Hapus ac iach o gartref


Mae gweithgarwch corfforol, ymarfer corff, cadw'n heini ac ennyn diddordeb pobl yn y celfyddydau a chreadigrwydd yn ganolog i bopeth a wnawn yma yng Nghasnewydd Fyw. Yn ystod y cyfnod anodd hwn efallai na fyddwn yn gallu eich cefnogi chi'n bersonol, ond rydym wedi ymrwymo i'ch cefnogi chi a'ch lles gartref gymaint ag y gallwn.

Hyd nes y gallwn eich croesawu chi i gyd yn ôl i leoliadau Casnewydd Fyw yn ddiogel, rydym am roi gwybodaeth i chi ar-lein a fydd yn eich helpu i gadw'n ffit ac yn iach, cefnogi lles corfforol a meddyliol cadarnhaol ac ysbrydoli creadigrwydd tra eich bod gartref.


Bydd hyn yn cynnwys:

 • Gweithio gyda'n tîm ffitrwydd i recordio rhai fideos ymarfer corff hawdd a hwyliog sy'n addas ar gyfer pob gallu. Bydd y fideos hyn yn cael eu recordio gan rai o’n harweinwyr dosbarth rheolaidd a byddant yn cynnwys cynghorion ar sut y gallwch gymryd rhan yn ddiogel, ar eich cyflymder eich hun ac ar adeg sy'n gyfleus i chi.

 • Rhannu awgrymiadau a syniadau yn aml ar sut i aros yn iach ac yn actif heb adael eich cartref

 • Rhannu adnoddau am ddim y gallwch chi gymryd rhan ynddynt a'u creu ynghyd â chynghorion syml i’ch helpu i ddechrau hobi newydd tra'n sownd yn eich cartref

 • Rhannu dolenni i berfformiadau, sioeau a gweithgareddau celfyddydol y gellir eu ffrydio a'u mwynhau ar-lein

Cyngor sut i aros yn hapus ac iach o gartref

Mwy o wybodaeth

LES MILLS on Demand

Mwy o wybodaeth

App Healthy and Active

Mwy o wybodaeth

adnoddau hapus ac iach o gartref

Dosbarthiadau Casnewydd Fyw o gartref:

 •  Cynhesu'r corff - Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynhesu'n ddiogel ac yn gyfforddus bob tro cyn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd corfforol.
 • Hyfforddiant ecsentrig - Dyma ymarfer cylched byr sy'n cynnwys sit yps, pres yps a sgwats.
 • Ymarfer HIIT a’r craidd - Ymarfer HIIT a’r craidd gwych ar gyfer dau lefel gallu.
 • Ymarfer dwysedd isel - ymarfer dwysedd isel gwych i'r rhai sydd â phroblemau iechyd neu gleifion NERS
 • FitSteps CHA CHA - Dawns fywiog, hwyliog a haerllug gyda llawer o siglo’r cluniau. Addas ar gyfer pob oedran a gallu ac nid oes angen partner arnoch. Cewch gymaint o hwyl fel na fyddwch yn sylweddoli eich bod yn gwella’ch ffitrwydd hyd yn oed!
 • FitSteps Passo Doble - PassoDoble ystafell ddawns fodern gyda Mandy. Tynnwch wyneb pwerus ffyrnig i ni i ddangos eich bod o ddifri gyda hon - ewch i’r cymeriad! Nid oes angen partner, ond anogir pawb ar yr aelwyd i gymryd rhan! Cadwch y dwyster i lefel sy’n gyfforddus i chi.
 • FitSteps American Smooth - Bachwch eich ymbarél i berfformio 'Singing in the Rain’ gyda'n hyfforddwr Mandy! Mae hwn yn drac FitSteps dwysedd isel hyfryd gydag ychydig o ymwrthedd ar y corff uchaf, ac sy’n ffefryn cadarn gyda menywod bore dydd Iau.
 • Salsa FitSteps - Ymunwch â Salsa gyda Mandy! Mae hwn yn gyflwyniad syml gwych i Salsa y gallwch ei wneud o'ch ystafell fyw eich hun.
 • FitSteps Jive - Trefniant dawns anhygoel arall i chi gan ein Brenhines FitSteps Mandy - ddim yn rhy gymhleth a gallwch ei wneud mor ddwys ag y mynnwch. Rociwch y Rocky Robin!
 • Swmba -Trefniant 3 munud byr i waredu eich swildod gyda Swmba a dawns rhydd!  Gwych i bob oed a gallu!
 • Swmba Bollywood - Swmba BollyWood yn eich ystafell fyw gan Gasnewydd Fyw! Mae ategolion yn ddewisol ond beth am wneud y gorau ohoni a gwisgo belt ceiniogau os oes gennych chi un? Mae'r trac hwn yn isel i ganolig o ran dwysedd, sy’n wych ar gyfer pob gallu. 'Siglwch hi!'
 • Zumba Remix - Os daeth rhai ohonoch chi i’n digwyddiad ar Ddiwrnod Rhyngwladol Hawliau’r Menywod yng Nghanolfan Glan yr Afon, efallai y byddwch yn nabod rhai o'r arferion hyn. 7.30 munud o hyd yw e, felly digon o amser i gael y galon i guro’n gyflym a dangos ambell symudiad. Gwych i bob oed a gallu.
 • Trefniant Ioga 1 - Mae ein hyfforddwr ioga Sam yn dangos ymarfer Ioga syml y gallwch ei wneud gartref. Perffaith ar gyfer ymestyn a thawelu’r straen. Fideo 1 o 2.
 • Trefniant Ioga - Dyma ail hanner ymarfer ioga Sam.
 • Ioga’r Craidd - Os ydych chi wedi blino ar eistedd gartref, mae hwn yn un gwych i ddechrau deffro'r craidd ac ymestyn y cyhyrau. Yn y llif ioga finiasa, byddwch yn anadlu, yn canolbwyntio, yn ymestyn ac yn cydbwyso gan gryfhau eich corff a gweithio ar eich craidd.
 • Trefniant ymlacio - Popeth yn mynd yn drech na chi? Diffoddwch y newyddion am ennyd a gollyngwch y dyfeisiau. Gorweddwch ar eich cefn, caewch eich llygaid ac aiff Sam â chi drwy drefn myfyrio i ddiffodd eich meddwl a rhoi moment o seibiant i chi. 
   
