Reidio'r Trac

Isod mae ein Cwestiynau Cyffredin pan fyddwn yn gweithredu fel arfer. Ar gyfer ein Cwestiynau Cyffredin mewn perthynas â'n rhaglen trac yn ystod Covid-19, ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin ar Ailagor.

Gweld Cwestiynau Cyffredin ar Ailagor

Ga i fynd ar y trac os nad ydw i’n feiciwr proffesiynol?

Cewch, cyhyd ag y gallwch reidio beic, mae gennym gyfleoedd i chi fynd ar y trac yn Felodrom Cenedlaethol Geraint Thomas Cymru. Ewch i'n tudalen Beicio i Ddechreuwyr i weld pa sesiynau sydd ar gael i chi.

 

Oes rhaid i mi gael fy achredu i reidio'r trac?

Oes, oni bai eich bod yn mynychu cwrs i ddechreuwyr neu sesiwn flasu, bydd arnoch angen yr achrediad cam priodol gan Felodrom Cenedlaethol Geraint Thomas o Gymru er mwyn mynychu un o'n sesiynau. Os byddwch yn reidio'r trac yn rheolaidd gyda sefydliad arall neu'n mynychu felodrom arall, ffoniwch 01633 656757 i siarad â'n Tîm Datblygu’r Trac a fydd yn gallu rhoi cyngor i chi.

 

A oes gofyn bod hyfforddwr yno ym mhob sesiwn?

Oes, mae gan Gasnewydd Fyw dîm gwych o hyfforddwyr, er y gallwch ddefnyddio eich hyfforddwr eich hun os yw ei holl gymwysterau yn gyfredol.

 

A ellir trosglwyddo fy achrediad yn y felodrom er mwyn i mi allu reidio mewn felodromau eraill yn y DU?

Os oes gennych achrediad gyda ni ac yr hoffech i hwn gael ei gynnwys ar gofrestr y DU gyfan, rhowch eich cyfeiriad, dyddiad geni, rhif ffôn cyswllt a rhif trwydded BC i ni a gallwn eu hanfon i Fanceinion i'w cynnwys ar gofrestr y DU, sy’n cael ei chadw yno. 
 
Anfonwch fanylion at [email protected] a fydd yn eu trosglwyddo i'r tîm datblygu beicio.

Beics a Llogi beics

Oes rhaid bod gen i fy meic fy hun?

NNac oes, mae beiciau ar gael i'w llogi gan y felodrom. Mae llogi beiciau yn gynwysedig yn y rhan fwyaf o’n  sesiynau i ddechreuwyr. 

Pa gêr sydd ar y beiciau llog?

84.4 modfedd (50 dant ar y olwyn ddanheddog flaen x 16 dant ar y sbroced ôl)

 

Pa glemiau gellir eu defnyddio ar feics llog?

Look Keo yw’r unig glemiau a fydd yn ffitio’n pedalau ni

 

Allaf i roi fy mhedalau fy hun ar y beic?

Na, mae polisi caeth gennym na chaniateir newid neu gyfnewid unrhyw gydran ar y beics llog. Dim ond addasu uchder y sedd gyda’r lifer rhyddhau cyflym. caiff y beicwyr wneud. 

 

A ellir defnyddio unrhyw deiars ar y trac?

Na, ni chaniateir teiars cyfansawdd deuol na theiars Michelin ar y trac. 

Dillad ac Offer Arall

Gaf i wisgo fy helmed fy hun?

Cewch os oes nod CE arni ac mae’n briodol i’r sesiwn. Ni ddylid defnyddio helmedau aero mewn sesiwn grŵp.

Gaf i ffilmio fy sesiwn ar Go-Pro?

Na chewch. Ni chaniateir ffilmio gyda chamera yn sownd i’r beic na’ch corff. Gall gwyliwr ddefnyddio camera mewn ardal ddiogel os yw pawb yn gytûn ac os yw’r ffurflen briodol wedi ei chwblhau yn y dderbynfa.

 

Gaf i gysylltu fy Garmin â’r beic llog?

Ni ellir ychwanegu unrhyw ddyfais at feic llog. Mae modd gosod dyfeisiau tebyg i Garmin ar feic trac personol ond ni chaniateir iddo ymestyn allan o flaen pen uchaf y cyrn blaen. Ffefrir defnyddio gosodiad o dan y sedd. 

 

A oes rhaid i mi wisgo menig?

Oes, mae’n orfodol gwisgo menig/mits drwy’r adeg wrth feicio ar drac y Felodrôm

 

Beth dylwn i ei wisgo i reidio'r trac?

Gwisgwch drowsus seiclo cwta neu legins, a sicrhewch fod eich ysgwyddau wedi eu gorchuddio.  Dillad chwaraeon sy’n ddelfrydol, gan y bydd dillad sy’n rhy llac yn eich arafu!

 

Ynghylch y Trac

Beth yw pellter y trac?

250m (llinell ddu)

Pa mor serth yw’r trac?

Ar ei serthaf mae’r trac yn 42 gradd

Eisiau dod yn aelod?

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi. Gwell gennych weithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd.

Aelodaeth