Ar ôl i ni ailagor ein gwasanaethau ddydd Llun 10 Awst, rydym wedi bod wrth ein bodd yn croesawu'n ôl gynifer o'n cwsmeriaid ac yn gweld rhai wynebau cyfarwydd.

Dros y mis diwethaf rydym wedi bod yn gweithio'n galed i ddod â mwy o'n gwasanaethau yn ôl wrth sicrhau ein bod yn eich cadw chi, ein cwsmeriaid eraill, a'n staff yn ddiogel.

Isod, ceir diweddariad ar ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod hwn. 

Eich Cadw’n Ddiogel

Pan fyddwch chi'n ymweld â ni, rydych chi'n mynd i sylwi ar newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud i sicrhau ein bod yn cadw at ein hymrwymiad i gadw pawb yn ddiogel. Rydym yn dilyn canllawiau a nodwyd gan UK Active i sicrhau diogelwch ein staff a'n cwsmeriaid. 

Mae’r rhain yn cynnwys: 

•    Bydd angen archebu pob sesiwn ymlaen llaw
•    Gostyngiad yn nifer y defnyddwyr yn yr adeilad
•    Adleoli campfeydd ac offer
•    Newidiadau i'n hamserlenni ac adleoli ein dosbarthiadau
•    Gwell trefniadau glanhau yn ogystal â chynhyrchion glanhau a diheintio a ddarperir
•    Pellter cymdeithasol ac arwyddion cyfeiriadol i ddilyn wrth i chi symud o gwmpas ein hadeiladau
•    Fe'ch anogwn i ymgyfarwyddo â'n canllawiau llawn cyn i ni ailagor

Gweld y canllawiau llawn

Gweld y datganiad ymrwymiad iechyd

 

Pa wasanaethau sydd ar agor erbyn hyn?

Mae'r canolfannau canlynol nawr ar agor;

•    Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
•    Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas
•    Canolfan Casnewydd
•    Canolfan Byw’n Actif
•    Canolfan Gyswllt (ar gyfer ein rhaglen Addysg Amgen)

Gweld amseroedd agor

 

Archebu

Cyn i chi ymuno â ni, bydd angen cerdyn Casnewydd Fyw arnoch ac mae angen i chi archebu eich sesiwn ymlaen llaw. I archebu ar-lein neu drwy ein app, bydd angen i chi sefydlu eich cyfrif ar-lein. Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, gallwch ein ffonio ar 01633 656757.

Gwasanaethau sy’n Dychwelyd

I gael y wybodaeth a'r canllawiau diweddaraf am ein holl sesiynau a gweithgareddau, rydym yn argymell eich bod yn darllen ein Cwestiynau Cyffredin.

Tenis

Cyrtiau

Dim ond ar gyfer uchafswm o 4 o bobl am 50 munud y gallech wneud Archebion Cyrtiau Tennis.
Bydd cyrtiau ar gael y tu allan i oriau brig o 6:45am a bydd cyrtiau ar gael yn ystod oriau brig o 4:45pm.

Gall Aelodau archebu cyrtiau 8 diwrnod ymlaen llaw a defnyddwyr Talu a Chwarae 4 diwrnod ymlaen llaw.

Rhagor o fanylion yma

 

Gwersi a Gweithgareddau Cymdeithasol

Mae gwersi tennis a gweithgareddau cymdeithasu bellach wedi dychwelyd o ddydd Mawrth 1 Medi. 

Rhagor o fanylion yma

Bydd rhaglenni eraill a sesiynau tennis hygyrch yn dychwelyd yn ddiweddarach yn y mis. Ni fydd archebion cwrt tennis 30 munud a gwersi preifat ar gael nes y rhoddir rhybudd pellach. 

Campfeydd

Mae’r campfeydd wedi ailagor yn y Ganolfan Byw’n Actif, Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas, Canolfan Casnewydd a'r gampfa newydd yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol.

Mae rhai campfeydd wedi'u hadleoli i fannau newydd i sicrhau bod yr holl offer wedi'i osod 2 metr ar wahân.

Bydd sesiynau yn y gampfa ar gael bob awr a rhaid eu harchebu ymlaen llaw. Bydd angen i chi gyrraedd, ymarfer corff a gadael y cyfleuster o fewn eich sesiwn 1 awr.

Gall Aelodau archebu lle yn y gampfa 8 diwrnod ymlaen llaw a defnyddwyr Thalu a Chwarae 4 diwrnod ymlaen llaw.

Rhagor o fanylion yma

 

Campfa Newydd yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol

Rydym wedi cyflwyno campfa newydd yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol gan gynnwys Biogylchrediad - ymarfer 30 munud newydd sbon wedi'i theilwra i chi. Mae'r offer yn addasu i'ch corff ac yn eich tywys wrth i chi symud ymlaen.

Darllen mwy

Dosbarthiadau ymarfer corff

Mae dosbarthiadau ymarfer corff ar gael yn y Ganolfan Byw’n Actif, Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas, Canolfan Casnewydd a'r Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol.

Mae rhai dosbarthiadau wedi'u hadleoli i fannau newydd (gan gynnwys canolfan drac) i sicrhau y gall pob cwsmer gadw 2m ar wahân. Bydd y llawr yn cael ei farcio â blychau i bob cwsmer er mwyn sicrhau eich diogelwch.

