Wrth i’r cyfnod cloi ddod i ben, bydd ein gwasanaethau a’n cyfleusterau yn barod i’ch croesawu chi yn ôl ddydd Llun 3 Mai ar gyfer gwasanaethau dan do. Ar hyn o bryd mae gweithgareddau awyr agored ar gael.

Gallwch weld amseroedd agor ein canolfannau yma.

Rydym yn dilyn canllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru ac UK Active ar draws ein gwasanaethau a’n cyfleusterau i helpu i’ch cadw chi a’n cwsmeriaid eraill, ein staff a’n gwirfoddolwyr yn ddiogel. Gallwch weld y mesurau rydym wedi’u rhoi ar waith ynghyd â’r canllawiau y bydd angen i chi eu dilyn yma.

Mae eich diogelwch yn bwysig iawn i ni ac rydym wedi gweithio’n galed i sicrhau bod ein cyfleusterau’n cynnig amgylchedd diogel. Os ydych yn poeni am ddychwelyd, cysylltwch â ni. Gallwn naill ai siarad â chi am y mesurau diogelwch sydd ar waith neu gallwn drefnu sesiwn groesawu aelod i chi gyfarfod â’n tîm ac edrych o gwmpas.

Oherwydd y buom ar gau, mae’n bosibl bod eich lefelau ffitrwydd, eich nodau a’ch iechyd wedi newid, yn dibynnu ar lefel eich gweithgarwch corfforol. Ym mis Mai rydym yn cynnig gwiriad iechyd am ddim i bob cwsmer! Archebwch eich un chi nawr!

Cewch ddiweddariad ar ein gwasanaethau isod ac edrychwn ymlaen at eich croesawu chi yn ôl.

 

Archebu

Cyn i chi ymuno â ni, bydd angen cerdyn Casnewydd Fyw arnoch ac mae angen i chi archebu eich sesiwn ymlaen llaw. I archebu ar-lein neu drwy ein app, bydd angen i chi greu eich cyfrif ar-lein.

Campfeydd

Mae’r campfeydd yn ailagor yn y Ganolfan Byw’n Actif, Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas, Canolfan Casnewydd ac yn y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol.

Rhaid archebusesiynau yn y gampfa o flaen llaw.

Bydd angen i chi gyrraedd, ymarfer a gadael y cyfleuster yn eich sesiwn 1awr.

Mae’r gampfa yn y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol yn cynnwys gynnwys Biogylched - ymarfer 45 munud newydd sbon wedi'i theilwra ar eich cyfer chi. Mae'r offer yn addasu i'ch corff ac yn eich tywys wrth i chi symud ymlaen.

Gall Aelodau drefnu sesiwn yn y gampfa 8 diwrnod ymlaen llaw a defnyddwyr Thalu a Chwarae 4 diwrnod ymlaen llaw.

Rhagor o fanylion yma

Cofiwch archebu eich prawf iechyd am ddim ym mis Mai. Trefnwch nawr!

Archebwch nawr

Dosbarthiadau Ymarferion grŵp

Bydd sesiynau ymarfer grŵp yn ailagor yn y Ganolfan Byw’n Actif, Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas, Canolfan Casnewydd a'r Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol.

Rhaid cadw lle o flaen llaw ar gyfer dosbarthiadau.

Gall Aelodau gadw lle mewn dosbarthiadau 8 diwrnod ymlaen llaw a defnyddwyr Thalu a Chwarae 4 diwrnod ymlaen llaw.

Ni fydd y dosbarthiadau grŵp yn dychwelyd yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas tan ddydd Mawrth 11 Mai.

Rhagor o fanylion yma

 

Archebwch nawr

Tenis 

Mae’n bosibl archebu Cyrtiau Tennis ond ar gyfer nid mwy na 4 o bobl ac am 50 munud.
Gall Aelodau archebu cyrtiau 8 diwrnod o flaen llaw a gall defnyddwyr Thalu a Chwarae wneud 4 diwrnod o flaen llaw.

Byddwn yn rhannu manylion sesiynau cymdeithasol i oedolion a sesiynau 1 i 1 cyn gynted ag y gallwn.

Rhagor o fanylion yma

Archebwch Nawr

Gwersi Tenis

Ailgychwynnodd y rhaglen gwersi tennis ddydd Llun 19 Ebrill.

Rhagor o fanylion yma

 

 

Beicio

Mae sesiynau Beicio Awyr Agored i Blant bellach ar gael.

