Hapus ac iach o gartref


Mae gweithgarwch corfforol, ymarfer corff, cadw'n heini ac ennyn diddordeb pobl yn y celfyddydau a chreadigrwydd yn ganolog i bopeth a wnawn yma yng Nghasnewydd Fyw. Yn ystod y cyfnod anodd hwn efallai na fyddwn yn gallu eich cefnogi chi'n bersonol, ond rydym wedi ymrwymo i'ch cefnogi chi a'ch lles gartref gymaint ag y gallwn.

Hyd nes y gallwn eich croesawu chi i gyd yn ôl i leoliadau Casnewydd Fyw yn ddiogel, rydym am roi gwybodaeth i chi ar-lein a fydd yn eich helpu i gadw'n ffit ac yn iach, cefnogi lles corfforol a meddyliol cadarnhaol ac ysbrydoli creadigrwydd tra eich bod gartref.


Bydd hyn yn cynnwys:

 • Gweithio gyda'n tîm ffitrwydd i recordio rhai fideos ymarfer corff hawdd a hwyliog sy'n addas ar gyfer pob gallu. Bydd y fideos hyn yn cael eu recordio gan rai o’n harweinwyr dosbarth rheolaidd a byddant yn cynnwys cynghorion ar sut y gallwch gymryd rhan yn ddiogel, ar eich cyflymder eich hun ac ar adeg sy'n gyfleus i chi.

 • Rhannu awgrymiadau a syniadau yn aml ar sut i aros yn iach ac yn actif heb adael eich cartref

 • Rhannu adnoddau am ddim y gallwch chi gymryd rhan ynddynt a'u creu ynghyd â chynghorion syml i’ch helpu i ddechrau hobi newydd tra'n sownd yn eich cartref

 • Rhannu dolenni i berfformiadau, sioeau a gweithgareddau celfyddydol y gellir eu ffrydio a'u mwynhau ar-lein

Dyddlyfr Bod yn Iach

Ffordd wych o roi hwb i’ch nodau ffitrwydd a chadw golwg ar eich cynnydd dros gyfnod o 4 wythnos

Lawrlwythwch Nawr

LES MILLS on Demand

Mwy o wybodaeth

Dosbarthiadau Ymarfer Corff Ar Alw

Ewch i sianel YouTube Casnewydd Fyw am amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd wedi'u recordio ymlaen llaw y gallwch ymuno â nhw o gartref.

Darllen Rhagor

adnoddau hapus ac iach o gartref

Dosbarthiadau Casnewydd Fyw o gartref:

Dosbarthiadau Ffitrwydd Byw

Bob wythnos byddwn yn ffrydio amrywiaeth o ddosbarthiadau yn fyw ar Zoom. Mae amserlen yr wythnos hon ar waelod y dudalen.

Mynediad Zoom: https://zoom.us/j/8088864513?pwd=M051NUtpUjRwdDllTDJVaExmS1poZz09

Cyfeirnod y Cyfarfod: 808 886 4513
Cod Pasio: 467649

Dosbarthiadau wedi'u recordio ymlaen llaw

Ewch i sianel YouTube Casnewydd Fyw am amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd wedi'u recordio ymlaen llaw y gallwch ymuno â nhw o gartref.

Mae gennym dair rhestr chwarae llawn dosbarthiadau, o bwysau cloch i Zumba, o ioga i pilates.

Fideos a ychwanegwyd yn ddiweddar

Rydym wedi ychwanegu'r fideos canlynol at ein sianel YouTube yn ddiweddar:

Diogelwch

Trwy ddewis cymryd rhan yn y Sesiwn Ymarfer Corff Casnewydd Fyw honmae’r sawl sy’n cymryd rhan yn derbyn ei fod yn ymgymryd â’r sesiwn ac yn ymgysylltu â hi heb oruchwyliaeth, ar ei berwyl ei hun.

Anogir cyfranogwyr i ddefnyddio synnwyr cyffredin a dylech bob amser geisio arweiniad gweithiwr meddygol proffesiynol cyn ymgymryd ag unrhyw ffurf ar chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar-lein.   
Dylai cyfranogwyr sydd â chyflyrau meddygol, anafiadau neu anableddau sy'n bodoli eisoes a allai effeithio ar eu gallu i gymryd rhan yn y sesiwn chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar-lein ofyn am gyngor meddygol a chael cadarnhad ysgrifenedig ei bod yn iawn iddynt gymryd rhan cyn gwneud.  
Pan fydd sesiynau’n fyw neu ond yn hygyrch i gyfranogwyr yn ôl disgresiwn Casnewydd Fyw, cyfrifoldeb y cyfranogwr yw roi gwybod i’r hyfforddwr am unrhyw gyflyrau, anafiadau neu anableddau cyn cymryd rhan yn y sesiwn chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar-lein.   

 

Recordio Dosbarthiadau Ymarfer Corff Byw 

Ymarfer Corff Gartref: Gwybodaeth Ddiogelwch

Adnoddau ffitrwydd eraill ar-lein:

 • NHS - Cymerwch eich dewis o 24 o fideos wedi'u harwain gan hyfforddwr mewn perthynas ag ymarfer aerobeg, cryfder ac ymwrthedd, a chategorïau Pilates a ioga a gyflwynwyd i chi gan y GIG.
 • Stay at Home Challenge - sawl 'keepy upy' allwch chi ei wneud gyda rhôl toiled?
 • LTA - Sgils tenis o gartref
 • Sport Wales - #BeActiveWales - Cadw Cymru symud yn ystod argyfwng coronafeirws, p'un ai ydych chi'n chwilio am ymarfer corff tyner neu ymarferiad dwys.
 • Sport England - Cynghorion, cyngor a chanllawiau ar sut i gadw'n egnïol yn eich cartref.
 • Gwneud cais am ymgynghoriad ffitrwydd - os ydych yn aelod o Gasnewydd Fyw, mae ein hyfforddwyr ar gael i roi cyngor wedi'i deilwra i chi ar sut i barhau â'ch ymarfer corff yn ddiogel gartref! Gall ymgynghoriadau gael eu cynnal yn ddigidol drwy Zoom.  Os hoffech gael ymgynghoriad neu os hoffech gael cyngor gan un o'n hyfforddwyr, rhowch eich manylion isod a bydd un o'n tîm yn cysylltu â chi: https://www.surveymonkey.co.uk/r/Newport_Live_Consultation
 • Sesiynau ymarfer gartref #CymruActif - sesiynau ymarfer corff gartref gan Chwaraeon Cymru.
 • British Cycling Learning - amrywiaeth o gyfleoedd dysgu digidol ac ar-lein i ddysgwyr a gwirfoddolwyr.
 • Couch to 5K - Bydd Couch to 5K y GIG yn eich helpu i weithio'n raddol tuag at redeg 5km mewn 9 wythnos yn unig.
 • Cynlluniau Cryfder ac Ystwythder y GIG - Mae'r cynllun 5 wythnos yn cynnwys cyfres o ymarferion di-offer sydd wedi'u cynllunio i wella eich cryfder a'ch ystwythder.
 • Newid am Oes - Gemau dan do a gweithgareddau Siglo 10 Munud ar thema Disney i helpu plant i gadw’n heini.
Aros mewn cysylltiad â'r Celfyddydau:

 •  Cymorth i'r rhai sy'n gweithio yn y celfyddydau - Mae ein cynhyrchydd creadigol Olivia yn cynnig sesiynau hyfforddi/cyngor a chanllaw/cefnogaeth gan gyfoedion/sgyrsiau trwy Skype/Zoom i unrhyw un yng nghymuned y celfyddydau – cysylltwch â hi ar olivia.harris@newportlive.co.uk i drefnu rhywbeth.
 • The Show Must Go Online -Mae'r safle hwn yn dwyn ynghyd actorion o bob cwr o'r byd i berfformio dramâu cyflawn William Shakespeare ar-lein, yn y drefn y credir y’u hysgrifennwyd. Bydd y dramâu'n ffrydio’n fyw ar YouTube, bob dydd Iau am 7pm.
 •  Creative Quarantine - e-bost dyddiol o weithgareddau creadigol ac anturiaethau ar gyfer pob oedran i'w gwneud yn eu cartref eu hunain. Dan arweiniad grŵp o artistiaid a phobl greadigol sydd wedi cael eu hanfon adref oherwydd y coronafeirws, maent am i ni barhau i fod mor greadigol â phosibl!
 •  The Stay at Home Festival - Mae actorion a digrifwyr gan gynnwys Jo Brand, Sara Pascoe, Stephen Merchant a llawer mwy wedi lansio'r ŵyl aros gartref, gan ffrydio nosweithiau comedi a sgyrsiau yn fyw bron bob dydd. 
 •  The Social Distancing Festival - Cymuned artistiaid ar-lein a grëwyd i ddathlu ac arddangos gwaith y llawer o artistiaid trwy’r byd y mae’r angen am ymbellhau cymdeithasol wedi effeithio arnynt. Cafodd llawer o'r darnau yma eu creu a'u hymarfer ond yn anffodus chawson nhw erioed eu perfformio o flaen cynulleidfa.
 •  Filmed on Stage - Ffrydio fersiynau o sioeau Broadway.
 •  Royal Opera House - opera a bale am ddim o'r Tŷ Opera Brenhinol #FromOurHouseToYourHouse
 • National Theatre - Mae'r Theatr Genedlaethol wedi lansio Theatr Genedlaethol yn y cartref a phob dydd Iau am 7pm byddant yn rhyddhau rhai o theatr gorau Prydain y gellir eu ffrydio ar-lein am wythnos
 • The Shows Must Go On - Sioe gerdd wythnosol gan Andrew Lloyd Webber
 • Family Theatre Fun - Gemau, cwisiau, stortimes, adnoddau addysgol am ddim a mwy gan swyddogol Theatr Llundain
 • Head for Arts - Gweithgareddau ar-lein, adloniant a rhwydweithiau cymorth y gall pobl ymgysylltu â hwy o'u cartrefi.
 • Fantastic for Families - Gweithgareddau celfyddydol i deuluoedd roi cynnig arnynt gartref.
 • Broadway HD - Mae'r safle hwn yn llawn dangosiadau byw o gynyrchiadau Broadway o’r gorffennol gan gynnwys Billy Elliott, Cats, Fam, Kinky Boots, Miss Saigon, Les Miserables a llawer mwy.
 • Rhaid i'r Sioeau Fynd Yn eu Blaen! - Un o’r sianeli YouTube mwyaf poblogaidd yn ystod y cyfnod cloi cyntaf, mae hi yn ei hôl ac yn ffrydio sioe West End bob nos Wener am 7pm. Dros yr wythnosau diwethaf mae'r sianel wedi dangos War of the Worlds, a sioeau poblogaidd Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera, Joseph and theAmazing Technicolor Dreamcoat a Jesus Christ Superstar.
 • Ziba Creative - Ymunwch â Naz, sydd efallai’n gyfarwydd i chi o'i byrddau crefft yng Nghanolfan Glan yr Afon yn ystod Sblash Mawr a Chelf ar y Bryn, gan ei bod yn rhannu rhai prosiectau creadigol syml gwych ar ei sianel YouTube.
 • Happenus - Gefeillio - dewch o hyd i'ch gyfeillgyfeiriad ac ysgrifennwch lythyr ato.
 • The Shows Must Go On! - Cadwch lygad am y sianel YouTube hon sy'n rhyddhau teitl West End newydd sbon bob nos Wener am 7pm
 • Theatr Little Angel - Theatr bypedau i blant yw’r Little Angel y mae ganddi dymor Nadolig gwych ar-lein i deuluoedd ei fwynhau! Gallwch wylio'r sioeau'n fyw ar Zoom neu ar amser sy’n gyfleus i chi ar YouTube. Mae'r sioe yn cynnwys 'Wow! Said the Owl’, ‘Mother Christmas’, a ‘The Little Fish’.
 • Cwisiau Theatr - Profwch eich gwybodaeth am y theatr gyda'r cwisiau hyn gan yr Official London Theatre.
 • Disney ar y Llwyfan - Gweithgareddau, adnoddau a fideos sy'n arddangos rhai o rannau mwyaf poblogaidd y rhaglenni addysg am ddim gan Disney Theatrical
 • Blob Opera - Crëwch eich cân wedi'i hysbrydoli gan opera eich hun gyda Blob Opera - nid oes angen unrhyw sgiliau cerddoriaeth!
 • AM - Mae'r llwyfan ffrydio rhad ac am ddim hwn yn cynnwys fideos a phodlediadau gan sefydliadau, gwyliau ac artistiaid o Gymru.
 • Llyfrynnau Gweithgareddau Disney - Mae gwefan Disney’s Destination of Imagination yn cynnwys amrywiaeth o lyfrynnau gweithgareddau celf a chrefft ar thema Disney gan gynnwys Mickey Mouse, Princesses, Marvel, Spider Man, Star Wars a mwy!
 • Disney’s Art of Imagination - Dysgwch sut i dynnu llun o'ch hoff gymeriadau Disney!
 • Live Music Now at Home - fideos wedi'u recordio ymlaen llaw sy'n addas ar gyfer cartrefi gofal a'r cyhoedd.
 • Live Music in Care - Cyngherddau ar-lein am ddim ar gyfer cartrefi gofal sy'n cynnwys cerddorion Live Music Now, bob dydd Mercher am 2pm.
 • Project Celf Cysylltiadau Coll - ymunwch â’r project cymunedol hwn yng Nghasnewydd a chreu darn o gelf weledol wedi'i ysbrydoli gan y cyfnod cloi fydd yn cael ei arddangos mewn oriel ddigidol.
Meddwl Iach:

Adnoddau Addysgol:

 •  Llyfrau sain David Walliams - Bob dydd caiff llyfr sain gwahanol o The Worlds Worst Children 3 ei rannu ar-lein yn rhad ac am ddim. 
 • Amser stori gydag Anti Chris - Mae Anti Chris yn darllen straeon dwyieithog i blant meithrin a phlant iau. Mae straeon hyd yn hyn wedi cynnwys Dear Zoo ac We're Going on a Bear Hunt.
 •  The Body Coach - Gwersi Ymarfer Corff gyda Joe Wicks, bob dydd yn yr wythnos am 9am
 •  BBC Bitesize - Cynnwys cwricwlwm y DU ar gyfer yr ysgol gynradd hyd at ôl 16.
 • Mystery Science - gwersi gwyddoniaeth hawdd am ddim i chi allu dysgu o gartref
 • The Kid Should See This - casgliad o 4300+ o fideos addas i blant, wedi'u curadu ar gyfer athrawon a rhieni sydd am rannu cyfryngau doethach, mwy ystyrlon yn y dosbarth a gartref.
 • World Geography Games - gemau cwis difyr ac addysgol ar gyfer plant, myfyrwyr, oedolion a phobl hŷn i brofi a gwella eu gwybodaeth ddaearyddol.
 • Duolingo -dysgwch iaith am ddim.
 • Blockly Games - cyfres o gemau addysgol sy'n dysgu rhaglennu. Wedi eu cynllunio ar gyfer plant heb brofiad blaenorol gyda rhaglennu cyfrifiadurol. Erbyn diwedd y gemau hyn, mae’r chwaraewyr yn barod i ddefnyddio ieithoedd testun confensiynol.
 • Tinkercad -app rhad ac am ddim a hawdd ei ddefnyddio ar gyfer dylunio 3D, electroneg, a chodio.
 • Prodigy Game - llwyfan mathemateg difyr sy’n cyd-fynd â’r cwricwlwm
 • Guggenheim - cewch weld rhywfaint o'r casgliad ar-lein
 • National Gallery of Art - cewch weld rhywfaint o'r casgliad ar-lein
 • Teithiau'r Fatican - ewch ar daith rithwir o ran o'r Fatican.
 • Sŵ Caeredin -gwe-gamera byw o rannau o'r sw
 • Disney on Stage - Adnoddau addysgol
   
Cefnogwch ni

Mae Casnewydd Fyw yn sefydliad ac elusen dosbarthu nid-er-elw, sy'n golygu bod ein holl incwm sy’n weddill yn cael ei ailfuddsoddi yn y sefydliad i wella ein rhaglenni, ein cyfleusterau a’n gwasanaethau ac i gefnogi hyfforddiant a datblygiad staff. Fyddai hyn ddim yn bosibl heb eich cefnogaeth barhaus chi.

Gofynnwyd i ni sut gallwch chi barhau i'n cefnogi yn ystod y cyfnod hwn, felly os ydych yn gallu, ac yn dymuno parhau i'n cefnogi tra’n bod ni ar gau, gallwch wneud hynny trwy ein tudalen Cefnogwch ni.

Coginio a bwyta'n iach

Newyddion a Digwyddiadau

10/06/2021

Casnewydd yn lansio Olwynion i Bawb, rhaglen beicio cynhwysol

Darllen mwy
07/06/2021

Casnewydd Fyw yn Croesawu Aelodau Newydd i’r Bwrdd

Darllen mwy
27/04/2021

Ein Gwasanaethau a’n Cyfleusterau

Darllen mwy