Ceisiadau am Roddion

Gofynnir i Casnewydd Fyw gefnogi cannoedd o achosion a digwyddiadau elusennol gwerth chweil bob blwyddyn. Rydym yn gwneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer cymaint o geisiadau â phosibl. Fodd bynnag, fel ymddiriedolaeth elusennol ein hunain ac oherwydd nifer y ceisiadau rydym yn eu derbyn, nid ydym yn gallu darparu ar gyfer pob cais. 

 

Er mwyn i'ch sefydliad gael ei ystyried ar gyfer eitem am roddir, rhaid i chi gydymffurfio â'r canllawiau canlynol:

  • Rhaid cyflwyno ceisiadau am rodd trwy ffurflen gais am rodd Casnewydd Fyw. 
  • Rhaid llenwi'r ffurflen gais am rodd yn gyfan gwbl er mwyn i'ch cais gael ei ystyried.
  • Rhaid i'ch sefydliad fod wedi'i leoli o fewn radiws o 20 milltir i ddinas Casnewydd.
  • Ni all eich sefydliad fod wedi derbyn rhodd gan Casnewydd Fyw yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol, o fis Ebrill i fis Mawrth. Dim ond un eitem o rodd y mae unrhyw sefydliad yn gymwys i'w derbyn ym mhob blwyddyn ariannol.
  • Rhaid i chi gyflwyno'ch cais drwy ffurflen gais am rodd Casnewydd Fyw o leiaf chwe wythnos cyn y dyddiad y mae eich sefydliad angen y rhodd.
  • Mae'n rhaid i'ch sefydliad di-elw fod â statws eithrio rhag treth. Rhaid i chi nodi rhif ID dilys eich sefydliad ar y ffurflen ar-lein er mwyn i ni allu ystyried eich cais. (Os ydych yn fusnes sy'n noddi digwyddiad elusennol, gofynnwch i aelod o'r elusen lenwi'r ffurflen gais am rodd).

Dylech nodi nad yw cyflwyno cais yn gwarantu y bydd eich sefydliad yn derbyn rhodd ac felly argymhellir nad yw eich digwyddiad yn canolbwyntio ar y disgwyliad o dderbyn eitem am roi. Yn hytrach, dylai eitem rhodd Casnewydd Fyw fod yn elfen ategol i'ch digwyddiad.

Fel arfer, anfonir eitemau rhodd bythefnos cyn y dyddiad y mae angen yr eitem ar eich sefydliad.

Diolch am ystyried Casnewydd Fyw fel cyfrannwr. Dymunwn bob lwc i chi gyda'ch ymdrechion elusennol a chodi arian.