Rhagor o fanylion yma

Trefnu Sesiwn Nawr

 

Disgwylir y bydd Beicio Trac a Beicio Dan Do i Blant yn dychwelyd yn ddiweddarach a chaiff y manylion eu cadarnhau'n fuan.

Nofio

Bydd Clwb Nofio Dinas Casnewydd yn dychwelyd ddydd Llun 3 Mai.

Bydd nofio cyhoeddus ar gael yng Nghanolfan Byw’n Actif a’r Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol.

Dim ond nofio lôn fydd ym mhrif byllau’r ddau leoliad. Bydd angen i chi drefnu sesiwn ar gyfer y lôn sy'n berthnasol i'ch cyflymder nofio. Bydd y sesiynau yn y pwll yn para hyd at 60 munud i alluogi ein staff i lanhau.

Bydd angen i gwsmeriaid gyrraedd yn barod i nofio gan na fydd loceri na chytiau newid. Caiff cwsmeriaid focs 2 fetr wrth ochr y pwll i dynnu oddi amdanynt a storio offer.

Gall Aelodau drefnu sesiynau nofio 8 diwrnod o flaen llaw a gall defnyddwyr Thalu a Chwarae wneud 4 diwrnod o flaen llaw.

Archebwch Nawr
 

Nofio i’r Teulu

Bydd y Pwll Addysgu ar gael ar gyfer nofio i'r teulu.

Rhagor o fanylion yma

ARCHEBWCH NAWR

 

Gwersi Nofio

Bydd gwersi nofio yn dychwelyd o ddydd Llun 10 Mai. Cysylltir â chwsmeriaid gwersi nofio yn uniongyrchol ynglŷn â'u sesiynau. Mae manylion am ddebydau uniongyrchol nofio i'w gweld isod.

Rhagor o fanylion yma

 

Plant bach

Disgwylir i weithgareddau plant bach ddychwelyd yn ddiweddarach a bydd y manylion yn cael eu cadarnhau cyn gynted â phosibl.

 

Llogi Cyrtiau

Gellir llogi cyrtiau ar gyfer badminton, tennis bwrdd, tennis a phêl picl; ni allwn logi racedi nac offer ar gyfer llogi cwrt felly cofiwch ddod â'ch rhai eich hun. Gall cwsmeriaid brynu offer wrth ein Derbynfeydd gan gynnwys peli a racedi.

Ni fydd llogi cyrtiau yn dychwelyd yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas tan dydd Mawrth 11 Mai.

 

Clybiau, Grwpiau ac Archebion

Bydd angen i glybiau neu grwpiau sy'n archebu gyda ni gyfeirio at eich cynllun chwaraeon gan eich corff llywodraethu a chwblhau ffurflen archebu, asesiad risg Covid-19 manwl newydd (i gefnogi gweithrediad diogel y gweithgaredd chwaraeon) ynghyd â manylion eich swyddog Covid-19 a datganiad dull ar sut y byddwch yn rheoli tracio ac olrhain.

Pan fo’r holl wybodaeth hon gennych, cysylltwch â bookings@newportlive.co.uk

 

Caffi

Bydd y caffi yn y Ganolfan Tennis a Nofio Rhanbarthol ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd ar agor ar gyfer dim ond tecawê o ddydd Mawrth 4 Mai.

 

 

Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae Theatr Glan yr Afon ar gau hyd nes y ceir newyddion gwahanol.

Ym mis Mai eleni byddwn yn cyflwyno cynhyrchiad awyr agored o Hoof. Antur hudolus lle mae tri carw bach yn darganfod rhywbeth annisgwyl. Rhagor o wybodaeth yma:  Casnewydd Fyw | Digwyddiadau

Rydym yn gobeithio y cawn ailagor y theatr a’r ganolfan gelfyddydau yn hwyrach eleni ond yn y cyfamser, dilynwch ein sianeli cyfryngau cymdeithasol lle byddwn yn rhannu perfformiadau a gweithgareddau creadigol eraill gan sefydliadau gwych eraill i chi gael blas arnyn nhw.

www.facebook.com/theriverfront 

www.twitter.com/riverfrontarts  

www.instagram.com/riverfrontarts

Aelodaeth a Debydau Uniongyrchol

Aelodau Gweithredol

Gall Aelodau Actif ddefnyddio ein cyfleusterau am ddim o ddydd Llun 3 Mai tan ddydd Llun 31 Mai.

Bydd Debydau Uniongyrchol yn cael eu casglu ddydd Mawrth 1 Mehefin am y swm arferol. 

