouette over colourful background with the wording 'may Love Be What You Remember Most'

CONSUMERSMITH - May Love Be What You Remember Most

Byddem wrth ein bodd i chi fod yn greadigol ar yr un thema a rhannu eich creadigaethau gyda ni! 

Gallech dynnu llun, ysgrifennu cerdd, peintio, rapio, dawnsio neu unrhyw beth arall. 

Anfonwch eich gwaith celf atom neu e-bostiwch gopi neu fideo i Sally-Anne Evans yn Sally-Anne.Evans@newportlive.co.uk neu i Glan yr Afon, Ffordd y Brenin, Casnewydd, NP20 1HG erbyn 12 Chwefror.

Byddwn yn creu oriel o'r holl waith i bobl Casnewydd ei fwynhau.

May o wybodaeth ar y celf
zumba class instructor dancing

Fideos Lles ac Ysbrydoledig

Mae gan Gasnewydd Fyw sesiynau gweithgareddau corfforol a lles digidol ar gyfer lefelau a galluoedd amrywiol gan gynnwys: 

 

 • Hyfforddiant Dwysedd Isel
 • Tai Chi
 • Ioga
 • Zumba

Hefyd bydd Casnewydd Fyw yn cynnal dosbarthiadau dwysedd isel bob dydd ar Zoom o fis Chwefror

Rhestr Chwarae Hapus ac Iach o Gartref
Naz creating something arty

Art Clwb gyda Naz

Ymunwch â Naz o Ziba Creative, sydd efallai’n gyfarwydd i chi o'i byrddau crefft yng Nghanolfan Glan yr Afon yn ystod Sblash Mawr a Chelf ar y Bryn, wrth iddi rannu rhai prosiectau creadigol syml gwych ar ei sianel YouTube.

Gwyliwch ei fideos
Pile of envelopes with different postage marks

Happenus

Mae’r grŵp theatr Tin Shed wedi lansio Happenus, trioleg o ddigwyddiadau llawn llawenydd wedi’u hymbellhau’n gymdeithasol. Ymunwch a chymerwch ran mewn Twinning, sef prosiect am greu cysylltiadau newydd sy’n gofyn i chi ddod o hyd i’ch gefell o ran eich cyfeiriad ac ysgrifennwch lythyr ato.

Mwy o wybodaeth
KateMercer_WCBTA_front.jpg

Gallwn Fod Gyda'n Gilydd Ar Wahân (2020) – Kate Mercer

Mae Kate Mercer yn eich gwahodd i ymuno â hi i ledaenu ychydig o gariad a gobaith trwy flwch llythyrau pobl yn ystod y cyfnod clo hwn. Mae’r gost wedi ei thalu – y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ysgrifennu neges at rywun na allwch ei weld ar hyn o bryd a’i rhoi yn y post! Efallai y gwnewch wahaniaeth mawr yn niwrnod rhywun.

"Yn ystod y cyfnod clo cyntaf bues i’n gofalu am fy mam oedd â salwch terfynol - roedd yn golygu bod rhaid i mi symud i ffwrdd o’m teulu a’m ffrindiau i fyw gyda nhw a hunan-warchod rhag y feirws. Roedd yn anodd. Roedd yn gwneud i mi werthfawrogi'r amser a dreuliad gydag eraill yn fwy, mewn bywyd go iawn ac ar-lein. Roeddwn i eisiau dod o hyd i ffordd o wneud gwaith celf a allai deithio unrhyw bellter i ddod â phobl at ei gilydd - wedi'i gyffwrdd gan un person cyn cael ei anfon at un arall. Nawr fy mod yn ôl yng Nghasnewydd, rwyf wedi gadael cardiau post mewn mannau i bobl ddod ar eu traws ar hap, i fynd â nhw adref a’u hanfon.  Mae'n bleser galluogi eraill i anfon negeseuon at bobl nad ydynt yn gallu eu gweld yn bersonol."

