Cyngor casnewydd fyw i aros yn hapus ac iach o gartref 

Mae ein harferion bob dydd wedi’u tarfu yn llwyr ar hyn o bryd er lles y byd wrth i ni hunanynysu ac ymbellhau’n gymdeithasol. Felly gadewch i ni fanteisio i'r eithaf ar y sefyllfa sydd ohoni gyda rhai syniadau ffitrwydd a lles arloesol yn y cartref.

Mae'n hawdd eistedd ar y soffa yn llonydd gan wylio’r newyddion – beth am neilltuo amser bod yn dipyn i roi llonydd i’ch teclynnau - a symud? Mae cynllunio a chael strwythur yn hollbwysig, gwnewch restr o'r holl fathau o ymarfer corff rydych yn eu mwynhau a'u cynnwys mewn cynllun wythnosol. Gallai’r canlynol fod yn batrwm posibl: Diwrnod 1 - mynd am dro neu loncian, Diwrnod 2 - ymarferion pwysau’r corff, Diwrnod 3 dosbarth Zumba ar-lein. Mae llawer ar gael ar-lein gan gynnwys gan hyfforddwyr Casnewydd Fyw ar dudalen Facebook Casnewydd Fyw.

Os oes gennych chi watsh glyfar neu draciwr ffitrwydd, cadwch lygad ar eich symudiadau dyddiol. Argymhellir bod angen symud am o leiaf 150 munud yr wythnos ar gyfer ffitrwydd iechyd gan gynnwys unrhyw beth o lanhau, garddio, cerdded, (ar eich pen eich hun neu gydag aelod o'r cartref os ydych yn mynd am dro yn yr awyr agored), mae'r rhain yn ffyrdd gwych o gadw'r corff i symud.

Mae angen i ni hefyd ystyried ein ffitrwydd cardiofasgwlaidd, cryfder ein cyhyrau a’n dygnwch yn ogystal â hyblygrwydd a symudedd. Yr elfennau hyn fel arfer sy'n dirywio o ran perfformiad cyn gynted ag y collwn ein trefn arferol. Os byddwn yn atal ein trefn ymarfer corff dwysach efallai y byddwn yn gweld pethau fel rhedeg yn mynd yn anoddach, cyhyrau'n mynd yn wannach, efallai y byddwn yn teimlo'n stiff ac efallai y bydd ein symudedd yn dirywio. Dyma ambell ateb:-
 

  • Rhowch gynnig ar un o sesiynau ymarfer corff ar-lein Casnewydd Fyw i chi eu gwneud gartref - edrychwch ar dudalen Facebook Casnewydd Fyw am ragor o wybodaeth. www.facebook.com/newportliveuk

  • Mae gan y GIG ar-lein fanc gwych o sesiynau ymarfer corff rhithwir am ddim i'w gwneud gartref, unrhyw beth o Pilates, Ioga, aerobeg, dawns neu gryfder i godi cyflymder y galon. Edrychwch ar: https://www.nhs.uk/conditions/nhs-fitness-studio

  • Beth am roi cynnig ar ein sesiwn ymarfer corff gylchol syml? Mae'r un yma yn enghraifft dda o ymarfer cardio a chryfder sylfaenol ac nid oes angen offer! Rhowch gynnig ar bob ymarfer am 30 eiliad i funud ar y tro neu wneud yr ymarfer 15-20 gwaith mewn un set. Sicrhewch eich bod yn mynd ar eich cyflymder eich hun!

Yn bwysig, sicrhewch eich bod yn cynhesu cyn cymryd rhan mewn unrhyw ymarfer corff, a pheidiwch â gwthio eich hun y tu hwnt i'ch gallu eich hun. Mae risgiau ynghlwm wrth ymarfer corff a thra byddwch yn y cartref, ni ddylech wneud unrhyw weithgareddau y dywedwyd wrthych nad ydynt yn addas i chi. Cadwch yn ddiogel a sicrhewch fod unrhyw le rydych yn dewis ymarfer corff ynddo yn rhydd rhag rhwystrau a pheryglon.
 
Gallech hefyd gychwyn ar y pethau rydych chi wedi bod yn bwriadu eu gwneud ers talwm megis sortio'r cwpwrdd llawn dop (mae un gyda ni i gyd), coginio rhywbeth iach, gwrando ar eich hoff gerddoriaeth, darllen llyfr neu gofrestru ar gyfer cwrs ar-lein-defnyddiwch yr amser i fod yn gynhyrchiol!

Yn olaf, cofiwch roi ychydig o amser i chi eich hun i ymlacio ac anghofio’r byd. Darllenwch lyfr, myfyriwch neu bamprwch eich hun a chofiwch gadw mewn cysylltiad â'ch teulu neu'ch ffrindiau a all fod ar eu pennau eu hunain, dros y ffôn neu drwy neges, i wneud yn siŵr eu bod yn iawn.

Meddyliwch yn gadarnhaol a chymryd un dydd ar y tro!

I gael mwy o ymarferion corff, syniadau a dolenni i'ch helpu i gadw'n hapus ac yn iach yn eich cartref ewch i tudalen Hapus ac Iach o Gartref.

ein grym cartref syml