CELEBRATE INTERNATIONAL WOMEN'S DAY AT THE RIVERfront!

Every March we celebrate International Women's Day at The Riverfront with campus performances and free taster sessions, all with a focus on women.

International Women's Day 2024 takes place on 9 March 2024.

International Women's Day organizers say, "Equality is the goal, and fairness is the way to get there. By ensuring fairness, we can reach equality."

On Saturday 9 March between 10am and 4pm we will be hosting our annual International Women's Day event. Throughout the day there will be performances by renowned Welsh musicians, community groups and panel discussions by inspirational local women. Refreshments and delicious food will be available to enjoy while meeting and chatting with like-minded people.

There will also be opportunities for children and adults to craft and create, as well as a range of creative, expressive workshops to take part in.

Guests are welcome to stay all day and enjoy a variety of events, or come and go as they please.

All events, which will take place between 10am-4pm, are free, and no pre-booking is required!

Our web pages and social media will be updated regularly with further information and a timetable will be announced closer to the event date.

Amserlen y digwyddiad

Lansio Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2024!

Bydd yr arweinydd Jayne Mudd a Chyngor Ieuenctid Casnewydd yn lansio'r digwyddiad yn swyddogol.

Sesiynau Creu Creadigol

Bydd yr artistiaid Heidi Mehta a Najiya Atkar yn cynnal gweithdai creadigol am ddim drwy gydol y dydd. I bobl ifanc a’r rheiny sy’n ifanc eu hysbryd.

Gweithdai Henna, Plethu Gwallt a Thylino

Ewch i stondin Cymuned Swdanaidd Casnewydd ar gyfer y gweithdai.

Inc ac Adfyd: Goresgyn Heriau yn y Byd Ysgrifennu 11:40am-12:40pm

Ymunwch â ni am banel llythrennedd goleuedig sy'n cynnwys awduron benywaidd - Catherine Fisher, Alis Hawkins a Sylvia Mason, lle mae geiriau'n plethu straeon ac ymrymuso’n tanio. Carole Hailey- Ar ôl cwblhau cwrs ysgrifennu nofel dros chwe mis gan y Guardian, wedi ei addysgu gan enillydd Gwobr Booker, Bernardine Evaristo, gadawodd Carole Hailey yrfa ugain mlynedd yn y gyfraith i wneud MA yn Goldsmiths ac yna PhD yn Abertawe mewn Ysgrifennu Creadigol. Roedd nofel gyntaf Carole The Silence Project, a gyhoeddwyd yn 2023, yn un o Lyfrau Book Club Pick BBC Radio 2, Llyfr Indi y Mis y Gymdeithas Gwerthwyr Llyfrau a Llyfr y Mis Cymru Waterstones. Bydd ei hail nofel yn cael ei chyhoeddi yn 2025.

Arddangosfa Gelf Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Mae Prith B yn artist gweledol o dreftadaeth Indiaidd-Affricanaidd y mae ei ffocws ar hyn o bryd ar baentio ffigurol. "Mae fy ngwaith yn ymwneud ag adrodd straeon am fenywod. Weithiau o hanes, fel yr Ayah's of London, neu o'r presennol. Yn aml, rwy'n credu y gall fod byd cyfan ym mhrofiad un fenyw. Gallech ddweud bod fy ngwaith yn ymwneud â'r profiad benywaidd, gan chwyddo ein llais fel ein bod yn cael ein clywed, ein gweld a'n cydnabod, gan ein gilydd yn ogystal â'r byd ehangach. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn cynrychioliadau o'r corff benywaidd a sut y gallem ni fel menywod adennill y ddelwedd hon a'i gwneud yn ddelwedd i ni ein hunain unwaith eto."

Cerddoriaeth Fyw

Mwynhewch alawon teimladwy a thonau grymus gan artistiaid benywaidd, gan lenwi ein cyntedd gyda seiniau bywiog dathlu.

Cinio

Darperir cinio ysgafn.

Cerddoriaeth gan Grwpiau Cymunedol Gwych

Cerddoriaeth gan Coffee and Laughs ac Age Alive, a Chôr Take a Breath.

Cyflwyniadau

Bydd ystod eang o gyflwyniadau ar gael drwy gydol y dydd, i gyd â ffocws ar fenywod, wrth i unigolion rannu eu straeon.

Reality Theatre yn cyflwyno 'The Relevance of International Women's Day and the Older Woman' a 'Women Today' (16+)

1:30pm - 2:00pm

Sgwrs ragarweiniol ac yna perfformiad tywyll a doniol am 20 munud, sy'n dangos realiti bywyd i fenywod hŷn heddiw. Rhybudd: yn cynnwys rhywfaint o iaith ddrwg, sôn am ryw, ac ymddygiad gwael yn gyffredinol, nad yw'n addas ar gyfer plant neu gynulleidfa iau.

Lansio Bwrsari Menywod Casnewydd

Bydd Fforwm Menywod Casnewydd yn lansio Bwrsari Menywod Casnewydd. Nod y bwrsari yw helpu menywod, sy'n 18 oed neu'n hŷn, i wireddu eu huchelgeisiau.

Gofod Lles

Profiad o adfywio ac ymrymuso yn ein gofod lles, gan ddathlu iechyd a bywiogrwydd menywod.

Trafodaeth 'Wild Woman of the Wye' gydag Angela Jones

2:00pm-3:00pm

Maen nhw'n fy ngalw yn dditectif nofio, gyda dros 40 mlynedd o brofiad o nofio gwyllt yn Afonydd Gwy ac Wysg ac mae gen i ddealltwriaeth a gwybodaeth fanwl am y fflora a'r ffawna ac yn cofnodi ac yn arsylwi ar yr holl newidiadau i amgylchedd yr afon. Rwy'n ceisio chwarae rhan arwyddocaol yn diogelu dyfodol yr afon a thynnu sylw at y dirywiad mewn rhywogaethau a cholli cynefinoedd.

Rwy'n ymgyrchydd cryf dros afonydd glanach, sy'n gweithio'n ddiflino yn casglu gwybodaeth a data ac yn dwyn y rhai sy'n amharchu ein hadnoddau naturiol y mae natur wedi eu rhannu mor garedig gyda ni, i gyfrif. Gan ysgrifennu ac ymddangos ar lawer o raglenni ar lygredd - Panorama, Countryfile, BBC News, Sky, ITV ac yn ddiweddar gyda George Monbiot ar raglenni fel Rivercide the girl with the wooden spoon (sy'n rhedeg ei busnes o'i ffôn heb ryngrwyd gartref), mae’n cael ei galw’n fenyw wyllt o Afon Gwy, sy’n gwrthod caniatáu marwolaeth ei hannwyl Afonydd Gwy ac Wysg drwy ddwyn i gyfrif y cyfranwyr niferus sy'n parhau i lygru!

Symudiadau Yin a Yang

Mynegiant bywiog o egni yang drwy ddawns salsa ac yna mynegiant tawelach o egni yin drwy Qigong gyda Carmela Gianfagna.