Gall aelodau newydd hefyd ein defnyddio am ddim yn ystod mis Mai os ydych yn ymaelodi cyn 26 Mai. Dysgwch fwy yma.

Byddwch hefyd yn cael e-bost i gadarnhau eich aelodaeth a manylion eich taliad cyntaf.

Os oedd eich aelodaeth yn fyw pan gaeom ni, bydd yn ailgydio yn awtomatig. Os oedd eich aelodaeth wedi'i rhewi, cysylltwch â ni cyn 17 Mai a bydd ein tîm yn eich helpu i'w ailgychwyn.

 

Aelodau Cyfnod Penodol

Gall Aelodau Actif ddefnyddio ein cyfleusterau am ddim o ddydd Llun 3 Mai tan ddydd Llun 31 Mai.

Byddwn yn estyn cyfnod yr aelodaethau cyfnod penodol a oedd yn weithredol pan fu’n rhaid i ni gau, er mwyn gwneud yn iawn am y cyfnod y buom ar gau.

Os oedd eich aelodaeth yn fyw pan gaeom ni, bydd yn ailgydio yn awtomatig. Os oedd eich aelodaeth wedi'i rhewi, cysylltwch â ni cyn 17 Mai a bydd ein tîm yn eich helpu i'w ailgychwyn.

Aelodaeth o'r Rhaglen Nofio Integredig

Gall aelodau’r Rhaglen Nofio Integredig (RhNI) ddefnyddio ein cyfleusterau am ddim o ddydd Llun 3 Mai tan ddydd Sul 16 Mai.

Bydd Debydau Uniongyrchol yn cael eu casglu ddydd Mawrth 1 Mehefin i gwmpasu'r cyfnod o 17 Mai hyd at ddiwedd Mis Mehefin. Bydd casgliadau'n dychwelyd i'w swm arferol o 1 Gorffennaf.

Mae manylion debyd uniongyrchol mis Mehefin i'w gweld isod.

Academi RhNI 7A a 7b

£45

Academi RhNI 8

£51

Datblygu Glas a Gwyrdd RhNI

£54

RhNI Elît

£105

Polo Dŵr Iau a’r Gampfa RhNI

£30

Polo Dŵr Iau RhNI

£27

Perfformio Glas a Gwyrdd RhNI

£85.50 

Potensial Glas a Gwyrdd RhNI

£63

Polo Dŵr RhNI

£27

Polo Dŵr Iau a’r Gampfa RhNI

£30

 

Yn dilyn hyn, bydd taliadau'n cael eu cymryd ar y cyntaf o bob mis am y swm arferol.

Byddwch hefyd yn cael e-bost i gadarnhau eich aelodaeth a manylion eich taliad cyntaf.

Aelodaeth Gwersi Tennis 

Ailddechreuodd gwersi tennis y tu allan ddydd Llun 19 Mai. Ewch i weld ein Cwestiynau Cyffredin neu cysylltwch â'n tîm ymholiadau os oes gennych unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud â'ch Aelodaeth Gwersi Tennis.

Aelodaeth Gwersi Nofio

Bydd gwersi nofio yn ailddechrau o ddydd Llun 3 Mai.

O ddydd Llun 3 Mai i ddydd Sul 9 Mai, ni chodir tâl ar nofwyr sy’n talu am eu sesiynau drwy ddebyd uniongyrchol.

Bydd Debydau Uniongyrchol yn cael eu casglu ddydd Mawrth 1 Mehefin i gwmpasu'r cyfnod o 10 Mai hyd at ddiwedd Mis Mehefin am gost o £36.75. Bydd casgliadau'n dychwelyd i'w swm arferol o 1 Gorffennaf.

Os ydych yn talu drwy gredydau, caiff y rhain eu didynnu yn y ffordd arferol.

Rhagor o wybodaeth

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar ein cwestiynau cyffredin cyn cysylltu â ni. 
Gweld y Cwestiynau Cyffredin

Os oes angen i chi gysylltu â’r tîm, anfonwch e-bost i enquiries@newportlive.co.uk neu ffoniwch 01633 656757.

 

Diolch

Hoffem ddiolch i'n holl gwsmeriaid am eu hadborth cadarnhaol a’u cefnogaeth.

Gan fod Casnewydd Fyw yn sefydliad ac elusen nad yw’n dosbarthu elw, rydym yn ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth barhaus. Dysgwch sut gallwch chi ein cefnogi yn http://www.casnewyddfyw.co.uk/cy/Amdanom-ni/Cefnogwch-ni/  

 

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich gweld yn fuan iawn!