Rhaid archebu dosbarthiadau ymlaen llaw.

Gall Aelodau archebu dosbarthiadau 8 diwrnod ymlaen llaw a defnyddwyr Talu a Chwarae 4 diwrnod ymlaen llaw.

Yn anffodus, oherwydd newidiadau i gapasiti yn ein pyllau nofio a'n hamserlenni ni allwn gynnig dosbarthiadau Aqua ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gobeithiwn allu cyflwyno'r rhain yn fuan.

Rhagor o fanylion yma

Beicio

Beicio Trac

O ddydd Iau 10 Medi, bydd Casnewydd Fyw yn dechrau dod â rhaglen gyfyngedig o Feicio Trac yn ôl ar gyfer Reidwyr Achrededig Cam 3 a 4. Cyflwynwyd sesiwn Hyfforddi Trac ddydd Iau a dydd Gwener am 4.30pm ar gyfer Cam 3 a 4 beicwyr sbrint a dycnwch i ymgymryd ag ymdrechion grŵp a solo. 

Rhagor o fanylion yma

 

Beicio i Blant

Disgwylir i Feicio i Blant ddychwelyd yn ddiweddarach a bydd y manylion yn cael eu cadarnhau'n fuan.

Nofio

Mae Clwb Nofio Dinas Casnewydd a gwersi nofio wedi dychwelyd yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol ac yng Nghanolfan Byw'n Actif. 


Nofio Lôn

Mae nofio lôn ar gael yng Nghanolfan Byw’n Actif a’r Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol. Mae angen i chi archebu lôn sy'n berthnasol i'ch cyflymder nofio gan na fydd goddiweddyd. Ni chaniateir ôl-drawiad. Bydd y sesiynau ar uchafswm o 60 munud o amser pwll i ganiatáu i'n staff lanhau. Rhaid i chi allu nofio hyd y pwll.

Mwy o wybodaeth

Mae nofio am ddim ar gael i bobl dros 60 oed ar adegau dethol a geir yma.


Nofio i'r Teulu

Mae ein sesiwn nofio hwyliog i'r teulu yn addas ar gyfer teuluoedd â phlant dan 8 oed sy'n awyddus i fwynhau'r pwll, ymarfer nofio a chael hwyl mewn amgylchedd cyfeillgar a diogel. Mae ein sesiynau yn ystod yr wythnos yn berffaith i blant cyn-ysgol!

Rhagor o fanylion yma

Mae pwll Canolfan Casnewydd ar gau ar hyn o bryd ar gyfer gwaith cynnal a chadw. Cysylltir â chwsmeriaid gwersi nofio Canolfan Casnewydd ynglŷn â'u gwersi. 

Gwasanaethau Eraill

Plant bach

Disgwylir i weithgareddau plant bach ddychwelyd yn ddiweddarach a bydd y manylion yn cael eu cadarnhau'n fuan.

 

Llogi Cyrtiau

Mae llogi cyrtiau ar gael ar gyfer badminton, tennis a phêl picl- ni allwn logi racedi ac offer ar gyfer llogi cwrt felly cofiwch ddod â'ch rhai eich hun. 

 

Archebion Eraill a Llogi Ystafelloedd

Byddwn yn cysylltu â'n holl archebion rheolaidd yn ystod yr wythnosau nesaf, gyda'r bwriad o ddechrau ail gam yr agoriad ym mis Medi 2020.  Am archebion grŵp ac ymholiadau clwb cysylltwch â bookings@newportlive.co.uk

Rhagor o fanylion yma

 

Caffi

Mae'r caffi yn y Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol bellach ar agor gyda seddau cyfyngedig ar gael. 

 

Parcio am ddim

Mae dwy awr o barcio am ddim ar gael ym Maes Parcio Canolfan Kingsway ar gyfer defnyddwyr Canolfan Casnewydd. Diolch i'n partneriaid Cyngor Dinas Casnewydd. 

 

Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 

Er na fydd ein prif raglen theatr yn mynd rhagddi, rydym yn gobeithio y bydd Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon yn ailagor yr hydref hwn wrth i ni geisio cyflwyno ffyrdd amgen o ddifyrru pobl, gan gynnwys yn ystod cyfnod y Nadolig, yn ogystal â'u helpu i fod yn greadigol a chefnogi eu lles corfforol a meddyliol. 

Yn y cyfamser, dilynwch ein sianeli cyfryngau cymdeithasol lle byddwn yn rhannu perfformiadau a gweithgareddau creadigol eraill gan sefydliadau gwych eraill er mwyn i chi roi cynnig arnyn nhw.

www.facebook.com/theriverfront 

www.twitter.com/riverfrontarts 

Www.instagram.com/riverfrontarts  

Rhagor o wybodaeth

Ar hyn o bryd rydym yn profi nifer fawr iawn o alwadau ac e-byst, felly os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, rydym yn argymell eich bod yn rhoi cynnig ar ein Cwestiynau Cyffredin cyn i chi gysylltu â ni.

Gweld Cwestiynau Cyffredin

Os bydd angen i chi gysylltu â’r tîm, anfonwch e-bost i enquiries@newportlive.co.uk neu ffoniwch 01633 656757.
 

Diolch

Diolch am eich cefnogaeth a'ch amynedd wrth i ni ail-agor. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich gweld yn fuan iawn!