Cymryd rhan

 

Mae cymaint o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan mewn prosiect yn Nglan yr Afon waeth beth yw eich oedran, eich gallu neu'ch profiad yn y celfyddydau.  
 
Os ydych yn athro neu'n arweinydd grŵp ac yn chwilio am ffyrdd y gall eich ysgol gymryd rhan yn y celfyddydau neu'r diwydiant creadigol ewch i adran Ysgolion y dudalen Ein Prosiectau, Rhaglenni a Mentrau.

Happenus

Mae Happenus yn gyfres o dri digwyddiad a chyfranogiad gydag artistiaid lleol a chydweithredwyr cymunedol, a gydlynir gan Tin Shed Theatr Company. Mae Happenus yn gysyniad sy'n edrych ar sut rydym yn ystyried, yn cysylltu ac yn rhyngweithio â'n cartrefi a'n dinasoedd. Mae'n gofyn cwestiynau ac yn herio canfyddiadau drwy ryngweithio ac addasu lle a gofod. Y gweladwy anweladwy.

Gefeillio 

Mae’n debyg, rhywle ar y ddaear, fod cyfeiriad arall, clôn-gyfeiriad, tebyg iawn i'ch un chi, cyfeiriad sy’n union yr un fath, neu dŷ neu fflat sy’n rhannu’r un rhif â’ch tŷ neu fflat chi. Gefeilliaid. Mae gefeillio yn rhan o brosiect Happenus sy’n ymwneud â chreu cysylltiadau newydd sy’n gofyn i chi ddod o hyd i’r un cyfeiriad â’ch un chi ac ysgrifennu llythyr i’w anfon at y bobl sy’n byw ynddo. Rhannwch eich storïau gefeillio ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #twinnedaddress

May o wybodaeth

Adfent

Ail ran Happenus yw Adfent, sef amrywiaeth o weithgareddau Nadoligaidd. Mae’n cynnwys helfa sborion yng Nghasnewydd a hefyd 12 Diwrnod o Heriau i’w cyflawni yn y cartref, sy'n llawn hwyl i'r teulu cyfan wrth aros yn ddiogel dan do.

Mwy o wybodaeth

 

Cysylltiadau Coll

'Rhannu straeon y cyfnod cloi, drwy galonnau a dwylo'r gymuned'

Two hands placed on top of newspaper with the words '2 metres' and an arrow separating them

Mae artist cymunedol Naz, sylfaenydd o Ziba Creative wedi datblygu project o'r enw 'Cysylltiadau Coll' i creu darn celf gweledol ar ffurf oriel ddigidol, blogiau a phodlediad.

Yn y cyfnod rhyfedd hwn, mae'r cysylltiadau dynol rydyn ni’n ffynnu arnyn nhw ar goll. Mae adrodd straeon y gymuned mor bwysig – straeon am obaith, unigedd, pryderon, atgofion, pethau sy’n annwyl i ni.  Beth rydyn ni’n gafael arno?  Beth fydd yn para gyda ni o hyn i gyd?

Mae ein dwylo'n adrodd stori ac yn fap o'n bywydau a'n profiadau.  Fy nghenhadaeth i yw galluogi'r gymuned i rannu eu straeon, cofnodi’r hyn sydd ar eu meddwl, a chreu atgofion digidol drwy ddod â nhw at ei gilydd ar-lein.  

​Y cyfan sydd angen i chi ei wneud i gymryd rhan yw creu darn o waith celf wedi'i ysbrydoli gan y cyfnod cloi, cynnwys eich llaw/dwylo a dweud wrtha i beth yw’r ystyr y tu ôl i’r darn. 

Y dyddiad cau i anfon eich gwaith celf yw 3:00pm ar 12th Rhagfyr.

Mwy o wybodaeth


Beirniaid Cymunedol 

Rydym yn credu’n gryf bod y sioeau, y perfformiadau, y ffilmiau a’r gweithgareddau sydd ar gael ar gyfer pawb o bob oedran. Rydym hefyd yn deall bod llawer o bobl yn meddwl nad yw'r celfyddydau ar eu cyfer ac rydym ar genhadaeth i newid hyn. 
   
Gallwch wneud cais am docynnau i unrhyw rai o'n sioeau a – lle'n bosib – byddwn yn darparu ar eich cyfer. Y cwbl yr ydym yn gofyn amdano yw eich bod chi’n adolygu’ch profiad; gall hyn fod ar ffurf fideo, blog, cerdd neu waith celf. Does dim ots beth yw e! 
 
Mwy o wybodaeth


Profiad Gwaith 

Mae Glan yr Afon yn awyddus i gefnogi unrhyw un sydd wedi ymrwymo i ddilyn gyrfa mewn theatr neu o fewn sector y celfyddydau. Os ydych chi'n angerddol am weithio ym maes theatr, cerddoriaeth, dawns neu gelfyddydau cymunedol ac am gael profiad o weithio mewn canolfan theatr a chelfyddydau prysur a bywiog, gallai Glan yr Afon fod y lle i chi! 

Gallai tasgau gynnwys popeth o'r Swyddfa Docynnau a Blaen y Tŷ i Farchnata, Gwaith Technegol neu gynorthwyo tiwtoriaid i sefydlu a chynnal sesiynau gweithdy. 

Mae lleoliadau gwaith ar gael i fyfyrwyr o Flwyddyn 10 neu uwch, coleg neu brifysgol, a hyd yn oed unigolion sydd eisiau newid gyrfa. Rydym hefyd weithiau'n cynnig lleoliadau penodol ac interniaethau i raddedigion, cysylltwch â ni am argaeledd cyfredol. 
 
I drafod cyfleoedd profiad gwaith cysylltwch â'n Swyddog Addysg a chyfranogi Danielle Rowlands ar danielle.rowlands@newportlive.co.uk.

 

Gweithdai

 

Ewch i'n tudalen Gweithdai a’n Dosbarthiadau i weld yr amrywiaeth mawr o weithgareddau rydym yn eu cynnig yng Nglan yr Afon bob wythnos. 

Gweithdai a Dosbarthiadau