 

Mae Kate Mercer yn artist gweledol sy'n byw yng Nghasnewydd ac sy'n defnyddio amrywiaeth o brosesau i archwilio syniadau ynghylch cof, hunaniaeth a chanfyddiad. Cynhelir ei gwaith mewn casgliadau preifat a chyhoeddus gan gynnwys Amgueddfa Cymru yng Nghaerdydd.

Ynghyd â'i chyd-artistiaid a'r ffotograffwyr Sarah Goodey, Jenny Fallon a Jo Sutton, mae Kate yn un o dîm o wirfoddolwyr sy’n gyfrifol am  Celf Ar y Bryn Casnewydd– llwybr celf tŷ agored a stiwdio agored ar ochr orllewinol Casnewydd mewn partneriaeth â Chanolfan Gelfyddydau Cwtsh. Mae hi'n aelod o Phrame Cymru ac yn helpu i redeg #ARTSNEWYDD – gan hyrwyddo artistiaid o Gasnewydd a'r cyffiniau a'u gwaith.

May o wybodaeth
Black and white image of two children in front of water with the transporter bridge in the background

Atgofion o’r Bont Gludo

Dywedodd Rudyard Kipling un tro “pe bai hanes yn cael ei addysgu ar ffurf straeon ni fyddai byth yn cael ei anghofio”, mae straeon personol ar flaen ein cynllun dehongli ar gyfer Pont Gludo Casnewydd ac mae angen eich help arnom.


Ydych chi’n cofio reidio’r gondola pan oeddech chi’n blentyn? A wnaethoch chi redeg ar hyd y rhodfa uchaf er mwyn cyrraedd gêm yn Coronation Park? Neu efallai y defnyddioch y bont bob dydd fel cymudwr neu fod gennych berthynas a oedd yn gweithio ar y bont?


Rydym eisiau gweld eich ffotograffau a chlywed eich atgofion. Byddwch yn rhan o hanes y bont drwy gysylltu ag Emma ar emma.newrick@newport.gov.uk neu dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol @NpTBRidge.

 

Llun o Mike McNarmara a’i chwaer Blanche ym 1962.

Pobl ar y Bont Droed

Bob dydd mae cannoedd o bobl yn croesi afon Wysg gan ddefnyddio pont droed y ddinas. Plant ar eu ffordd i’r ysgol, cymudwyr, teuluoedd yn mynd i siopa, beicwyr, rhedwyr a phobl sy’n cwrdd â ffrindiau mewn siopau coffi a bwytai cyfagos. Mae’r prosiect ‘Folk on the Footbridge’ am weld eich ffotograffau, gwaith celf, cerddi a straeon personol sy’n gysylltiedig â’r afon a’ bont eiconig hon. Cysylltwch drwy’r cyfryngau cymdeithasol @folkofthefootbridge ar Instagram, ac ar Facebook.

Happy and Health at Home wording over a patterned background

Hapus ac Iach o Gartref

Ewch i Hapus ac Iach o Gartref Casnewydd Fyw i weld ystod o adnoddau i gefnogi eich lles meddyliol a chorfforol, darparu adloniant a’ch cadw mewn cysylltiad â’r celfyddydau yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Each i'r tydalen

Ballet Cymru

Ym mis Chwefror eleni bydd Ballet Cymru yn cynnal dosbarth bale wythnosol i oedolion trwy Zoom am 5 wythnos hyd at Y Pasg.

Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth am y prosiect hwn yn fuan

Calendr Caredigrwydd

Bob dydd drwy gydol mis Chwefror rydym yn eich herio i gwblhau gweithgaredd gwahanol sy'n gysylltiedig â charedigrwydd a lles!

