Staff members from Vansdirect and Newport Live standing by branded vansBydd Vansdirect yn helpu i gefnogi cymunedau ledled Casnewydd dros y 12 mis nesaf, drwy weithio mewn partneriaeth â Chasnewydd Fyw. Mae Vansdirect wedi darparu dau gerbyd cludo i'r elusen, er mwyn helpu i ddatblygu eu gweithgareddau yn y gymuned a chaniatáu i Gasnewydd Fyw gyrraedd mwy o ardaloedd ledled Casnewydd.

 Yr haf hwn, mae'r timau o Gasnewydd Fyw wedi bod mewn sawl lleoliad cymunedol gwahanol yn darparu chwaraeon hwyliog, y celfyddydau a gweithgareddau dros dro eraill y cymerodd cannoedd o bobl ifanc ran ynddynt. Bydd ychwanegu'r ddau gerbyd hyn yn golygu y gall y tîm gyrraedd hyd yn oed mwy o bobl ledled y ddinas, cludo offer ar gyfer gweithgareddau, bod yn adnabyddadwy i'r gymuned a phartneriaid; gan gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol yn y pen draw a chefnogi lles meddyliol.

Mae Casnewydd Fyw, sefydliad dielw ac elusen gofrestredig y DU, yn darparu gweithgareddau chwaraeon, hamdden, y celfyddydau a diwylliannol ledled Casnewydd yn eu cyfleusterau ond hefyd gydag ysgolion, parciau, clybiau a grwpiau lleol.

Bydd y cerbydau a ddarperir hefyd yn cefnogi rhaglenni eraill o Dîm Chwaraeon a Lles Cymunedol Casnewydd Fyw, sy'n darparu ymyriadau, gweithgareddau a phrosiectau ar gyfer pob grŵp oedran.

Gan weithio ar y cyd â phartneriaid, mae timau o hyfforddwyr chwaraeon cymunedol a llysgenhadon lles yn gweithio i gefnogi mynd i'r afael â chwant gwyliau, ymgysylltu â phobl ifanc, lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol, gwella cyrhaeddiad addysgol, cydlyniant cymunedol, ysgolion iach, gordewdra ymhlith plant, iechyd meddwl, cydraddoldeb a chynhwysiant cymdeithasol.  Cynorthwyir hyn drwy chwaraeon, gweithgarwch corfforol, a'r celfyddydau i ymgysylltu ac ysbrydoli newid ymddygiad mewn pobl.  

Mae Casnewydd Fyw yn ymdrechu i wneud gwahaniaeth mewn cymunedau lleol, ac i gael mwy o bobl i gynyddu eu lefelau dyddiol o weithgarwch corfforol, wrth gefnogi lles meddyliol. Mae'r sefydliad a'r timau yn uchel eu parch yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol gan bartneriaid, ac maent yn parhau i ddefnyddio chwaraeon fel dull o ymgysylltu ac ysbrydoli pobl i fod yn hapusach ac yn iachach.

Mae Vansdirect yn gwmni prydlesu fan arobryn a sefydlwyd ym 1999 yng Nghymoedd Cymru.  Mae darparu'r faniau hyn i Gasnewydd Fyw yn atgyfnerthu eu hymrwymiad i gefnogi eu cymuned leol ac ysbrydoli pobl leol.

Dywedodd Samantha Ward, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Vansdirect:  "Rydyn ni yn Vansdirect eisiau gallu rhoi yn ôl i'r gymuned leol rydyn ni'n gweithio ynddi, ac mae Casnewydd Fyw yn enghraifft berffaith o elusen leol sy'n darparu cymaint o enghreifftiau gwych o gefnogaeth drwy ddefnyddio chwaraeon a'r celfyddydau i ennyn diddordeb ac ysbrydoli plant, pobl ifanc a theuluoedd.

"Mae'r cyflwyniad a gawsom wedi dangos i ni’n glir yr effaith y mae'r elusen yn ei chael mewn ysgolion, cymunedau a phobl ifanc.

"Roeddem yn teimlo mai ein dyletswydd ni oedd eu helpu nhw, gyda cherbydau y byddant yn ei ddefnyddio ar gyfer rhaglenni a digwyddiadau’r haf hwn a thrwy gydol y flwyddyn." 

Dywedodd Karl Reed, Pennaeth Chwaraeon a Lles Cymunedol yng Nghasnewydd Fyw:  "Ar ôl cwrdd â'r tîm yn Vansdirect, cefais fy syfrdanu gan eu gwybodaeth am yr ardal a'r hyn yr oeddem yn ei wneud mewn cymunedau ac fel sefydliad. Roedd yn wych gweld eu brwdfrydedd i'n cefnogi, a pha mor bwysig yw hi iddynt hwy fel cwmni.

"Bydd y bartneriaeth yn caniatáu i'n timau gyrraedd mwy o blant, pobl ifanc a theuluoedd mewn mwy o gymunedau ac ysgolion nag erioed o'r blaen, a byddwn yn gallu mynd â llawer o weithgareddau ac offer chwaraeon, celfyddydau ac ymgysylltu gyda ni ochr yn ochr â'n hyfforddwyr a'n swyddogion datblygu cymwys.

"Rwy'n gobeithio y bydd y bartneriaeth yn fuddiol yn y tymor hir i'r ddwy ochr, ac y byddwn yn creu perthynas gefnogol hirdymor i'r dyfodol.  Rydym yn hapus ac yn falch iawn o gael Vansdirect fel ein noddwr cerbydau."

Gan fod Casnewydd Fyw yn sefydliad elusennol, mae'n ddiolchgar i'w holl gwsmeriaid a phartneriaid fel Vansdirect, sy'n helpu i gefnogi'r gwaith o gyflawni prosiectau a gweithgareddau cymunedol ledled Casnewydd. 

I gael rhagor o wybodaeth am Gasnewydd Fyw a rhaglen Chwaraeon a Lles Cymunedol yr elusen ewch i https://www.newportlive.co.uk/cy/, e-bostiwch [email protected], neu ffoniwch 01633 656757.