Caiff Casnewydd Fyw ei lywodraethu gan fwrdd o un-ar-ddeg ymddiriedolwr. Mae Casnewydd Fyw yn gwmni cyfyngedig drwy warant wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr, Rhif Cwmni 9323582, ac mae’n elusen gofrestredig.

Mae Casnewydd Fyw yn gwneud ei orau i gadw’r wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ond ni fydd yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddigwydd drwy ddefnydd o’r wybodaeth. Os ydych chi’n clywed unrhyw beth sy’n peri pryder, cysylltwch â: enquiries@newportlive.co.uk

Gwaherddir atgynhyrchu’r deunydd hwn ar unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig Casnewydd Fyw. Mae cyfraith Cymru a Lloegr yn berthnasol i gynnwys y wefan hon. Gall awduron unigol gadw’r hawliau eiddo deallusol i rywfaint o’r deunydd hwn.

Gwybodaeth/Cysylltiadau Trydydd Parti

Nid yw Casnewydd Fyw yn rheoli ac ni all warantu perthnasedd, amseroldeb na chywirdeb y wybodaeth a ddarperir gan asiantaethau, sefydliadau ac unigolion eraill, ac nid yw’n ardystio unrhyw safbwyntiau, cynhyrchion na gwasanaethau y gellid eu cynnig.

Diogelu Data

Mae Casnewydd Fyw drwy Gyngor Dinas Casnewydd wedi ei gofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 sy’n caniatáu i ni ddal a phrosesu gwybodaeth bersonol. Mae Casnewydd Fyw wedi’i gofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynwyr Gwybodaeth fel Rheolwr Data. Ni fyddwn ond yn defnyddio gwybodaeth o’r fath at y diben a gyflwynir ac a ganiateir dan y Ddeddf.

Problemau Firws

Mae Casnewydd Fyw yn gwneud pob ymdrech i wirio am firysau ar y ffeiliau sydd ar gael i’w lawrlwytho ar y safle hwn. Ni all Casnewydd Fyw dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a all ddigwydd drwy ddefnyddio deunydd sy’n cael ei lawrlwytho. Rydym yn argymell bod defnyddwyr yn ail-wirio’r holl ddeunydd sy’n cael ei lawrlwytho gyda’u meddalwedd gwrth-firws eu hunain.
 

Telerau ac Amodau Rafflau a Chystadlaethau Casnewydd Fyw

  • Rhaid i chi fod yn byw yn y Deyrnas Gyfunol a dros 18 oed er mwyn cymryd rhan mewn cystadlaethau a rafflau a gynhelir gan Casnewydd Fyw oni bai bod telerau ac amodau’r gystadleuaeth neu’r raffl yn nodi’n wahanol.
  • Dim ond un cais y person; ni chaniateir ceisiadau lluosog.
  • Nid oes modd trosglwyddo na chyfnewid gwobrau ac nid yw’r gwobrau’n cynnwys costau teithio.
  • Caiff yr enillwyr ei eu dewis ar hap o blith yr holl ymgeiswyr cymwys gan Casnewydd Fyw a chysylltir â nhw dros y ffôn neu drwy e-bost cyn pen 72 awr o gyhoeddi enwau’r enillwyr gyda manylion ar sut i hawlio’r wobr. 
  • Ni chaiff ceisiadau a ddaw i law ar ôl y diwrnod ac amser cau eu derbyn.
  • Ni fydd ceisiadau anghyflawn yn gymwys i gystadlu yn y raffl. 
  • Os nad oes modd cysylltu â’r enillwyr cyn pen 7 diwrnod, ceidw Casnewydd Fyw yr hawl i ddewis enillydd arall ar hap o blith yr holl gystadleuwyr cymwys eraill.
  • Nid yw cystadlaethau na rafflau yn agored i aelodau staff, gwirfoddolwyr, Cyfarwyddwyr Casnewydd Fyw, eu teuluoedd, asiantaethau neu unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth neu’r raffl.
  • Ceidw Casnewydd Fyw yr hawl i dynnu unrhyw gystadlaethau neu rafflau yn ôl neu eu diwygio ar unrhyw adeg heb rybudd.

Hyrwyddwr: Casnewydd Fyw, Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol, Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd, Spytty Boulevard, Casnewydd, NP19 4RA Trwy gymryd rhan yn ein cystadleuaeth neu raffl rydych yn cydsynio i’ch manylion gael eu defnyddio yn unol â’n polisi preifatrwydd 

Her Maradona 7 Dyfodol Cadarnhaol

Rhaid i ti fod rhwng 8 a 25 oed i gystadlu. Dim ond un cais caiff pob person ei wneud. Fyddwn ni ddim yn ystyried mwy nag un gan un person. Bydd un enillydd yn cael taleb rhodd Chwaraeon JD gwerth £50. Nid oes modd trosglwyddo’r wobr hon ac ni ellir ei chyfnewid am arian.

I fod yn gymwys ar gyfer y raffl, rhaid i ti uwchlwytho fideo o'r her a osododd tîm Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw ar y cyfryngau cymdeithasol a thagio Dyfodol Cadarnhaol / Positive Futures. Byddwn yn cysylltu â’r enillydd dros y ffôn neu drwy e-bost gyda manylion sut mae hawlio’r wobr. Bydd y gystadleuaeth yn cau am 12:00 GMT ar 01/03/2021. Ni chaiff ceisiadau a ddaw i law ar ôl y diwrnod ac amser cau eu derbyn.

Ni fydd ceisiadau anghyflawn yn gymwys ar gyfer y gystadleuaeth. Caiff yr enillwyr eu dewis ar hap o blith yr holl gystadleuwyr cymwys gan Casnewydd Fyw. Y beirniad gaiff y gair olaf. Ni chymerir rhan mewn unrhyw ohebiaeth o ran y gystadleuaeth.  Os nad oes modd i ni gysylltu â’r enillwyr cyn pen 48 awr ar ôl cyhoeddi’r enw, ceidw Casnewydd Fyw yr hawl i ddewis enillydd arall ar hap o blith yr holl gystadleuwyr cymwys eraill. Rwyt ti hefyd yn cytuno os wyt ti’n un o’r enillwyr y gallwn ddefnyddio dy fanylion wrth gyhoeddi canlyniad y gystadleuaeth, gan gynnwys defnyddio dy enw. Nid yw’r gystadleuaeth yn agored i aelodau staff, gwirfoddolwyr, Cyfarwyddwyr Casnewydd Fyw neu eu teuluoedd agos.  Ceidw Casnewydd Fyw yr hawl i dynnu’r gystadleuaeth hon yn ôl neu ei diwygio ar unrhyw adeg heb rybudd.