Hapus ac iach o gartref


Mae gweithgarwch corfforol, ymarfer corff, cadw'n heini ac ennyn diddordeb pobl yn y celfyddydau a chreadigrwydd yn ganolog i bopeth a wnawn yma yng Nghasnewydd Fyw. Yn ystod y cyfnod anodd hwn efallai na fyddwn yn gallu eich cefnogi chi'n bersonol, ond rydym wedi ymrwymo i'ch cefnogi chi a'ch lles gartref gymaint ag y gallwn.

Hyd nes y gallwn eich croesawu chi i gyd yn ôl i leoliadau Casnewydd Fyw yn ddiogel, rydym am roi gwybodaeth i chi ar-lein a fydd yn eich helpu i gadw'n ffit ac yn iach, cefnogi lles corfforol a meddyliol cadarnhaol ac ysbrydoli creadigrwydd tra eich bod gartref.


Bydd hyn yn cynnwys:

 • Gweithio gyda'n tîm ffitrwydd i recordio rhai fideos ymarfer corff hawdd a hwyliog sy'n addas ar gyfer pob gallu. Bydd y fideos hyn yn cael eu recordio gan rai o’n harweinwyr dosbarth rheolaidd a byddant yn cynnwys cynghorion ar sut y gallwch gymryd rhan yn ddiogel, ar eich cyflymder eich hun ac ar adeg sy'n gyfleus i chi.

 • Rhannu awgrymiadau a syniadau yn aml ar sut i aros yn iach ac yn actif heb adael eich cartref

 • Rhannu adnoddau am ddim y gallwch chi gymryd rhan ynddynt a'u creu ynghyd â chynghorion syml i’ch helpu i ddechrau hobi newydd tra'n sownd yn eich cartref

 • Rhannu dolenni i berfformiadau, sioeau a gweithgareddau celfyddydol y gellir eu ffrydio a'u mwynhau ar-lein

Cyngor sut i aros yn hapus ac iach o gartref

Mwy o wybodaeth

LES MILLS on Demand

Mwy o wybodaeth

Llyfryn Gweithgareddau Nadolig

Hwyl Nadolig i blant! Lawrlwythwch ac argraffwch ein llyfryn gweithgareddau.

Lawrlwythwch Nawr

adnoddau hapus ac iach o gartref

Adnoddau yn ystod y Cyfnod Atal Rhagfyr / Ionawr:

