Ewch amdani ym mis Ionawr gyda Chasnewydd Fyw!

Ewch i nofio, dawnsio neu redeg, a gwnewch 2022 y flwyddyn fyddwch chi’n mynd amdani. Does dim ots os ydych chi’n ymarfer yn rheolaidd neu’n dechrau o’r dechrau, ry’ ni yma i’ch helpu. Gwell gennych weithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd. Eich taith chi, eich ffordd chi!

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, gallwch fyw bywyd hapusach ac iachach gydag aelodaeth Casnewydd Fyw!

Mae aelodaeth Casnewydd Fyw yn eich galluogi chi i fanteisio ar y campfeydd, y pyllau nofio a’r dosbarthiadau ymarfer corff a geir ym mhob un o'n canolfannau.  

Fel rhan o'ch aelodaeth, gallwch fanteisio ar gymorth ffitrwydd personol am ddim sy’n cynnwys sesiwn groesawu, asesiad iechyd, rhaglen (cynllun ffitrwydd) a sesiwn 1 i 1 30 munud wythnosol gyda hyfforddwr ffitrwydd.

Bydd oedolion a phobl iau (11 – 17 oed) sy'n ymuno cyn 31 Ionawr 2022 yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill blwyddyn o aelodaeth ffitrwydd am ddim. Mae dwy wobr ar gael: 1 aelodaeth ffitrwydd i oedolion gwerth £306 ac 1 aelodaeth ffitrwydd i bobl iau gwerth £153.

Rhaid i gwsmeriaid brynu aelodaeth Ffitrwydd Oedolion neu Ffitrwydd Iau fisol, 3 mis neu flynyddol i gael eu cynnwys yn y raffl.

Gweld Aelodaeth

Dim contractau! Dim ffioedd ymaelodi!

Peidiwch ag oedi! Ymunwch â ni heddiw!

Prisiau Aelodaeth

Mae’r cynnig hwn ar gael i’r aelodaeth isod yn unig.

Oedolion

Aelodaeth lawn i oedolion 17-59 oed.

£34/mis
£306/blwyddyn

Ymunwch ar-lein nawr

Oedolion ar Amseroedd Tawelach

Aelodaeth lawn i oedolion 17-59 oed. Oriau tawelwch yw hyd at 4pm bob dydd. 

£21.50/mis
£193.50/blwyddyn

Ymunwch ar-lein nawr

Dros 60 oed

Aelodaeth lawn i oedolion rhwng 60 oed a throsodd.

£20.40/mis
£183.60/blwyddyn

Ymunwch ar-lein nawr

Consesiynau

Rydym yn cynnig aelodaeth ratach i'r rhai ar fudd-daliadau penodedig a myfyrwyr.

£18.40/mis
£165.60/blwyddyn

Ymunwch ar-lein nawr

Gwasanaethau Argyfwng a’r Lluoedd Arfog

Fe wnaethon ni gynnig aelodaeth â gostyngiad i weithwyr y gwasanaeth argyfwng, gweithwyr y GIG a phersonél y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr.  

£28 /mis
£252 /blwyddyn

Ymunwch ar-lein nawr

Pobl ifanc

Aelodaeth lawn i’r rhai 11 i 16 oed. 

£17/mis
£153/blwyddyn

Ymunwch ar-lein nawr
Telerau ac Amodau: Dim ond un cais caiff pob person ei wneud. Fyddwn ni ddim yn ystyried mwy nag un gan un person. Bydd un oedolyn yn ennill ei aelodaeth Ffitrwydd Oedolion am ddim am flwyddyn a bydd un person iau (11 – 17 oed) yn derbyn Aelodaeth Ffitrwydd Iau am ddim am flwyddyn. Mae telerau ac amodau aelodaeth arferol yn berthnasol a gellir eu gweld yn newportlive.co.uk/telerau-amodau. Ni ellir trosglwyddo'r wobr, ac ni chynigir unrhyw ddewis arall o arian parod. Nid yw costau teithio sy'n gysylltiedig â'r wobr hon wedi'u cynnwys. I fod yn gymwys ar gyfer y raffl, rhaid i chi brynu aelodaeth Ffitrwydd Oedolion neu Ffitrwydd Iau fisol, 3 mis neu flynyddol gyda Chasnewydd Fyw rhwng 21 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022 drwy wefan Casnewydd Fyw, drwy ffonio 01633 656757 neu yn nerbynfa unrhyw leoliad Casnewydd Fyw.  Caiff yr enillydd ei ddewis ar hap o blith yr holl ymgeiswyr cymwys gan Casnewydd Fyw a chysylltir ag ef dros y ffôn neu drwy e-bost o fewn 72 awr i gynnal y raffl gyda manylion ar sut i hawlio’r wobr.  Os nad oes modd cysylltu â’r enillydd cyn pen 7 diwrnod, ceidw Casnewydd Fyw yr hawl i ddewis enillydd arall ar hap o blith yr holl gystadleuwyr cymwys eraill. Ni chaiff ceisiadau a ddaw i law ar ôl y diwrnod ac amser cau eu derbyn. Ni fydd ceisiadau anghyflawn yn gymwys ar gyfer y gystadleuaeth. Rydych chi hefyd yn cytuno, os mai chi yw un o'r enillwyr, y gallwn ddefnyddio eich manylion wrth gyhoeddi canlyniad y gystadleuaeth, gan gynnwys defnyddio eich enw. E-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01633 656757 os byddai'n well gennych i ni beidio â gwneud hyn. Nid yw’r gystadleuaeth yn agored i aelodau staff, gwirfoddolwyr, Cyfarwyddwyr Casnewydd Fyw na’u teuluoedd agos.  Ceidw Casnewydd Fyw yr hawl i dynnu’r gystadleuaeth hon yn ôl neu ei diwygio ar unrhyw adeg heb rybudd.

PÀS 5 DIWRNOD AM DDIM

Os nad ydych wedi penderfynu eto, rhowch gynnig arnom ni AM DDIM am 5 diwrnod. Mae tocyn 5 diwrnod am ddim ond ar gael i gwsmeriaid newydd nad ydynt wedi cael tocyn 5 diwrnod yn ystod y 12 mis diwethaf.

Cael eich Tocyn 5 Diwrnod am Ddim

Ymrwymiad Covid-19
Newport Live Covid 19 Commitment Logo

Mae Casnewydd Fyw wedi ymrwymo i’ch cadw’n ddiogel! 

Nod ymrwymiad Covid-19 Casnewydd Fyw yw rhoi tawelwch meddwl i’n cwsmeriaid wrth iddynt ymlaelodi neu ddefnyddio ein cyfleusterau. 

Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ac UK Active ac rydym wedi cael Cymeradwyaeth Ymateb i Covid-19. Mae hyn yn cynnwys mwy o lanhau, llai o bobl, mesurau ymbellhau cymdeithasol, a gwisgo gorchuddion wynebau yn ein holl ganolfannau.

Gallwch ddod o hyd i’n canllawiau llawn yma. 

UKA COVID-19 Response Approved Logo​​​​​​​