Iechyd a Lles

Mae Iechyd a Lles yn rhan o'r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol. Fei’ rhennir yn ddwy raglen a phartneriaethau a ariennir.

  • Teuluoedd yn Gyntaf - rhaglen Iechyd a  Lles Teuluoedd
  • Casnewydd Iach a Heini - rhan o’r Gronfa Iach a Heini genedlaethol 

Teuluoedd yn Gyntaf - Iechyd a  Lles Teuluoedd

Mae Tîm Iechyd a Lles Teuluoedd yn Gyntaf yn cynnig rhaglen integredig i gefnogi plant, pobl ifanc a'u teuluoedd sy’n byw mewn tlodi, neu mewn perygl o ddisgyn i dlodi, yng Nghasnewydd drwy eu helpu i wella eu hiechyd, eu diogelwch ac i fwynhau lles.  

Ethos Teuluoedd yn Gyntaf yw sicrhau bod teuluoedd yn cael eu cefnogi a’u hannog i fyw bywyd iach. Gallai hyn fod ar ffurf negeseuon a gweithgareddau hybu iechyd cyffredinol, neu drwy ymyriadau iechyd a lles wedi'u targedu'n benodol yn dibynnu ar angen. Eu nod yw rhoi cymorth ac ymyrraeth wedi'i deilwra, ar lefelau amrywiol, i deuluoedd ag anghenion iechyd ac anghydraddoldebau. 

Cymorth Unigol / i Deuluoedd
Rydym yn rhoi cymorth trwy waith 1-i-1, sesiynau i'r teulu a gwaith grŵp o ar feysydd sy’n cynnwys: anweithgarwch corfforol, allgáu cymdeithasol, bwyta'n iach a chymorth maethol, a lles emosiynol.

Rhaglenni
Mae'r tîm Iechyd a Lles hefyd yn darparu nifer o raglenni cymunedol ac ysgolion i gefnogi pobl ifanc a'u teuluoedd. 

Mae’r rhain yn cynnwys: 

PhunkyFoods
Rhaglen blynyddoedd cynnar ac ysgol gynradd arbennig. Nod y rhaglen yw cynorthwyo ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar (EYS) i fodloni gofynion y cwricwlwm ffordd iach o fyw drwy gyflwyno negeseuon iechyd allweddol, cyson drwy raglen 10 wythnos sy'n ymgorffori sesiynau bwyta'n iach, blasu bwyd, gweithgaredd corfforol a lles emosiynol. Nid yw'r sesiynau hyn yn rhedeg ar hyn o bryd, ond byddant yn dychwelyd yn ddiweddarach.

Ysgolion / Cymundedau Iach 
Mae’r Tîm Iechyd a Lles hefyd yn gallu cefnogi Wythnos Ysgolion Iach / prosiectau a grwpiau cymunedol drwy sesiynau rhyngweithiol sy'n canolbwyntio ar bynciau allweddol yn ymwneud ag iechyd gan gynnwys bwyta'n iach, atal smygu, lles emosiynol, Caru Bwyd Casáu Gwastraff,  a gweithdai coginio iach.


Casnewydd Iach a Heini 

Mae'r prosiect Casnewydd Iach a Heini’n o'r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol, sy'n gweithio gyda'r Tîm Iechyd a Lles Teuluoedd a ariennir gan Teuluoedd Yn Gyntaf.

Mae Casnewydd Iach a Heini’n un o 17 o brosiectau yng Nghymru, sy'n rhan o raglen genedlaethol ar gyfer y Gronfa Iach a Heini sy’n gydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.  

Mae prosiect Casnewydd yn gweithio mewn 8 ysgol gynradd i wella lefelau gweithgarwch corfforol a gwella lles meddyliol; a benderfynir gan y Bwrdd Ymyrraeth Cymunedau Cryf a Gwydn lle caiff ei lywodraethu a'i gefnogi gan bartneriaid megis Cyngor Dinas Casnewydd, a thîm Iechyd Cyhoeddus Aneurin Bevan; yn ardal ddwyreiniol Casnewydd gan gysylltu â'r datblygiadau yn yr ardal gyda'r Hyb Cymdogaethau, y Rhwydwaith Lles Integredig, a'r Ganolfan Gofal Sylfaenol Gydweithredol newydd.  Bydd y prosiect yn defnyddio ein Hyfforddwyr Lles dros y cyfnod 3 blynedd tan Orffennaf 2022 i ysbrydoli plant, athrawon, rhieni a theuluoedd i fod yn fwy heini, iachach a gwella lles; defnyddio technoleg ddigidol drwy ein partneriaid Technogym 'The Wellness Company' i ennyn diddordeb, hyrwyddo a bachu cyfranogwyr yn yr ysgol, yn y gymuned ac yn y cartref – ar gyfer y tymor hir, gobeithio! Byddwn yn mesur ein heffaith ac yn gobeithio cael mwy o gyllid gyda llwyddiant y gwerthusiad ar gyfer y dyfodol mewn rhannau eraill o ddinas Casnewydd.

I gysylltu i drafod atgyfeiriad, neu i gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r rhaglenni a'r prosiectau rydym yn eu cynnig, cysylltwch â'r swyddfa i siarad ag un o'r tîm ar [email protected] neu [email protected].

Ffurflen Atgyfeirio