 • Ziba Creative - Ymunwch â Naz, sydd efallai’n gyfarwydd i chi o'i byrddau crefft yng Nghanolfan Glan yr Afon yn ystod Sblash Mawr a Chelf ar y Bryn, gan ei bod yn rhannu rhai prosiectau creadigol syml gwych ar ei sianel YouTube.
 • Happenus - Gefeillio - dewch o hyd i'ch gyfeillgyfeiriad ac ysgrifennwch lythyr ato.
 • The Shows Must Go On! - Cadwch lygad am y sianel YouTube hon sy'n rhyddhau teitl West End newydd sbon bob nos Wener am 7pm
 • Theatr Little Angel - Theatr bypedau i blant yw’r Little Angel y mae ganddi dymor Nadolig gwych ar-lein i deuluoedd ei fwynhau! Gallwch wylio'r sioeau'n fyw ar Zoom neu ar amser sy’n gyfleus i chi ar YouTube. Mae'r sioe yn cynnwys 'Wow! Said the Owl’, ‘Mother Christmas’, a ‘The Little Fish’.
 • Cwisiau Theatr - Profwch eich gwybodaeth am y theatr gyda'r cwisiau hyn gan yr Official London Theatre.
 • Disney ar y Llwyfan - Gweithgareddau, adnoddau a fideos sy'n arddangos rhai o rannau mwyaf poblogaidd y rhaglenni addysg am ddim gan Disney Theatrical
 • Blob Opera - Crëwch eich cân wedi'i hysbrydoli gan opera eich hun gyda Blob Opera - nid oes angen unrhyw sgiliau cerddoriaeth!
 • The Wonderful Wizard of Oz - Yn fyw ar-lein trwy Zoom tan y 3ydd o Ionawr.
 • AM - Mae'r llwyfan ffrydio rhad ac am ddim hwn yn cynnwys fideos a phodlediadau gan sefydliadau, gwyliau ac artistiaid o Gymru.
 • Llyfrynnau Gweithgareddau Disney - Mae gwefan Disney’s Destination of Imagination yn cynnwys amrywiaeth o lyfrynnau gweithgareddau celf a chrefft ar thema Disney gan gynnwys Mickey Mouse, Princesses, Marvel, Spider Man, Star Wars a mwy!
 • Disney’s Art of Imagination - Dysgwch sut i dynnu llun o'ch hoff gymeriadau Disney!
 • Live Music Now at Home - fideos wedi'u recordio ymlaen llaw sy'n addas ar gyfer cartrefi gofal a'r cyhoedd.
 • Live Music in Care - Cyngherddau ar-lein am ddim ar gyfer cartrefi gofal sy'n cynnwys cerddorion Live Music Now, bob dydd Mercher am 2pm.
 • Sesiynau ymarfer gartref #CymruActif - sesiynau ymarfer corff gartref gan Chwaraeon Cymru.
 • British Cycling Learning - amrywiaeth o gyfleoedd dysgu digidol ac ar-lein i ddysgwyr a gwirfoddolwyr.
 • Couch to 5K - Bydd Couch to 5K y GIG yn eich helpu i weithio'n raddol tuag at redeg 5km mewn 9 wythnos yn unig.
 • Cynlluniau Cryfder ac Ystwythder y GIG - Mae'r cynllun 5 wythnos yn cynnwys cyfres o ymarferion di-offer sydd wedi'u cynllunio i wella eich cryfder a'ch ystwythder.
 • Newid am Oes - Gemau dan do a gweithgareddau Siglo 10 Munud ar thema Disney i helpu plant i gadw’n heini.
 • 5 cam i les meddyliol - Gallai rhoi cynnig ar y pethau hyn eich helpu i deimlo'n fwy cadarnhaol a gallu cael y gorau o fywyd, gan y GIG
 • Ryseitiau brecwast iach
 • Bwyta'n dda - Awgrymiadau gan y GIG am sut i fwyta'n dda
 • Coginio Gyda'n Gilydd Cymru - coginio ar YouTube a gwneud prydau gwych sy'n addas i’r teulu cyfan.
 • Adnoddau lles - adnoddau i helpu i gadw'n gadarnhaol yn ystod y pandemig gan Chwaraeon Cymru.
 • Coginio Gyda'n Gilydd Cymru - coginio ar Youtube a gwneud prydau gwych sy'n addas i’r teulu cyfan.
 • Dosbarthiadau ffitrwydd Casnewydd Fyw - yn ogystal â'n fideos dyddiol ar Facebook, mae gennym hefyd ystod eang o ddosbarthiadau wedi'u recordio gan ein hyfforddwyr ar ein sianel Youtube.
 • Project Celf Cysylltiadau Coll - ymunwch â’r project cymunedol hwn yng Nghasnewydd a chreu darn o gelf weledol wedi'i ysbrydoli gan y cyfnod cloi fydd yn cael ei arddangos mewn oriel ddigidol.
Dosbarthiadau Casnewydd Fyw o gartref:

 •  Cynhesu'r corff - Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynhesu'n ddiogel ac yn gyfforddus bob tro cyn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd corfforol.
 • Hyfforddiant ecsentrig - Dyma ymarfer cylched byr sy'n cynnwys sit yps, pres yps a sgwats.
 • Ymarfer HIIT a’r craidd - Ymarfer HIIT a’r craidd gwych ar gyfer dau lefel gallu.
 • Ymarfer dwysedd isel - ymarfer dwysedd isel gwych i'r rhai sydd â phroblemau iechyd neu gleifion NERS
 • FitSteps CHA CHA - Dawns fywiog, hwyliog a haerllug gyda llawer o siglo’r cluniau. Addas ar gyfer pob oedran a gallu ac nid oes angen partner arnoch. Cewch gymaint o hwyl fel na fyddwch yn sylweddoli eich bod yn gwella’ch ffitrwydd hyd yn oed!
 • FitSteps Passo Doble - PassoDoble ystafell ddawns fodern gyda Mandy. Tynnwch wyneb pwerus ffyrnig i ni i ddangos eich bod o ddifri gyda hon - ewch i’r cymeriad! Nid oes angen partner, ond anogir pawb ar yr aelwyd i gymryd rhan! Cadwch y dwyster i lefel sy’n gyfforddus i chi.
 • FitSteps American Smooth - Bachwch eich ymbarél i berfformio 'Singing in the Rain’ gyda'n hyfforddwr Mandy! Mae hwn yn drac FitSteps dwysedd isel hyfryd gydag ychydig o ymwrthedd ar y corff uchaf, ac sy’n ffefryn cadarn gyda menywod bore dydd Iau.
 • Salsa FitSteps - Ymunwch â Salsa gyda Mandy! Mae hwn yn gyflwyniad syml gwych i Salsa y gallwch ei wneud o'ch ystafell fyw eich hun.
 • FitSteps Jive - Trefniant dawns anhygoel arall i chi gan ein Brenhines FitSteps Mandy - ddim yn rhy gymhleth a gallwch ei wneud mor ddwys ag y mynnwch. Rociwch y Rocky Robin!
 • Swmba -Trefniant 3 munud byr i waredu eich swildod gyda Swmba a dawns rhydd!  Gwych i bob oed a gallu!
 • Swmba Bollywood - Swmba BollyWood yn eich ystafell fyw gan Gasnewydd Fyw! Mae ategolion yn ddewisol ond beth am wneud y gorau ohoni a gwisgo belt ceiniogau os oes gennych chi un? Mae'r trac hwn yn isel i ganolig o ran dwysedd, sy’n wych ar gyfer pob gallu. 'Siglwch hi!'
 • Zumba Remix - Os daeth rhai ohonoch chi i’n digwyddiad ar Ddiwrnod Rhyngwladol Hawliau’r Menywod yng Nghanolfan Glan yr Afon, efallai y byddwch yn nabod rhai o'r arferion hyn. 7.30 munud o hyd yw e, felly digon o amser i gael y galon i guro’n gyflym a dangos ambell symudiad. Gwych i bob oed a gallu.
 • Trefniant Ioga 1 - Mae ein hyfforddwr ioga Sam yn dangos ymarfer Ioga syml y gallwch ei wneud gartref. Perffaith ar gyfer ymestyn a thawelu’r straen. Fideo 1 o 2.
 • Trefniant Ioga - Dyma ail hanner ymarfer ioga Sam.
 • Ioga’r Craidd - Os ydych chi wedi blino ar eistedd gartref, mae hwn yn un gwych i ddechrau deffro'r craidd ac ymestyn y cyhyrau. Yn y llif ioga finiasa, byddwch yn anadlu, yn canolbwyntio, yn ymestyn ac yn cydbwyso gan gryfhau eich corff a gweithio ar eich craidd.
 • Trefniant ymlacio - Popeth yn mynd yn drech na chi? Diffoddwch y newyddion am ennyd a gollyngwch y dyfeisiau. Gorweddwch ar eich cefn, caewch eich llygaid ac aiff Sam â chi drwy drefn myfyrio i ddiffodd eich meddwl a rhoi moment o seibiant i chi. 
   
Adnoddau ffitrwydd eraill ar-lein:

 • NHS - Cymerwch eich dewis o 24 o fideos wedi'u harwain gan hyfforddwr mewn perthynas ag ymarfer aerobeg, cryfder ac ymwrthedd, a chategorïau Pilates a ioga a gyflwynwyd i chi gan y GIG.
 • Stay at Home Challenge - sawl 'keepy upy' allwch chi ei wneud gyda rhôl toiled?
 • LTA - Sgils tenis o gartref
 • Sport Wales - #BeActiveWales - Cadw Cymru symud yn ystod argyfwng coronafeirws, p'un ai ydych chi'n chwilio am ymarfer corff tyner neu ymarferiad dwys.
 • Sport England - Cynghorion, cyngor a chanllawiau ar sut i gadw'n egnïol yn eich cartref.
 • Gwneud cais am ymgynghoriad ffitrwydd - os ydych yn aelod o Gasnewydd Fyw, mae ein hyfforddwyr ar gael i roi cyngor wedi'i deilwra i chi ar sut i barhau â'ch ymarfer corff yn ddiogel gartref! Gall ymgynghoriadau gael eu cynnal yn ddigidol drwy Zoom.  Os hoffech gael ymgynghoriad neu os hoffech gael cyngor gan un o'n hyfforddwyr, rhowch eich manylion isod a bydd un o'n tîm yn cysylltu â chi: https://www.surveymonkey.co.uk/r/Newport_Live_Consultation
Aros mewn cysylltiad â'r Celfyddydau:

 •  Cymorth i'r rhai sy'n gweithio yn y celfyddydau - Mae ein cynhyrchydd creadigol Olivia yn cynnig sesiynau hyfforddi/cyngor a chanllaw/cefnogaeth gan gyfoedion/sgyrsiau trwy Skype/Zoom i unrhyw un yng nghymuned y celfyddydau – cysylltwch â hi ar olivia.harris@newportlive.co.uk i drefnu rhywbeth.
 • Llwyfan Soffa Cymru - Mae artistiaid o Gasnewydd dangos eu creadigrwydd yn fyw ar Facebook bob dydd am 3pm, 6pm a 9pm. Mae sesiynau blaenorol wedi cynnwys amser stori, cwisiau tafarn, cerddorion byw, arddangosiadau celf a chrefft, technegau camera creadigol ac maent hyd yn oed wedi archwilio cwch gwenyn! Os oes unrhyw beth yn benodol yr hoffech ei weld, ysgrifennwch neges i'r dudalen.
 • The Show Must Go Online -Mae'r safle hwn yn dwyn ynghyd actorion o bob cwr o'r byd i berfformio dramâu cyflawn William Shakespeare ar-lein, yn y drefn y credir y’u hysgrifennwyd. Bydd y dramâu'n ffrydio’n fyw ar YouTube, bob dydd Iau am 7pm.
 •  Creative Quarantine - e-bost dyddiol o weithgareddau creadigol ac anturiaethau ar gyfer pob oedran i'w gwneud yn eu cartref eu hunain. Dan arweiniad grŵp o artistiaid a phobl greadigol sydd wedi cael eu hanfon adref oherwydd y coronafeirws, maent am i ni barhau i fod mor greadigol â phosibl!
 •  The Stay at Home Festival - Mae actorion a digrifwyr gan gynnwys Jo Brand, Sara Pascoe, Stephen Merchant a llawer mwy wedi lansio'r ŵyl aros gartref, gan ffrydio nosweithiau comedi a sgyrsiau yn fyw bron bob dydd. 
 •  The Social Distancing Festival - Cymuned artistiaid ar-lein a grëwyd i ddathlu ac arddangos gwaith y llawer o artistiaid trwy’r byd y mae’r angen am ymbellhau cymdeithasol wedi effeithio arnynt. Cafodd llawer o'r darnau yma eu creu a'u hymarfer ond yn anffodus chawson nhw erioed eu perfformio o flaen cynulleidfa.
 •  Filmed on Stage - Ffrydio fersiynau o sioeau Broadway.
 •  Royal Opera House - opera a bale am ddim o'r Tŷ Opera Brenhinol #FromOurHouseToYourHouse
 • National Theatre - Mae'r Theatr Genedlaethol wedi lansio Theatr Genedlaethol yn y cartref a phob dydd Iau am 7pm byddant yn rhyddhau rhai o theatr gorau Prydain y gellir eu ffrydio ar-lein am wythnos
 • The Shows Must Go On - Sioe gerdd wythnosol gan Andrew Lloyd Webber
 • Family Theatre Fun - Gemau, cwisiau, stortimes, adnoddau addysgol am ddim a mwy gan swyddogol Theatr Llundain
 • Head for Arts - Gweithgareddau ar-lein, adloniant a rhwydweithiau cymorth y gall pobl ymgysylltu â hwy o'u cartrefi.
 • Fantastic for Families - Gweithgareddau celfyddydol i deuluoedd roi cynnig arnynt gartref.
 • Broadway HD - Mae'r safle hwn yn llawn dangosiadau byw o gynyrchiadau Broadway o’r gorffennol gan gynnwys Billy Elliott, Cats, Fam, Kinky Boots, Miss Saigon, Les Miserables a llawer mwy.
 • Rhaid i'r Sioeau Fynd Yn eu Blaen! - Un o’r sianeli YouTube mwyaf poblogaidd yn ystod y cyfnod cloi cyntaf, mae hi yn ei hôl ac yn ffrydio sioe West End bob nos Wener am 7pm. Dros yr wythnosau diwethaf mae'r sianel wedi dangos War of the Worlds, a sioeau poblogaidd Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera, Joseph and theAmazing Technicolor Dreamcoat a Jesus Christ Superstar.
Adnoddau Addysgol:

 •  Llyfrau sain David Walliams - Bob dydd caiff llyfr sain gwahanol o The Worlds Worst Children 3 ei rannu ar-lein yn rhad ac am ddim. 
 • Amser stori gydag Anti Chris - Mae Anti Chris yn darllen straeon dwyieithog i blant meithrin a phlant iau. Mae straeon hyd yn hyn wedi cynnwys Dear Zoo ac We're Going on a Bear Hunt.
 •  The Body Coach - Gwersi Ymarfer Corff gyda Joe Wicks, bob dydd yn yr wythnos am 9am
 •  BBC Bitesize - Cynnwys cwricwlwm y DU ar gyfer yr ysgol gynradd hyd at ôl 16.
 • Mystery Science - gwersi gwyddoniaeth hawdd am ddim i chi allu dysgu o gartref
 • The Kid Should See This - casgliad o 4300+ o fideos addas i blant, wedi'u curadu ar gyfer athrawon a rhieni sydd am rannu cyfryngau doethach, mwy ystyrlon yn y dosbarth a gartref.
 • World Geography Games - gemau cwis difyr ac addysgol ar gyfer plant, myfyrwyr, oedolion a phobl hŷn i brofi a gwella eu gwybodaeth ddaearyddol.
 • Duolingo -dysgwch iaith am ddim.
 • Blockly Games - cyfres o gemau addysgol sy'n dysgu rhaglennu. Wedi eu cynllunio ar gyfer plant heb brofiad blaenorol gyda rhaglennu cyfrifiadurol. Erbyn diwedd y gemau hyn, mae’r chwaraewyr yn barod i ddefnyddio ieithoedd testun confensiynol.
 • Tinkercad -app rhad ac am ddim a hawdd ei ddefnyddio ar gyfer dylunio 3D, electroneg, a chodio.
 • Prodigy Game - llwyfan mathemateg difyr sy’n cyd-fynd â’r cwricwlwm
 • Guggenheim - cewch weld rhywfaint o'r casgliad ar-lein
 • National Gallery of Art - cewch weld rhywfaint o'r casgliad ar-lein
 • Teithiau'r Fatican - ewch ar daith rithwir o ran o'r Fatican.
 • Sŵ Caeredin -gwe-gamera byw o rannau o'r sw
 • Disney on Stage - Adnoddau addysgol
   
Meddwl Iach:

Cefnogwch ni

Mae Casnewydd Fyw yn sefydliad ac elusen dosbarthu nid-er-elw, sy'n golygu bod ein holl incwm sy’n weddill yn cael ei ailfuddsoddi yn y sefydliad i wella ein rhaglenni, ein cyfleusterau a’n gwasanaethau ac i gefnogi hyfforddiant a datblygiad staff. Fyddai hyn ddim yn bosibl heb eich cefnogaeth barhaus chi.

Gofynnwyd i ni sut gallwch chi barhau i'n cefnogi yn ystod y cyfnod hwn, felly os ydych yn gallu, ac yn dymuno parhau i'n cefnogi tra’n bod ni ar gau, gallwch wneud hynny trwy ein tudalen Cefnogwch ni.

dosbarthiadau wedi'u recordio ymlaen Llaw yn cael eu rhannu'n ddyddiol ar facebook

Lockdown Fitness Timetable 18-24 Jan

 

Lockdown Fitness Timetable 25-31 Jan

 

Lockdown Fitness Timetable 1-7 Feb

 

Newyddion a Digwyddiadau

12/01/2021

Ymunwch â Bwrdd Casnewydd Fyw

Darllen mwy
21/12/2020

Cyfnod Cloi Lefel 4

Darllen mwy
18/12/2020

Diweddariad am Clwb Nofio a Pholo Dŵr Dinas Casnewydd Rhagfyr 2020

Darllen mwy