Ein Rhaglenni, Prosiectau a Mentrau

 

Mae tîm Datblygu Celfyddydau Cymunedol Glan yr Afon yn rhedeg nifer o wahanol brosiectau, rhaglenni a mentrau sydd i gyd wedi'u llunio i gael cynifer o bobl ag sy'n bosibl o bob oedran sy'n ymwneud â'r celfyddydau a chreadigrwydd. Mae Glan yr Afon yn defnyddio'r celfyddydau fel porth ar gyfer mynd i'r afael â materion ar gyfer ystod eang o gymunedau ar draws Casnewydd a'r nod yw chwalu'r rhwystrau a all fod yn atal aelodau'r gymuned rhag cymryd rhan a dod i'r theatr.

 

Beirniaid Cymunedol

Rydym yn credu’n gryf bod y sioeau, y perfformiadau, y ffilmiau a’r gweithgareddau sydd ar gael ar gyfer pawb o bob oedran. Deallwn hefyd fod llawer o bobl yn meddwl nad yw'r celfyddydau ar eu cyfer nhw, ac rydym ar genhadaeth i newid hyn.

Rydym yn awyddus i gynnig cyfleoedd i bawb i fwynhau’r celfyddydau, ac mae’r Beirniaid Cymunedol yn un o’r ffyrdd y gallwch gymryd rhan. Os ydych yn unigolyn, yn rhan o grwp cymunedol neu chwaraeon, yn gweithio gydag elusen neu os oes gennych grwp ysgol, gallwch ymgeisio i fynychu sioe am ddim yn rhan o’n cynllun Beirniaid Cymunedol.

Gallwch wneud cais am docynnau i unrhyw rai o'n sioeau a – lle'n bosib – byddwn yn darparu ar eich cyfer. Y cwbl yr ydym yn gofyn amdano yw eich bod chi’n adolygu’ch profiad; gall hyn fod ar ffurf fideo, blog, cerdd neu waith celf. Does dim ots beth yw e!

I wneud cais i fod yn Feirniad Cymunedol, anfonwch e-bost i sally-anne.evans@newportlive.co.uk a rhowch wybod i ni pa ddigwyddiad yr hoffech ei fynychu, yn ogystal â'ch manylion cyswllt. Mae tocynnau Beirniaid Cymunedol bob amser yn amodol ar argaeledd. Os na allwn ni gynnig tocynnau ar gyfer y digwyddiad rydych chi wedi'i ddewis, ein nod yw cynnig dewis arall addas. 

 

Grwpiau Ysgol

Mae ein tîm Datblygu'r Celfyddydau yn gweithio'n agos gyda'r ysgolion yn yr ardal leol er mwyn cael cymaint o ddisgyblion â phosibl i ymweld â Glan yr Afon a chymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol. Yn ogystal â phrif sioeau tŷ a stiwdio sy’n addas i ysgolion, gall Glan yr Afon hefyd gynnig dangosiadau am ddim yng Ngŵyl Into Ffilm, gweithdai, teithiau, sgyrsiau a phrosiectau penodol sy'n addas ar gyfer y cwricwlwm ysgol.

Os archebwch i ddod i weld sioe, ceisiwn ei gwneud mor hawdd â phosibl i ysgolion. Rydym yn cynnig cyfnod cadw hirach, cyfleuster anfoneb ar gyfer talu tocynnau, prisiau ysgolion arbennig, pecynnau addysg a thocynnau am ddim i athrawon goruchwylio. Rydym hefyd yn ceisio gwneud yr ymweliad mor ddiogel a didrafferth â phosibl, gyda hyfforddwyr yn gallu gollwng o'r tu allan i'r adeilad. Gallwn hefyd eich helpu i lenwi Asesiad Risg cyn i chi gyrraedd yma. 

Unwaith y tymor rydym yn anfon cylchlythyrau ysgolion i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i athrawon am beth yn union sy'n dod ar y llwyfan ac oddi arno, ac rydym yn trefnu noson Sgwrsio Greadigol arbennig i agor sgyrsiau dysgu creadigol gydag ysgolion a darparwyr addysg. Fel rhan o'r noson hon rydym yn gwahodd athrawon ac arweinwyr grŵp i ymuno â ni i gael tamaid i’w fwyta, sioe a noson o rwydweithio wrth i ni arddangos beth sydd gan Glan yr Afon i'w gynnig, i gyd am ddim!

 

Cwrdd â…

Mae Cwrdd â ... yn rhaglen gyffrous sy'n cyflwyno pobl ifanc i amrywiaeth o gyfleoedd a phroffesiynau celfyddydol creadigol. Mae'r gyfres hon yn cynnwys Cyfarfod y Gerddorfa gyda Sinfonia Cymru, Cwrdd â'r Lleoliad sy'n cyflwyno'r bobl ifanc i'r ystod o yrfaoedd sydd ar gael yn y celfyddydau creadigol a Cwrdd â'r Awdur sy'n helpu pobl ifanc i fynd i feddwl awdur.

 

Diwrnod y Diwydiant Creadigol

Bydd Glan yr Afon yn agor ei drysau i bobl ifanc rhwng 13-18 oed ar gyfer diwrnod tu ôl y llenni mewn Canolfan Theatr a Chelfyddydau brysur. Bydd y diwrnod yn cynnwys sgyrsiau gyda gweithwyr proffesiynol ym maes y celfyddydau, gweithdai gyda gwahanol adrannau ac ardaloedd, a thaith ecsgliwsif o amgylch y lleoliad. 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallwn ei gynnig i ysgolion a phobl ifanc, cysylltwch â'n Swyddog Addysg a Chyfranogiad Danielle Rowlands ar Danielle.rowlands@newportlive.co.uk.

Cefnogi ein prosiectau

Ni fyddai ein rhaglenni a'n prosiectau bosibl heb ein cyllidwyr a'n partneriaid hael.

Dysgwch sut y gallwch gymryd rhan.