Wrth ddefnyddio ein cyfleusterau, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau canlynol

Newport Live Covid 19 Commitment Logo

Yma yng Nghasnewydd Fyw rydym wedi ymrwymo i’ch cadw’n ddiogel. Ein Hymrwymiad Covid-19 yw i roi tawelwch meddwl i’n cwsmeriaid wrth iddynt ymuno neu wrth ddefnyddio ein cyfleusterau. Gallwch weld ein hymrwymiad llawn yma

Trwy archebu gyda ni rydych yn cytuno â'r telerau a'r amodau canlynol, sy'n ychwanegol at Delerau ac Amodau safonol Casnewydd Fyw.

Gall yr amodau hyn newid ar unrhyw adeg. 

 
Rheolau Cyffredinol 

 • Rhaid i chi archebu eich sesiwn a thalu amdani cyn i chi gyrraedd. Gellir gwneud hyn ar ein gwefan neu app. Ni fyddwn yn gallu cynnig 'Sesiynau Cerdded i Mewn'. 
 • Peidiwch â dod i unrhyw Ganolfan Casnewydd Fyw os;
  •    Ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn sâl
  •    Bydd unrhyw symptomau o Covid-19 arnoch
  •    Byddwch wedi cael prawf positif o COVID-19 neu ddechrau symptomau COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf 
  •    Bydd unrhyw aelod o'ch cartref wedi cael symptomau COVID-19 neu wedi cael prawf COVID-19 positif yn yr 14 diwrnod diwethaf
  •    Cysylltwyd â chi gan swyddog olrhain cysylltiadau o'r Rhaglen Brawf, Olrhain a Diogelu a dywedwyd wrthych i ynysu yn ystod y 14 diwrnod diwethaf fel rhywun sydd wedi bod mewn cysylltiad â rhywun y cadarnhawyd fod COVID-19 arno
  •    Rydych wedi dychwelyd o wlad y tu allan i'r DU yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf, ac eithrio'r rhai ar y rhestr o wledydd wedi eu heithrio
 • Mae Casnewydd Fyw yn dilyn arweiniad diogelwch gan UK Active a’r ymateb i Covid-19 wedi’i gymeradwyo. Dylech bob amser ddilyn yr holl hysbysiadau ac arwyddion ymateb i Covid-19 a arddangosir. 
 • Dylech barchu mesurau ymbellhau cymdeithasol ar bob adeg.
 • Bydd angen i chi sweipio i mewn ar gyfer pob sesiwn neu gadarnhau eich presenoldeb gyda hyfforddwr os nad yw hyn yn bosibl.  
 • Dylech sicrhau nad ydych yn cyrraedd mwy na 5 munud cyn eich sesiwn a’ch bod yn dilyn y canllawiau yng nghanolfan eich gweithgaredd. 
 • Er mwyn eich diogelwch chi a’n cwsmeriaid, os byddwn yn cyrraedd yn hwyr i’ch sesiwn ni chaniateir i chi gymryd rhan ynddi.  
 • Dylech gyrraedd wedi’ch gwisgo yn barod ar gyfer eich gweithgaredd gan bydd ystafelloedd newid ochr ar gael gyda chapasiti cyfyngedig yng Nghanolfan Casnewydd, Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas a'r Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol. Ni fydd modd defnyddio’r loceri. Byddwn yn gweithredu system heb arian ar bob safle pan fo’n bosibl. 
 • Ni fydd modd llogi neu fenthyca offer mewn unrhyw un o’n canolfannau. 
 • Sicrhewch eich bod bob amser yn gwrando ar ein staff, dilynwch eu cyfarwyddiadau a byddwch yn gwrtais wrth bob aelod o staff. 
 • Arhoswch o fewn parthau neu ardaloedd wedi’u marcio a chadwch i’r chwith wrth i chi gerdded o gwmpas ein canolfannau.  
 • Dewch â’ch dŵr yfed eich hun a defnyddiwch y diheintydd dwylo sydd ar gael, ni chaniateir tyweli (ac eithrio ar gyfer nofio), bydd rholiau o bapur glas ar gael. Ni fydd modd defnyddio’r loceri, dewch â dim yr hyn sydd ei angen arnoch. 
 • Rhaid i chi beidio â mynd o un gweithgaredd i weithgaredd arall. Mae angen i chi drefnu sesiynau ar wahân a rhaid i chi adael a dod i mewn eto trwy ddefnyddio’r llwybrau cymeradwy.  
 • Os hoffech wisgo masg wrth wneud ymarfer corff, mae croeso i chi wneud felly ond ni fyddwn yn gorfodi pobl i wisgo masgiau. 
 • Gofynnwn i chi BEIDIO â gwisgo menig un tro tra byddwch yn y cyfleuster ond i chi lanhau eich dwylo cyn/ar ôl defnyddio pob darn o offer yn lle hynny. 
 • Ar ôl i chi gwblhau eich gweithgaredd, peidiwch â dod ynghyd mewn grwpiau, gadewch y ganolfan yn brydlon gan ddilyn yr arwyddion priodol.  
 • Byddwn yn rhoi gwybodaeth am eich ymweliad i wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu y GIG os gofynnir i ni wneud felly. 

 

Gwisgo Masg

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, byddwn yn gofyn i chi wisgo gorchudd wyneb ym mhob canolfan a chyfleuster Casnewydd Fyw gan gynnwys mewn ystafelloedd newid, toiledau ac wrth symud o beiriant i beiriant yn ardaloedd y gampfa.

Nid yw'n ofynnol i chi wisgo masg os;

 • Rydych yn cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon e.e. mewn campfa, dosbarth ffitrwydd eu bwll nofio neu wrth reidio Trac y Felodrom lle y mae gennym fesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith. Bydd angen i chi wisgo eich mwgwd ar y ffordd i’ch gweithgaredd ac yn ôl yn ogystal ag wrth symud o beiriant i beiriant yn y gampfa. 
 • Rydych chi dan 11 oed.
 • Rydych chi'n eistedd yn ardal y caffi yn y Pwll a’r Ganolfan Tennis wrth fwyta lluniaeth.
 • Mae gennych esgus rhesymol dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb (e.e. rhesymau iechyd).

Mae mwy o fanylion ar wefan Llywodraeth Cymru yma https://gov.wales/face-coverings-guidance-public

Rheolau Glan yr Afon

 • Mae Theatr Glan yr Afon wedi cael defnyddio marc 'See It Safely' Cymdeithas Theatr Llundain a Theatr y DU. Mae'r marc yn ardystio ein bod yn cydymffurfio â chanllawiau diweddaraf COVID-19 y Llywodraeth a'r diwydiant, er mwyn sicrhau diogelwch ein staff a'n cynulleidfaoedd. 
 • At ddibenion Tracio, Olrhain, Diogelu gallwch nodi eich bod yn Theatr Glan yr Afon drwy sganio'r codau QR wrth ein mynedfa. 
 • Mae gorchuddion wyneb yn dal yn orfodol yn Theatr Glan yr Afon oni bai eich bod wedi'ch eithrio. Efallai y gofynnir i chi ddangos tystiolaeth o’ch eithriad. 
 • Oni bai eich bod wedi'ch eithrio, rhaid i chi wisgo'ch masg wyneb yn gywir gyda’ch trwyn a'ch ceg wedi’u gorchuddio yn yr awditoriwm a gofod y gweithdy drwy gydol y sioe neu'r digwyddiad. Wrth fwyta neu yfed, gallwch dynnu eich masg wyneb dros dro, ond rhaid iddo fod yn ôl yn ei le tra byddwch yn eistedd ac yn dal eich lluniaeth. 
 • Gofynnwn yn gryf i chi gael eich brechiadau rhag y Coronafeirws a chymryd prawf llif unffordd cyn dod i ddigwyddiad yn y Brif Theatr neu’r Theatr Stiwdio. 
 • Os ydych yn dod i ddigwyddiad naill ai yn y Brif Theatr neu'r Theatr Stiwdio, rydym yn eich cynghori i gyrraedd 20 munud cyn i'r digwyddiad ddechrau gan y bydd y tîm yn gwirio eich tymheredd cyn sganio eich tocyn. Os cofnodir bod gennych dymheredd o 37.8 Gradd neu uwch, gofynnir i chi adael Theatr Glan yr Afon gan fod hyn yn symptom hysbys o'r Coronafeirws. 
 • Os ydych wedi archebu tocynnau ar gyfer sioe neu ddigwyddiad ond yn aros am ganlyniadau profion PCR, cysylltwch â'r swyddfa docynnau i gael cyngor cyn teithio i Theatr Glan yr Afon. 
 • Ar 6 Hydref bydd holl docynnau pob sioe a digwyddiad yn y dyfodol yn Theatr Glan yr Afon yn cael eu gwerthu. 
 • Bydd y swyddfa docynnau ar agor rhwng 9am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, neu'n hwyrach os cynhelir digwyddiadau y noson honno. 
 • Bydd y caffi ar agor o 9am ar gyfer gwasanaeth tecawê ac eistedd. Byddwn yn gweini diodydd poeth ac oer, byrbrydau, melysion a chacennau. Mae gennym hefyd fwydlen gyfyngedig yn cynnwys brecwast a brechdanau ar gael.  
 • Ni allwch gadw bwrdd ymlaen llaw, mae seddau ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. 
 • Os ydych yn dod i sioe neu ddigwyddiad, ystyriwch archebu eich diodydd ar gyfer yr egwyl wrth gyrraedd er mwyn lleihau amser ciwio yn ystod yr egwyl. 
 • Rydym yn annog cwsmeriaid i archebu ymlaen llaw ar-lein neu dros y ffôn a defnyddio e-docynnau/printio gartref lle bynnag y bo modd i leihau cyswllt â llaw. Bydd ein tywyswyr yn gwirio tocynnau printiedig ar ddyfeisiau ond ni fyddant yn eu cyffwrdd/eu rhwygo. 
 • Bydd ein cyfleusterau toiled ar gael i ymwelwyr â’r caffi a mynychwyr digwyddiadau yn unig.


Rheolau’r Gampfa

 • Dylech ymgyfarwyddo eich hun â’r Datganiad Ymrwymiad Iechyd Covid19 a arddangosir ym mhob un o’n canolfannau, gofynnir i chi lofnodi hwn yn electronig yn ystod yr wythnosau nesaf.   
 • Bydd angen i chi gyrraedd, cwblhau eich gweithgaredd a gadael o fewn awr. 
 • Ni chaniateir tyweli ond bydd rholiau o bapur glas ar gael. 
 • Dewch â’ch dŵr yfed eich hun, ni fydd ffynhonnau dŵr ar gael.   
 • Glanhewch yr holl offer cyn ac ar ôl ei ddefnyddio gyda’r deunyddiau glanhau sydd ar gael. 
 • Peidiwch â defnyddio unrhyw offer y nodir nad yw’n gweithio. 
 • Ni fydd modd i chi fynd o’r gampfa i’r pwll nofio neu i ddosbarth ymarfer corff neu i’r gwrthwyneb.  Mae angen i chi drefnu sesiynau ar wahân a rhaid i chi adael a dod i mewn eto trwy ddefnyddio’r llwybrau cymeradwy.  
 • Rhaid i chi wneud ymarfer corff ar eich pen eich hun; ni allwch ddefnyddio offer y bydd angen i rywun arall eich helpu i’w defnyddio.  
 • Dylech ymarfer yn gyfrifol gan sicrhau eich bod yn ymbellhau’n gymdeithasol ar bob adeg. 

 
Rheolau Dosbarthiadau Ymarfer Corff i Grwpiau

 • Bydd angen i chi gyrraedd, cwblhau eich dosbarth a gadael y ganolfan yn brydlon, peidiwch â dod ynghyd mewn grwpiau. 
 • Ni chaniateir tyweli ond bydd rholiau o bapur glas ar gael. 
 • Dewch â’ch dŵr yfed eich hun, ni fydd ffynhonnau dŵr ar gael.   
 • Glanhewch yr holl offer cyn ac ar ôl ei ddefnyddio gyda’r deunyddiau glanhau sydd ar gael. 
 • Dewch â’ch matiau ac offer dosbarth ffitrwydd priodol eich hun gyda chi os gallwch. 
 • Peidiwch â defnyddio unrhyw offer y nodir nad yw’n gweithio. 
 • Rhaid i chi beidio â mynd o’r dosbarth i’r pwll nofio neu i’r gwrthwyneb.  Mae angen i chi drefnu sesiynau ar wahân a rhaid i chi adael a dod i mewn eto trwy ddefnyddio’r llwybrau cymeradwy.  
 • Dylech ymarfer yn gyfrifol gan sicrhau eich bod yn ymbellhau’n gymdeithasol ar bob adeg. 

 
Rheolau Nofio 

 • Bydd angen i chi gyrraedd, cwblhau eich sesiwn nofio a gadael y ganolfan yn brydlon, peidiwch â dod ynghyd mewn grwpiau. 

 • Dylech gyrraedd yn eich gwisg yn barod i nofio, ni fydd yr ystafelloedd nofio ar gael cyn eich sesiwn nofio; cewch le penodol i dynnu eich dillad ac i storio eich eiddo wrth ochr y pwll. Byddwn yn gallu helpu cwsmeriaid sydd ag anghenion cymorth. 

 • Defnyddiwch y cawodau wrth ochr y pwll i gael cawod cyn mynd i’r pwll. 

 • Bydd angen i nofwyr ddewis lôn araf, ganolig neu gyflym wrth drefnu eu sesiwn, bydd nofwyr eraill yn y lôn ar yr un amser. Cadwch at reolau’r lonydd a pherchwch nofwyr eraill. Ni chaniateir mynd heibio nofwyr eraill.  

 • Ni chaniateir offer nofio/cymhorthion arnofio, ac eithrio goglau, capiau nofio, clipiau trwyn, plygiau clust ac unrhyw offer personol arall. Dewch â'ch offer nofio ac arnofio eich hun. 

 • Rhaid i chi beidio â mynd o’r pwll nofio i’r gampfa neu ddosbarth ymarfer corff neu i’r gwrthwyneb.  Mae angen i chi drefnu sesiynau ar wahân a rhaid i chi adael a dod i mewn eto trwy ddefnyddio’r llwybrau cymeradwy.  

 • Nofiwch yn gyfrifol gan gadw at ymbellhau cymdeithasol. 

 • Ni chaniateir nofio ar y cefn. 

 • Gall plant ddefnyddio’r pwll nofio yn ystod y sesiynau hyn ond rhaid iddynt fod yn nofwyr hyderus ac yn gallu nofio mewn lonydd. Bydd hyn yn destun canllawiau goruchwyliaeth Rhieni Casnewydd Fyw ym mhob un o’n canolfannau. 

 
Rheolau Tennis 

 • Cyrtiau wedi’u cadw o flaen llaw’n unig, dewch yn gyfarwydd â chapasiti ein cyrtiau yn unol â Tennis Cymru. Ni chaniateir gwylwyr.   
 • Rhaid i’r holl bobl sy’n chwarae gyda’i gilydd gyrraedd ar yr un amser. 
 • Newidiwch gyrtiau’n gyfrifol, gadewch eich cwrt o leiaf 5 munud cyn amser gorffen eich sesiwn.  
 • Ceir mynediad i gyrtiau 2 a 4 trwy ddefnyddio’r balconi tennis yn unig. 
 • Ni chaniateir tyweli ond bydd rholiau o bapur glas ar gael. 
 • Dewch â’ch offer tennis eich hun. 
 • Ni fydd modd llogi neu fenthyca offer. 
 • Chwaraewch yn gyfrifol gan ymbellhau’n gymdeithasol yn ystod y gêm ac wrth nôl peli o gyrtiau eraill.  

 
Os oes unrhyw ymholiadau gennych neu os oes angen mwy o wybodaeth neu eglurder arnoch, cysylltwch â’r tîm ar enquiries@newportlive.co.uk 
 
Trwy archebu gyda ni rydych yn cytuno â'r telerau a'r amodau canlynol, sy'n ychwanegol at Delerau ac Amodau safonol Casnewydd Fyw. 

Gall yr amodau hyn newid ar unrhyw adeg.