 

Kindness Calendar Challenge - Welsh

Carwch eich planed

 • Bwydwch yr adar - Rhowch gynnig ar droi rhai deunyddiau sydd gennych o amgylch y tŷ i rhywbeth i bwydo'r adar, neu'n gwasgaru rhai hadau yn eich gardd.
 • Cofrestrwch i wirfoddoli - Does dim rhaid i wirfoddoli fod yn dasg fawr sy'n cymryd llawer o amser. Mae rhai camau cyflym a hawdd y gallwch eu cymryd a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr.

 • Casglu sbwriel ar eich stryd - Gwnewch wahaniaeth drwy helpu cadw eich stryd a'ch cymuned yn daclus. Mae pob eitem fach rydych chi'n ei chasglu yn cyfrif.

 • Plannu hadau i’r gwanwyn - Byddwch yn barod am y gwanwyn a phlannwch flodau hardd neu lysiau blasus yn eich gardd

Carwch eich cymuned

 • Rhoi offer TG segur i elusen - os nad ydych wedi defnyddio IT, ystyriwch ei roi i gartref newydd lle caiff ei ddefnyddio.

 • Rhoi i fanc bwyd - Mae banciau bwyd yn dal i fod ar agor ac yn derbyn rhoddion i helpu teulu neu unigolyn mewn angen.

 • Cefnogi busnes lleol - Mae cigyddion lleol a siopau bwyd gwyrdd yn dal i fod ar agor ar gyfer busnes, neu'n cael golwg ar-lein ar wefan busnes lleol.
 • Dangos calon yn eich ffenestr - Rhannwch y Cariad drwy arddangos calon yn eich ffenestr. Gallech dynnu llun, gwneud un, arddangos eitem sydd gennych eisoes, bod mor greadigol ag y byddwch yn ei hoffi!
Carwch eich hun

Carwch eich ffrindiau

 • Ysgrifennwch lythyr gefeillio - dewch o hyd i'ch cyfeiriad efeilliaid ac ysgrifennwch lythyr atynt!

 • Ffoniwch rywun nad ydych wedi siarad ag ef mewn ychydig - codwch y ffôn a chael galwad dal i fyny gyda rhywun.
 • Anfonwch gerdyn at ffrind - Taenwch rywfaint o hwyl a phostio cerdyn at ffrind o'ch dewis.
 • Trefnwch noson cwis rithwir - ymgysylltwch â'r celloedd ymennydd hynny a threfnwch noson gwis. Efallai y byddwch yn dysgu ffaith newydd ar hap!
Carwch fod yn weithgar

 • Gwnewch rywfaint o Tai Chi gyda Deb - ymuno â Deb o Casnewydd Fyw ar gyfer dosbarth ar waith anadl ac ymwybyddiaeth ofalgar i gefnogi lles meddyliol a chorfforol.
 • Dysgwch sut i jyglo - dysgu sgil newydd i greu argraff ar eich ffrindiau a'ch teulu.
 • Gwnewch Zumba gyda Mandy - ymunwch â Mandy o Casnewydd Fyw am ymarfer hwyliog a hawdd gyda rhythmau cerddorol a symudiadau lliw haul.
 • Dawnsiwch i guriad eich hoff gân - rhowch eich hoff gân ar a dawnsiwch o amgylch eich tŷ!
Carwch gadw’n greadigol

Carwch eich bwyd

 • Coginiwch swper i’r teulu - beth am ddangos eich sgiliau coginio drwy goginio i'ch teulu heno.

 • Rhowch gynnig ar rysait newydd - rhowch gynnig ar rywbeth newydd! Gallai fod yn bryd neu hyd yn oed yn ddanteithion melys, yn cael arbrofi.

 • Bwytwch 5 ffrwyth a llysieuyn gwahanol - Allwch chi fwyta 5 ffrwyth a llysiau gwahanol heddiw?

 • Mwynhewch ddanteithion arbennig - Trin eich hun, rydych chi'n ei haeddu

Cymorth

Mae nifer o sefydliadau y gallwch gysylltu â nhw os bydd angen cymorth arnoch gan gynnwys: