Rydyn ni’n Barod i’ch Croesawu!

Yn dilyn y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn gallu eich croesawu ’nôl i’n canolfannau o ddydd Llun 10 Awst ymlaen. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gadw’n heini gyda’n gilydd yn fuan!

Wrth ddod yn ôl, bydd rhaid i chi wneud pethau mewn ffordd ychydig yn wahanol i helpu i’ch cadw chi, ein cwsmeriaid eraill a’n staff yn ddiogel, ond bydd ein tîm wrth law i gefnogi’ch lles a’ch ysbrydoli i fod yn hapusach ac yn iachach, gyda’n gilydd.
 

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl

Pan fyddwch yn ymweld â ni, fe welwch newidiadau rydyn ni wedi’u gwneud i sicrhau ein bod yn bodloni ein hymrwymiad i gadw pawb yn ddiogel. Rydyn ni’n dilyn y canllawiau a osodwyd gan UK Active i sicrhau diogelwch ein staff a’n cwsmeriaid. 

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Gofyniad i neilltuo pob sesiwn o flaen llaw

  • Llai o ddefnyddwyr yn yr adeilad

  • Adleoli campfeydd ac offer

  • Newidiadau i’n hamserlenni ac adleoli ein dosbarthiadau

  • Trefniadau glanhau mwy trwyadl yn ogystal â darparu cynhyrchion glanhau a diheintio

  • Arwyddion cyfeiriad a chadw pellter cymdeithasol i’w dilyn wrth i chi symud o gwmpas ein hadeiladau

Rydym yn eich annog i ymgyfarwyddo â'n canllawiau llawn cyn i ni ailagor.

Ein Canllawiau

datganiad ymrwymiad iechyd

 

Pa Wasanaethau sy’n Dychwelyd


Bydd y canolfannau canlynol yn ailagor o ddydd Llun 10 Awst ymlaen. 

 

 

Dydd Llun - Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol

6am – 10pm

7am – 7pm

8am – 8pm

Veledrom Geraint Thomas

6am – 8pm

8am – 6pm

8am – 6pm

Canolfan Casnewydd

6am – 10pm

8am – 6pm

8am – 6pm

Canolfan Byw'n Actif

4.30pm – 8pm

8am – 6pm

8am – 6pm

Canolfan Cysylltu

8am – 6pm

8am – 6pm

Ar Gau

 

Archebu

Cyn i chi ymuno â ni, bydd angen cerdyn Casnewydd Fyw ac mae angen i chi archebu eich sesiwn ymlaen llaw. I archebu ar-lein neu drwy ein app, bydd angen i chi sefydlu eich cyfrif ar-lein.


mwy o wybodaeth

Gwasanaethau sy’n Dychwelyd

Cyrtiau Tenis

Mae Cyrtiau Tenis ar gael trwy neilltuo lle yn unig ar gyfer uchafswm o 4 o bobl am 50 munud. 
Bydd cyrtiau y tu allan i oriau brig ar gael o 6:45am a bydd cyrtiau oriau brig ar gael o 4:45pm.

Cyrtiau Tenis Dan Do
Bydd sesiynau wedi’u neilltuo yn dechrau 45 munud wedi’r awr (e.e. 6.45am - 7.30am). 

Cyrtiau Tenis Awyr Agored
Bydd sesiynau wedi’u neilltuo yn dechrau ar yr awr (e.e. 6am – 6.50am)

Gall aelodau neilltuo cwrt 8 diwrnod o flaen llaw, a gall pobl nad ydynt yn aelodau neilltuo cwrt 4 diwrnod o flaen llaw.

Ni fyddwch yn gallu neilltuo cyrtiau tennis am 30 munud na chael gwersi preifat hyd nes y rhoddir gwybod fel arall. Mae manylion am wersi tenis ar gael yn ein hadran aelodaeth isod.

Rhagor o fanylion yma

Gwersi Tenis
Bydd Gwersi Tenis yn dychwelyd o Dydd Mawrth 1af o Fedi.

Sesiynau Tenis Arall
Bydd Tenis Cymdeithasol yn dychwelyd o Dydd Mawrth 1af o Fedi. Bydd pob sesiwn arall yn dychwelyd cyn bo hir.

Rhagor o fanylion yma

Archebwch Nawr

Campfeydd

Mae campfeydd yn ailagor yn y Ganolfan Byw’n Actif, Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas, Canolfan Casnewydd a’r Pwll Nofio a’r Ganolfan Tenis a Nofio Rhanbarthol. 

Mae rhai campfeydd wedi cael eu hadleoli i fannau newydd i sicrhau bod yr holl offer wedi’i osod 2m ar wahân.

Bydd sesiynau yn y gampfa ar gael bob awr ac mae’n rhaid eu neilltuo o flaen llaw.

Gall aelodau neilltuo’r gampfa 8 diwrnod o flaen llaw, a gall pobl nad ydynt yn aelodau neilltuo’r gampfa 6 diwrnod o flaen llaw.

Rhagor o fanylion yma

Campfa newydd yn y Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Rydyn ni wedi cyflwyno campfa newydd yn y Ganolfan Tenis a Nofio Rhanbarthol sy’n cynnwys Biogylched – sesiwn ymarfer 30 munud newydd sbon wedi’i theilwra i chi. Mae’r offer yn addasu i’ch corff ac yn eich arwain wrth i chi ddatblygu. 

Bydd Biogylched ar gael o 17 Awst.

Dysgwch fwy yma

Archebwch Nawr

Dosbarthiadau Ymarfer mewn Grŵp

Bydd dosbarthiadau ymarfer mewn grŵp ar gael yn y Ganolfan Byw’n Actif, Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas, Canolfan Casnewydd a’r Canolfan Tenis a Nofio Rhanbarthol. 

Mae rhai dosbarthiadau wedi cael eu hadleoli i fannau newydd (gan gynnwys y ganolfan drac) i sicrhau bod yr holl gwsmeriaid yn gallu cadw 2m ar wahân. Bydd y llawr yn cael ei farcio â blychau ar gyfer pob cwsmer i sicrhau eich diogelwch. 

Mae’n rhaid neilltuo dosbarthiadau o flaen llaw.  

Gall aelodau neilltuo dosbarthiadau 8 diwrnod o flaen llaw, a gall pobl nad ydynt yn aelodau neilltuo dosbarthiadau 6 diwrnod o flaen llaw.

Yn anffodus, o ganlyniad i newidiadau i gapasiti yn ein pyllau a’n hamserlenni, nid ydym yn gallu cynnig dosbarthiadau Aqua ar hyn o bryd. Ond gobeithiwn allu cyflwyno’r rhain yn fuan. 
 

Mwy o manylion

Archebwch Nawr

Nofio

Bydd clwb nofio Dinas Casnewydd yn dychwelyd ar ddydd Llun 10fed Awst.

Bydd nofio cyhoeddus ar gael yn y Ganolfan Byw’n Actif a’r Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol.

Bydd Gwersi Nofio yn dychwelyd o Dydd Mawrth 1af o Fedi.

Bydd y prif byllau yn y ddau leoliad ar gyfer nofio mewn lonydd yn unig. Bydd angen i chi neilltuo lôn sy’n berthnasol i’ch cyflymder nofio gan na fyddwch yn gallu goddiweddyd. Ni chaniateir nofio ar y cefn. Bydd y sesiynau’n para 60 munud ar y mwyaf i ganiatáu i’n staff lanhau. 

Ni fydd y Pwll Addysgu yn y Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol ar gael.

Bydd rhaid i gwsmeriaid gyrraedd yn barod i nofio gan na fydd loceri a chiwbiclau newid ar gael. Bydd cwsmeriaid yn cael blwch 2 fetr penodol wrth ymyl y pwll i ddadwisgo a storio cyfarpar. Bydd cyfleusterau newid cyfyngedig ar gael yn dilyn eich nofio.

Gall aelodau neilltuo sesiynau nofio 8 diwrnod o flaen llaw, a gall pobl nad ydynt yn aelodau neilltuo sesiynau nofio 4 diwrnod o flaen llaw.

Mwy o Manylion

Archebwch Nawr

Beicio

Bydd Beicio Trac a Beicio i Blant yn dychwelyd yn ddiweddarach a bydd manylion yn cael eu cadarnhau'n fuan.

Llogi llys, ystafell neu neuadd

Bydd rhai llysoedd, neuaddau ac ystafelloedd ar gael i'w llogi.

 

Mwy o Manylion

Aelodaeth a Debyd Uniongyrchol

Aelodau Actif

O ddydd Llun 10 Awst 2020 tan ddydd Sul 16 Awst 2020, bydd Aelodau Actif yn gallu defnyddio ein cyfleusterau yn rhad ac am ddim.  

Byddwn yn dechrau codi tâl am weithgareddau o ddydd Llun 17 Awst ymlaen, ond caiff ei gasglu trwy Ddebyd Uniongyrchol.

Bellach, bydd Casnewydd Fyw yn casglu taliadau Debyd Uniongyrchol ar y cyntaf o bob mis (neu’r diwrnod gwaith agosaf os bydd y 1af ar benwythnos neu ŵyl banc). Bydd y taliad Debyd Uniongyrchol a gesglir ar 1 Medi 2020 ychydig yn uwch i gynnwys 6 wythnos o ddefnydd o 17 Awst 2020 tan 30 Medi 2020. 

Mae rhagor o fanylion, gan gynnwys manylion am eich taliad ar 1 Medi, ar gael yma
Byddwch hefyd yn cael neges e-bost i gadarnhau eich aelodaeth a manylion eich taliad cyntaf. 

Aelodaeth Rhaglen Nofio Integredig

O ddydd Llun 10 Awst 2020 tan ddydd Sul 16 Awst 2020, bydd Aelodau’r Rhaglen Nofio Integredig yn gallu defnyddio ein cyfleusterau yn rhad ac am ddim.  

Byddwn yn dechrau codi tâl am weithgareddau o ddydd Llun 17 Awst ymlaen, ond caiff ei gasglu trwy Ddebyd Uniongyrchol.

Bellach, bydd Casnewydd Fyw yn casglu taliadau Debyd Uniongyrchol ar y cyntaf o bob mis (neu’r diwrnod gwaith agosaf os bydd y 1af ar benwythnos neu ŵyl banc). Bydd y taliad Debyd Uniongyrchol a gesglir ar 1 Medi 2020 ychydig yn uwch i gynnwys 6 wythnos o ddefnydd o 17 Awst 2020 tan 30 Medi 2020. 

Mae rhagor o fanylion, gan gynnwys manylion am eich taliad ar 1 Medi, ar gael yma

Byddwch hefyd yn cael neges e-bost i gadarnhau eich aelodaeth a manylion eich taliad cyntaf.

Aelodau Cyfnod Penodol

O ddydd Llun 10 Awst 2020 tan ddydd Sul 16 Awst 2020, bydd Aelodau Actif yn gallu defnyddio ein cyfleusterau yn rhad ac am ddim.  

O ran cwsmeriaid yr oedd ganddynt aelodaeth cyfnod penodol ar yr adeg y bu’n rhaid i ni gau, bydd eu haelodaeth yn cael ei hymestyn 148 diwrnod i gynnwys y cyfnod tra oeddem ni ar gau.

Aelodaeth Gwersi Tenns a Nofio

Disgwylir i wersi Tennis a Nofio ddychwelyd o 1 Medi ymlaen. Mae’r manylion yn cael eu cwblhau’n derfynol a byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau’r amserlenni a beth fydd yn digwydd i Ddebyd Uniongyrchol ac aelodaeth. 
 

Ddim yn Barod i Ddychwelyd

Os nad ydych yn barod i ddychwelyd eto, cysylltwch â’n tîm cyn 15 Awst ar enquiries@newportlive.co.uk a byddan nhw’n gallu rhoi cyngor i chi ar eich aelodaeth.

Paratowch

Cyn i chi ddychwelyd, paratowch i ymarfer gyda ni eto.

Gwnewch yn siŵr fod gennych chi gerdyn Casnewydd Fyw
Mae gwybodaeth am sut i greu cyfrif a chael eich cerdyn ar gael yma

Archebwch eich sesiwn ar-lein, trwy ap Casnewydd Fyw, neu ffoniwch 01633 656757
Mae cymorth i neilltuo ar-lein ac i ddefnyddio’r ap ar gael yma

Darllenwch ein canllawiau newydd 

Ymgyfarwyddwch â lleoliad newydd eich gweithgaredd oherwydd fe allai fod wedi newid
Gallwch ddod o hyd iddo yn y neges e-bost sy’n cadarnhau eich gweithgaredd

Os oes arnoch angen cymorth i greu cyfrif neu neilltuo gweithgaredd neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, ffoniwch 01633 656 757 neu anfonwch neges e-bost at enquiries@newportlive.co.uk


Aros yn Egnïol Gartref

Os nad ydych yn barod i ymuno â ni eto, byddwn yn parhau i’ch cynorthwyo gartref mewn sawl ffordd.

Les Mills On Demand
Rhowch gynnig ar Les Mills On Demand yn rhad ac am ddim am 30 diwrnod. Os ydych eisiau parhau wedi hynny, gallwch danysgrifio am gyfradd arbennig o £7.94 y mis, sef pris rydyn ni wedi cytuno arno gyda Les Mills ar gyfer cwsmeriaid Casnewydd Fyw.

Dysgwch fwy yma

 

Ap Iach ac Actif

Rydyn ni wedi cyflwyno ap Iach ac Actif Casnewydd Fyw, sy’n bartner perffaith i’ch helpu i ymarfer a gwella eich lles gartref, yn yr awyr agored neu gyda ni yn ein canolfannau. Gallwch hefyd gael at ein hyfforddwyr sy’n cyflwyno rhai o’n dosbarthiadau a’n hymarferion mwyaf poblogaidd i chi roi cynnig arnynt gartref, yn ogystal ag ymarferion ychwanegol a ddarperir gan Technogym.

Dysgwch fwy yma

 

Diolch

Diolch am eich cefnogaeth a’ch amynedd yn ystod ein cyfnod cau. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi’n fuan iawn!
 

Cwestiynau Cyffredin

Dod o hyd i atebion i'n cwestiynau mwyaf cyffredin.

Darllen y Cwestiynau Cyffredin