Ym mis Tachwedd eleni, mae ‘Le Public Space’, canolfan gerddoriaeth a chelfyddydau yng Nghasnewydd, sydd wedi'i lleoli yn Le Pub, yn lansio Gŵyl Theatr Ar-lein gyntaf Casnewydd ‘RIGHT NOW’. Mae'r ŵyl yn rhedeg ar-lein o ddydd Llun 23 i ddydd Sadwrn 28 Tachwedd a bydd yn cynnwys cymysgedd o sgyrsiau a pherfformiadau gan rai o wneuthurwyr theatr ac artistiaid perfformio talentog Cymru.  Cefnogir yr ŵyl gan Dirty Protest Theatre Company a Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon. 

Bob dydd am 4.30pm bydd ‘RIGHT NOW’ yn cynnwys sgwrs agored ar amrywiaeth o bynciau trafod sy'n ysgogi'r meddwl gan gynnwys ble fyddwn ni eisiau gwylio adloniant yn y dyfodol yn 'Theatre us Dead! Hir Fyw'r Dafarn!'  (Dydd Llun 23) ac amodau gwaith i rieni, 'A yw bod yn rhiant yn eich gwneud yn Artist drwg?'  (Dydd Mercher 25) Sgwrs dydd Gwener 'Ailadeiladu’r Theatr Gymreig:  Caiff ‘Rise of the Playwrights' ei gynnal gan gwmni theatr o Gymry Dirty Protest wrth iddyn nhw drafod dyfodol y theatr ac ysgrifennu mewn byd ôl-bandemig yn y dyfodol.

Mae'r slotiau gyda'r nos am 7.30pm yn cynnwys pedwar artist unigol sy'n creu ac yn datblygu gwaith perfformio newydd.  Daw’r perfformiadau na ddylech eu colli gan ddawnsiwr o Gasnewydd Krystal S. Lowe a'i darn theatr ddawns newydd 'Seven', darn theatr ddawns am fynd ar drywydd cyfanrwydd. Drwy ei pherfformiad mae Krystal yn gobeithio archwilio gwahanol ffyrdd o gyfryngu symudiad gyda thestun (dydd Mawrth 24). Bydd Theatr Glan yr Afon ac Artist Cyswllt Canolfan y Celfyddydau Connor Allen hefyd yn cyflwyno ‘The Making of a Monster’, ei ddarn hunangofiannol byr am daith i hunaniaeth (dydd Iau 26).

Bydd yr holl berfformiadau drwy gydol yr wythnos yn cynnwys is-deitlo, gan eu gwneud yn hygyrch i bob cynulleidfa.

Dywedodd Justin Teddy Cliffe, Cynhyrchydd Gŵyl Theatr Ar-lein ‘RIGHT NOW’ ​

"Mae ‘RIGHT NOW’ yn fynegiant o frys. Oherwydd nid yw theatr wedi cael ei rhewi dros dro ac yn aros i ddigwydd rywle yn y dyfodol agos, mae'n fyw o hyd ond yn gorfforol amhosibl ei phrofi. Mae yma nawr."

"Mae Celf Fyw mewn argyfwng.  Fel lleoliad cerddoriaeth amlswyddogaethol, tafarn a chanolfan gelfyddydau sy'n eiddo i'r cyhoedd, credwn fod gennym gyfrifoldeb i gefnogi'r sector creadigol yng Nghymru mewn unrhyw ffordd y gallwn. Rydym yn gwneud yr ŵyl hon yn gyhoeddus nid yn unig er mwyn cysylltu artistiaid â chynulleidfaoedd, ond i hyrwyddo'r cyfoeth o dalent a syniadau sy'n bodoli yng Nghymru, nad ydynt yn gallu ffynnu a gweithredu ar hyn o bryd."

Mae Theatr a Chanolfan y Celfyddydau Glan yr Afon, sydd ar gau ar hyn o bryd yn dilyn canllawiau'r llywodraeth, yn cefnogi ‘Le Public Space’ gyda'r digwyddiad hwn drwy ddarparu cyllid a benthyca goleuadau ac offer camera er mwyn helpu gyda'r ffrydio byw. 

Dywedodd Alan Dear, Pennaeth Theatr, y Celfyddydau a Diwylliant 'Er na allwn agor rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu parhau i ymgysylltu â phobl Casnewydd a helpu i ddod ag adloniant byw newydd i'n cynulleidfaoedd. Diolch i'r grant a gawsom gan Gronfa Sefydlogi Cyngor Celfyddydau Cymru, mae'n bleser gennyf allu darparu cymorth technegol i Le Pub a'r ŵyl wych hon a defnyddio ein hoffer ffrydio byw newydd am y tro cyntaf.  Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at brofi a mwynhau gweithiau newydd gan unigolion lleol talentog iawn.'

Mae'r holl ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal ar gyfer ‘RIGHT NOW’ yn rhad ac am ddim i'w gweld ar-lein, ond mae'r ŵyl yn cymryd rhoddion er mwyn cefnogi'r artistiaid a Le Pub yn ystod y cyfnod anodd hwn.

I gael rhagor o wybodaeth am y ‘RIGHT NOW Online Theatre Fest’, i weld yr amserlen lawn, a chofrestru i wylio'r digwyddiadau ewch i https://www.lepublicspace.co.uk/right-now-festival