rhaglen addysg amgem

Mae Rhaglen Addysg Amgen Casnewydd Fyw yn defnyddio chwaraeon, gweithgarwch corfforol ac ymyriadau sy'n seiliedig ar iechyd fel sylfaen ar gyfer rhoi cyfarwyddyd addysgol a lles i blant a phobl ifanc sydd mewn perygl o gael eu gwahardd neu sy'n methu ag addasu i ysgol brif ffrwd.  Mae'r rhaglen yn rhoi cymorth, arweiniad a gofal bugeiliol i bobl ifanc; yn enwedig ar gyfer y disgyblion hynny sy'n arddangos anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol neu sydd wedi eu hymddieithrio neu y mae angen cymorth ychwanegol arnynt.

Mae'r rhaglen Addysg Amgen yn cynnwys yr Hyb Ysbrydoli a'r Hyb Addysg a Lles ac ar hyn o bryd mae’n cefnogi dros 30 o ddisgyblion, pob un ohonynt yn cymryd rhan ac yn gwneud gwelliannau i'w taith sy'n canolbwyntio ar y disgybl.  Mae'r rhaglen wedi'i lleoli yng Nghanolfan Connect, gan ddefnyddio 3 hyb wedi'u hadnewyddu'n llwyr yn ogystal â'r neuadd chwaraeon, caffi, cyfleusterau allanol, a mannau a chyfleusterau ychwanegol ym mhentref chwaraeon rhyngwladol Casnewydd a'n safleoedd eraill.

Mae’r canlyniadau’n cynnwys:

  • Gwella sgiliau llythrennedd a rhifedd a chanlyniadau academaidd cyffredinol
  • Datblygu sgiliau rhyngweithio, personol a chymdeithasol 
  • Gwella lles a datblygu eu dealltwriaeth o hyn 
  • Datblygu gwybodaeth am eu diogelwch a'u risgiau 
  • Defnyddio neu bwyso gwybodaeth 
  • Cyfleu eu barn, eu dymuniadau a'u teimladau.  
  • Gwella lefelau cyrhaeddiad addysgol
  • Gwella rhagolygon gyrfa drwy gymwysterau galwedigaethol
  • Lleihau'r siawns o fod heb waith, addysg na hyfforddiant
  • Rhoi cyfleoedd gwirfoddoli

* Rhoddir addysg academaidd ffurfiol y cwricwlwm cenedlaethol fel Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth gan Ysgol Gyflawni’r Bont (uned cyfeirio disgyblion Casnewydd). Mae hyn yn sicrhau bod y gwersi ffurfiol a safon yr addysgu yn destun protocol arolygu swyddogol Estyn. 
 
Mae'r tîm yn cynnwys dros 20 o staff gydag ystod eang iawn o sgiliau a phrofiad. Mae hyn yn cynnwys ond heb ei gyfyngu i gyfarwyddwr gweithrediadau, cyn-swyddog yr heddlu, cynorthwywyr addysgu, ac unigolion sydd wedi bod mewn addysg amgen fel disgyblion. Y ddwy nodwedd allweddol sy'n sicrhau bod y tîm hwn yn darparu gwasanaeth effeithiol a gydnabyddir yn eang yng Nghasnewydd yw eu bod yn cael eu gwarchod gan chwaraeon a gweithgarwch corfforol, yn ogystal â chanolbwyntio ar gefnogi pobl ifanc agored i niwed. 

Mae'r rhaglen Addysg Amgen yn cefnogi lleoliadau 1 i 1 a grŵp ar amserlen hyblyg y gellid ei haddasu, lle mae pob person ifanc yn cael cymorth dysgu personol a mynediad at ystod o gyfleoedd i ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae pob person ifanc yn cael mentor wedi'i neilltuo a fydd yn ei gynorthwyo a'i arwain drwy ei amser ar y rhaglen. Hefyd, mae gan y bobl ifanc fynediad at ystod eang o asiantaethau lleol sy’n cefnogi popeth o gam-drin sylweddau i iechyd meddwl; caiff y ddarpariaeth hon ei gwella gan fynediad i chwaraeon a gweithgaredd corfforol rheolaidd, sy’n aml yn ‘fachyn i bobl ifanc’ ac yn helpu i’w canolbwyntio ar ddysgu, gwella a datblygu.

Gwneud atgyfeiriad i'r rhaglen

Gellir derbyn atgyfeiriadau gan unrhyw asiantaeth yng Nghasnewydd ond mae angen ffynhonnell ariannol ynghlwm wrth y person ifanc unigol. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â [email protected] neu [email protected] neu 01633 287695.