Gwirfoddoli  

Mae gwirfoddolwyr yn rhan allweddol ac annatod o chwaraeon a gweithgarwch corfforol ac i Casnewydd Fyw fel sefydliad, yn enwedig i’r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol sy'n gweithio mewn ysgolion a chymunedau sy'n nodi ac yn cefnogi plant, pobl ifanc ac oedolion sydd â diddordeb mewn dod yn arweinydd, yn wirfoddolwr, neu'n hyfforddwr chwaraeon yn y dyfodol.  Mae gennym hanes ardderchog o recriwtio, datblygu, hyfforddi, a defnyddio gwirfoddolwyr o bob oed; mae llawer ohonynt wedi gweithio drwy'r llwybr gwirfoddolwyr ac wedi cael cyflogaeth gyda Casnewydd Fyw neu maent wrthi’n cefnogi'r gwaith o ddarparu chwaraeon a gweithgarwch corfforol mewn clybiau a grwpiau lleol yn Ninas Casnewydd.  

Mae Llwybr Datblygu Gwirfoddol Casnewydd Fyw (Llwybr Cenhadon Ifanc) ar gael i unrhyw berson ifanc sydd am ddatblygu ei sgiliau a’i allu fel hyfforddwr. Diben y llwybrau yw arwain gwirfoddolwyr drwy system strwythuredig er mwyn sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu bodloni mewn ffordd broffesiynol sydd wedi'i theilwra'n arbennig. Ar hyn o bryd mae dros 40 o wirfoddolwyr neu genhadon ifanc, yn cydredeg â rhaglen Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid Genedlaethol Chwaraeon Cymru sydd â phedair lefel; Efydd, Arian, Aur a Phlatinwm.  Mae pob gwirfoddolwr yn derbyn llyfrau log, mentor am gymorth, a mynediad at ein ap VolHours i gofnodi ac olrhain oriau a chyflawniadau gwirfoddol ochr yn ochr â chyrsiau, a chyflawniadau personol.

Llwybr Llysgenhadon Ifanc

Mae'r tîm yn gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau allanol i ddarparu ystod o wahanol gyrsiau addysg hyfforddwyr a chymwysterau fel Arweinwyr Chwaraeon Playmakers, Lefel 1 a Lefel 2 yn ogystal â hyfforddiant chwaraeon Lefel 2 1st for Sport.  

 diddordeb mewn gwirfoddoli?
Mae llawer o ffyrdd y gallwch wirfoddoli ar draws Casnewydd Fyw mewn clybiau a digwyddiadau ar draws chwaraeon, hamdden a gweithgareddau diwylliannol gan gynnwys cyfleoedd mewn;

 • Digwyddiadau a gwyliau lleol a mawr
 • Clwb Chwaraeon
 • Gweithgareddau beicio, tenis, nofio neu ffitrwydd
 • Chwaraeon mewn ysgolion a chymunedau 
 • Fel rhan o weithgareddau chwaraeon ac ymgysylltu â phobl ifanc 

Gallwch ennill profiadau newydd, sgiliau, hyfforddiant a chymwysterau a chwrdd â phobl newydd a dod yn rhan o dîm, gan wella’ch hyder a'ch cyfleoedd o ran cyflogadwyedd.

Gallai eich budd-daliadau hefyd gynnwys hyfforddiant a mentora ym maes addysg hyfforddwyr, cymorth un i un a phecyn gwirfoddolwyr.
Am fwy o fanylion ffoniwch y tîm ar 01633 287695 neu e-bostiwch [email protected] 

Datblygu Clybiau  

Dyluniwyd y Rhaglen Datblygu Fy Nghlwb gan y Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol i roi lefel uchel o gymorth ar gyfer yr holl glybiau chwaraeon a grwpiau gweithgarwch corfforol o fewn Dinas Casnewydd. 

Prif nod y rhaglen yw gweithio'n agos gyda chlybiau a sefydliadau i sefydlu cynllun cymorth unigol wedi'i deilwra, gan roi ein cyngor, ein gwybodaeth a'n harbenigedd i helpu gydag unrhyw faterion, ac i gefnogi nodau byrdymor a hirdymor. 

Gallwn gynorthwyo ag:

 • Ariannu
 • Amserlennu a rhaglennu
 • Marchnata a chyfryngau cymdeithasol
 • Polisïau a Gweithdrefnau
 • Cynyddu aelodaeth
 • Datblygu’r Gweithlu
 • Cyfleusterau / Lleoliad
 • Cysylltiadau ysgol a chymuned
 • Cymorth NGB

I ymuno â'r rhaglen, cysylltwch â [email protected] 


Atebion Clwb Chwaraeon Cymru

Mae Chwaraeon Cymru wedi datblygu Atebion Clwb, sef adnodd ar-lein sy'n rhoi siop un stop i glybiau chwaraeon i'w helpu i ddechrau, tyfu neu wella eu clwb. 
Mae gwefan Atebion Clwb yn rhoi adnodd dysgu i wirfoddolwyr yn y clwb a mynediad at ganllawiau i ddelio â materion y gallent fod yn eu hwynebu. 

Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.clubsolutions.wales/