Adnoddau ffitrwydd eraill ar-lein:

 • NHS - Cymerwch eich dewis o 24 o fideos wedi'u harwain gan hyfforddwr mewn perthynas ag ymarfer aerobeg, cryfder ac ymwrthedd, a chategorïau Pilates a ioga a gyflwynwyd i chi gan y GIG.
 • Stay at Home Challenge - sawl 'keepy upy' allwch chi ei wneud gyda rhôl toiled?
 • LTA - Sgils tenis o gartref
 • Sport Wales - #BeActiveWales - Cadw Cymru symud yn ystod argyfwng coronafeirws, p'un ai ydych chi'n chwilio am ymarfer corff tyner neu ymarferiad dwys.
 • Sport England - Cynghorion, cyngor a chanllawiau ar sut i gadw'n egnïol yn eich cartref.
Aros mewn cysylltiad â'r Celfyddydau:

 •  Cymorth i'r rhai sy'n gweithio yn y celfyddydau - Mae ein cynhyrchydd creadigol Olivia yn cynnig sesiynau hyfforddi/cyngor a chanllaw/cefnogaeth gan gyfoedion/sgyrsiau trwy Skype/Zoom i unrhyw un yng nghymuned y celfyddydau – cysylltwch â hi ar olivia.harris@newportlive.co.uk i drefnu rhywbeth.
 • Llwyfan Soffa Cymru - Mae artistiaid o Gasnewydd dangos eu creadigrwydd yn fyw ar Facebook bob dydd am 3pm, 6pm a 9pm. Mae sesiynau blaenorol wedi cynnwys amser stori, cwisiau tafarn, cerddorion byw, arddangosiadau celf a chrefft, technegau camera creadigol ac maent hyd yn oed wedi archwilio cwch gwenyn! Os oes unrhyw beth yn benodol yr hoffech ei weld, ysgrifennwch neges i'r dudalen.
 • The Show Must Go Online -Mae'r safle hwn yn dwyn ynghyd actorion o bob cwr o'r byd i berfformio dramâu cyflawn William Shakespeare ar-lein, yn y drefn y credir y’u hysgrifennwyd. Bydd y dramâu'n ffrydio’n fyw ar YouTube, bob dydd Iau am 7pm.
 •  Creative Quarantine - e-bost dyddiol o weithgareddau creadigol ac anturiaethau ar gyfer pob oedran i'w gwneud yn eu cartref eu hunain. Dan arweiniad grŵp o artistiaid a phobl greadigol sydd wedi cael eu hanfon adref oherwydd y coronafeirws, maent am i ni barhau i fod mor greadigol â phosibl!
 •  The Stay at Home Festival - Mae actorion a digrifwyr gan gynnwys Jo Brand, Sara Pascoe, Stephen Merchant a llawer mwy wedi lansio'r ŵyl aros gartref, gan ffrydio nosweithiau comedi a sgyrsiau yn fyw bron bob dydd. 
 •  The Social Distancing Festival - Cymuned artistiaid ar-lein a grëwyd i ddathlu ac arddangos gwaith y llawer o artistiaid trwy’r byd y mae’r angen am ymbellhau cymdeithasol wedi effeithio arnynt. Cafodd llawer o'r darnau yma eu creu a'u hymarfer ond yn anffodus chawson nhw erioed eu perfformio o flaen cynulleidfa.
 •  Filmed on Stage - Ffrydio fersiynau o sioeau Broadway.
 •  Royal Opera House - opera a bale am ddim o'r Tŷ Opera Brenhinol #FromOurHouseToYourHouse
 • National Theatre - Mae'r Theatr Genedlaethol wedi lansio Theatr Genedlaethol yn y cartref a phob dydd Iau am 7pm byddant yn rhyddhau rhai o theatr gorau Prydain y gellir eu ffrydio ar-lein am wythnos
 • The Shows Must Go On - Sioe gerdd wythnosol gan Andrew Lloyd Webber
 • Family Theatre Fun - Gemau, cwisiau, stortimes, adnoddau addysgol am ddim a mwy gan swyddogol Theatr Llundain
 • Head for Arts - Gweithgareddau ar-lein, adloniant a rhwydweithiau cymorth y gall pobl ymgysylltu â hwy o'u cartrefi.
 • Fantastic for Families - Gweithgareddau celfyddydol i deuluoedd roi cynnig arnynt gartref.
Adnoddau Addysgol:

 •  Llyfrau sain David Walliams - Bob dydd caiff llyfr sain gwahanol o The Worlds Worst Children 3 ei rannu ar-lein yn rhad ac am ddim. 
 • Amser stori gydag Anti Chris - Mae Anti Chris yn darllen straeon dwyieithog i blant meithrin a phlant iau. Mae straeon hyd yn hyn wedi cynnwys Dear Zoo ac We're Going on a Bear Hunt.
 •  The Body Coach - Gwersi Ymarfer Corff gyda Joe Wicks, bob dydd yn yr wythnos am 9am
 •  BBC Bitesize - Cynnwys cwricwlwm y DU ar gyfer yr ysgol gynradd hyd at ôl 16.
 • Mystery Science - gwersi gwyddoniaeth hawdd am ddim i chi allu dysgu o gartref
 • The Kid Should See This - casgliad o 4300+ o fideos addas i blant, wedi'u curadu ar gyfer athrawon a rhieni sydd am rannu cyfryngau doethach, mwy ystyrlon yn y dosbarth a gartref.
 • World Geography Games - gemau cwis difyr ac addysgol ar gyfer plant, myfyrwyr, oedolion a phobl hŷn i brofi a gwella eu gwybodaeth ddaearyddol.
 • Duolingo -dysgwch iaith am ddim.
 • Blockly Games - cyfres o gemau addysgol sy'n dysgu rhaglennu. Wedi eu cynllunio ar gyfer plant heb brofiad blaenorol gyda rhaglennu cyfrifiadurol. Erbyn diwedd y gemau hyn, mae’r chwaraewyr yn barod i ddefnyddio ieithoedd testun confensiynol.
 • Tinkercad -app rhad ac am ddim a hawdd ei ddefnyddio ar gyfer dylunio 3D, electroneg, a chodio.
 • Prodigy Game - llwyfan mathemateg difyr sy’n cyd-fynd â’r cwricwlwm
 • Guggenheim - cewch weld rhywfaint o'r casgliad ar-lein
 • National Gallery of Art - cewch weld rhywfaint o'r casgliad ar-lein
 • Teithiau'r Fatican - ewch ar daith rithwir o ran o'r Fatican.
 • Sŵ Caeredin -gwe-gamera byw o rannau o'r sw
 • Disney on Stage - Adnoddau addysgol
   
Meddwl Iach:

Cefnogwch ni

Mae Casnewydd Fyw yn sefydliad ac elusen dosbarthu nid-er-elw, sy'n golygu bod ein holl incwm sy’n weddill yn cael ei ailfuddsoddi yn y sefydliad i wella ein rhaglenni, ein cyfleusterau a’n gwasanaethau ac i gefnogi hyfforddiant a datblygiad staff. Fyddai hyn ddim yn bosibl heb eich cefnogaeth barhaus chi.

Gofynnwyd i ni sut gallwch chi barhau i'n cefnogi yn ystod y cyfnod hwn, felly os ydych yn gallu, ac yn dymuno parhau i'n cefnogi tra’n bod ni ar gau, gallwch wneud hynny trwy ein tudalen Cefnogwch ni.

Newyddion a Digwyddiadau

23 September 2020

Test News Story 1

Darllen mwy
22 September 2020

Test News Story 2

Darllen mwy
21 September 2020

Test News Story 3

Darllen mwy